7.6.2023

Mielenterveyden tukemiseksi työpaikalla tarvitaan sekä työpaikkaa että työterveyshuoltoa

Työterveysyhteistyö on työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon suunnitelmallista ja tavoitteellista työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä.

Käytännössä yhteistyö tarkoittaa yhdessä sovittuja, suunnitelmallisia ja säännöllisiä tapaamisia toiminnan arvioimiseksi, mahdollisimman suoria yhteyksiä työpaikan ja työterveyshuollon välillä sekä niiden myötä keskinäisen ymmärryksen ja luottamuksen kasvattamista. Mutkattomalla työterveysyhteistyöllä tavoitellaan arjen sujuvuutta

 • Työterveysyhteistyöhön osallistuvien toimijoiden roolit mielenterveyden tukemisessa

  • Työpaikka 

   Johto (Toimitusjohtaja, hallitus, johtoryhmä) 

   Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, tuki HR:lle, esimerkki esihenkilöille ja työntekijöille, strategian ja kulttuurin rakentaminen huomioiden työntekijöiden tarpeet 

   Henkilöstöhallinto (HR) 

   Työterveysyhteistyön johtaminen, eri osapuolten valmentaminen, sisäinen viestintä, tiedon kerääminen ja osallistaminen, osaamisen vahvistaminen

   Esihenkilö 

   Työntekijöiden tarpeiden huomaaminen, psykologisesti turvallisen työyhteisön luominen, esimerkin näyttäminen 

   Työntekijä 

   Keskinäinen esimerkin näyttäminen, esim. hyvä yhteistyö, aktiivinen osallistuminen ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen  

   Työsuojelu: työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu 

   Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen huomioiden psykososiaaliset ja kognitiiviset voimavaratekijät ja riskit. Esimerkki ja tuki esihenkilöille ja työntekijöille  

   Luottamushenkilö 

   Työntekijöiden edustaminen yhteistoimintalain mukaisissa neuvotteluissa, neuvotteleminen, sopiminen sekä toimiminen tiedonvälittäjänä työntekijöiden ja työnantajan välillä, työntekijöiden auttaminen kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa, esimerkki työntekijöille  

   Työterveyshuolto 

   Moniammatillinen tiimi: työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, työfysioterapeutti, työterveyspsykologi, sosiaalialan asiantuntija, työhygieenikko 

   Työterveyshuollon moniammatillinen tiimi sopii omat vastuut ja roolit oman organisaationsa tehtävänkuvien mukaisesti.  

   Kaikki osallistuvat työterveysyhteistyöhön ja mielenterveyden laajamittaiseen edistämiseen toimintasuunnitelmaan kuvatulla tavalla.  

   Asiakkuuspäällikkö 

   Työpaikka-asiakkuuden hoitaminen, tiedon välittäminen ja tukena toimiminen työterveystiimin ja työpaikan välillä.  

   Työterveyshuollon myynti 

   Palveluiden myyminen ja sopimusteknisistä asioista huolehtiminen. Tarvitsee osaamista ja tietoa työterveyshuollon palveluiden lainsäädännöstä ja sisällöistä, joihin kuuluvat mielenterveyden edistäminen ja tuki.  

    

   Muita yhteistyöhön osallistuvia tahoja 

   • Laaja yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien toimijoiden kanssa kuten perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, päihdepalvelut ja diakoniatyö 
   • TE-palvelut työpaikan liiketoiminnan kasvaessa tai supistuessa tai osatyökykyisten kohdalla  
   • Kuntoutusverkoston palvelut työkyvyn ylläpitämiseen ja sairauden kohdalla sopeutumiseen ja valmennukseen  
   • Potilasyhdistysten ja kokemusasiantuntijoiden palvelut esimerkiksi työyhteisön koulutuksessa, ennakoivassa mielenterveystyössä tai sairastuneen työntekijän kohdalla 
   • Työeläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden kanssa tehtävä yhteistyö työkykyriskien hallinnassa työyhteisön ja yksilön tukitoimin.  
   • Kelan laaja sosiaaliturva työntekijöille ja kuntoutuksen toteuttamisessa. 
   • Konsultointipalvelut liittyen työterveyshuoltosopimusten kilpailutuksiin, hyvinvoinnin palveluihin ja mielenterveyden tuen toimenpiteisiin.  
   • Työpaikan yhteistyötahot liittyen esimerkiksi työhyvinvointikyselyihin ja muihin kohdennettuihin toimenpiteisiin.  

Päivittäisessä yhteistyössä tulee varmistaa olemmeko ymmärtäneet asiat oikein. Puhummeko samoista asioista ja ilmiöistä? Näin voimme välttää väärinymmärryksiä ja tekemisen lähtemistä väärille raiteille. Perusasioiden tulee olla ennen kunnossa ennen kuin lähdetään koristelemaan kakkua ekstroilla.

Työpaikan edustaja

toimintamalli_tarkistuslista

Tarkistuslistat

 • Varmista toimivan työterveysyhteistyön rakenteet

   • Olemme nimenneet työterveysyhteistyöhön oikeat toimijat työterveyshuollosta ja työpaikalta (työnantajan ja työntekijät/työntekijöiden edustajat). 

    Mitä tästä seuraa? Tarpeiden tunnistamiseen, toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin osallistuvat henkilöt, jotka tuntevat työpaikan tilanteen ja jotka osallistuvat työpaikan kehittämistoimintaan. Riittävä tietämys ja osaaminen on varmistettu.

   • Olemme kirjanneet toimijoiden roolit työterveysyhteistyössä ylös​. 

    Mitä tästä seuraa? Kaikki tietävät, mikä on kunkin vastuu ja rooli työterveysyhteistyössä​.

   • Olemme sopineet yhteistyöpalavereista ja muusta yhteydenpidosta ja yhteydenpidolle on varattu aikaa​. 

    Mitä tästä seuraa? Kaikki tietävät, mitä ja milloin keskustellaan, miten tulee valmistautua ja missä päätökset tehdään​. Keskustelulle on riittävästi aikaa, jolloin myös yhteistyön on mahdollista syventyä​.

   • Olemme sopineet työkaluista, joita käytetään viestinnässä ja kirjaamisessa (myös asialistat). ​

    Mitä tästä seuraa? Kaikki tietävät, mitä asioita kirjataan ja mitä viestintäkanavia käytetään​. Tieto säilyy mahdollisista henkilövaihdoksista huolimatta​.
 • Varmista toimintatavat työterveysyhteistyössä​

   • Viestimme selkeällä, ymmärrettävällä kielellä ja varmistamme yhteisen ymmärryksen. ​

    Mitä tästä seuraa? Yhteisymmärrys vahvistuu, kaikki puhuvat yhteistä kieltä.

   • Keskustelemme avoimesti ja arvostavasti työpaikan kehittämistä vaativista asioista ja työterveysyhteistyön sujumisesta. Muistamme myös onnistumiset. Kuuntelemme muita, kaikki osallistuvat aktiivisesti. 

    Mitä tästä seuraa? Luottamus ja psykologinen turvallisuus​ kasvavat. Esille tuodut kehittämistä vaativat asiat pystytään käsittelemään työterveysyhteistyössä.

   • Arvioimme kriittisesti aiemmin tehtyjä toimenpiteitä​ ja haemme rohkeasti uudenlaisia ratkaisuja​. 

    Mitä tästä seuraa? Tuotetut ratkaisut perustuvat aidosti työpaikan tarpeisiin​.

Lataa tarkistuslistat (pdf)

 

Työterveysyhteistyön edellytyksiä on hyvä arvioida säännöllisesti. Kuinka monta tarkistuslistojen kohtaa teillä täyttyy?

 

toimintamalli_hyvat_kaytannot

Toimi taitavasti

 • Varmista, että työterveysyhteistyö tukee työpaikan strategiaa.
 • Huolehdi, että työterveysyhteistyön molemmilla osapuolilla on selkeät roolit ja vastuut.
 • Osallistu yhteistyöhön aktiivisesti .
 • Varaa riittävästi aikaa yhteisiin palavereihin ja valmistaudu niihin. 
 • Varmista, että osapuolet ymmärtävät toisiaan ja puhuvat samoista asioista ja ilmiöistä.
 • Pidä yhteyttä matalalla kynnyksellä ja yhteistyö tiiviinä. 

toimintamalli_valta_viisaasti

Vältä viisaasti

 • Työterveyshuolto: Älä tarjoa työnantajalle ainoastaan omia valmiita palveluita ja tuotteita tai jätä työpaikan tarpeita huomioimatta.
 • Työpaikka: Älä osta palvelukokonaisuutta, jonka odotat olevan valmis ratkaisu esimerkiksi esihenkilötyöhön tai johtamiseen.

​Mitä seuraavaksi?