Tilannekuva tavoitteiden pohjana

Työpaikan tarpeiden tunnistaminen perustuu yhdessä työpaikan toimijoiden ja työterveyshuollon kanssa luotuun tilannekuvaan työn psykososiaalisista ja kognitiivisista voimavara- ja kuormitustekijöistä. Nämä tulee tuntea, jotta voidaan asettaa tavoitteet työntekijöiden työkyvyn, mielenterveyden ja työssä jaksamisen tukemiseksi lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

Tilannekuvan muodostamiseen tarvitaan eri lähteistä koottua tietoa, selvityksiä ja yhteistä arviointia

 

 

Tietojen yhdistäminen monesta paikasta tuo tulosta. Sen jälkeen voidaan yhdessä miettiä, miten parhaiten tuettaisiin mielenterveyttä työpaikalla. 

Työterveyshuollon edustaja

Tarpeiden kartoituksesta tavoitteiden asettamiseen - yhdessä 

 • Tilannekuvan pohjalta hahmottuu työpaikan tarve. Työpaikan tarpeen voi ymmärtää esim. ongelmana tai asiana, joka vaatii korjaamista. Työpaikan tarve voi olla myös voimavarojen vahvistaminen. Työpaikan tarpeita voi olla yksi tai useampia. Yhdessä muodostettu tilannekuva ja työpaikan tarpeet on hyvä kirjata, jotta ne konkretisoituvat. 

 • Tarve voi liittyä liiketoiminnan muutoksiin, työn sisältöön tai sen järjestämiseen, työolosuhteisiin, työyhteisön vuorovaikutukseen, yksilöön itseensä tai työterveyshuollon ja työpaikan välisiin käytäntöihin. 

 • Tarpeen pohjalta muodostetaan tavoite tai tavoitteet, joiden avulla työpaikan tarpeeseen vastataan tai ongelma korjataan. Ellei konkreettisia tavoitteita aseteta, ei toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tavoitteen toteutumista (vaikuttavuutta) voida arvioida.
 • Vaikka esim. työhyvinvoinnin tukeminen työpaikalla voi olla tavoiteltava asia, se ei ole konkreettinen eikä mitattava. Tavoitteiden asettamisessa voi käyttää apuna seuraavaa SMART-kaavaa:
S = Selkeä. Mitä konkreettista tavoitteen saavuttamiseksi tehdään ja kuka tekee?
M = Mitattava. Miten arvioidaan tavoitteeseen pääsyä? Mikä on tavoitetaso?
A = Aikaan sidottu. Onko tavoite kalenteroitu?
R = Realistinen. Onko tavoitteeseen mahdollista päästä? Onko riittävästi resursseja?
T = Tarpeellinen. Onko tavoite tärkeä? Parantaako tavoite jotakin asiaa?
 • Mielenterveyden tuen tavoitteita voidaan yhteistyössä asettaa sekä pitkälle että lyhyelle aikavälille. Tavoitteet voivat olla myös eri tasoisia – suuria tai pieniä. Laajempia ja pidemmän tähtäimen tavoitteita on syytä pilkkoa pienempiin osakokonaisuuksiin, ja ne voivat koostua pienemmistä osatavoitteista. Tavoitteita kannattaa myös priorisoida ja asettaa tärkeysjärjestykseen - mistä lähdetään liikkeelle?
 • Työpaikan sisällä on usein erilaisia tarpeita ja kohderyhmiä, jolloin myös tavoitteet voivat olla eri kohderyhmille erilaisia. Esimerkiksi työpaikan esihenkilöt ja työntekijät voivat tarvita eri asioita, jolloin tulee asettaa erilaisia tavoitteita. Työpaikan tarpeena voi olla myös työterveysyhteistyön kehittäminen yhdessä työterveyshuollon kanssa. 
 • On tärkeää, että tavoitteet asetetaan työterveysyhteistyössä, ja että tavoitteen asetteluun käytetään riittävästi aikaa. Tavoitteiden asettamisen pohjalta lähdetään yhteistyössä pohtimaan niitä käytännön toimenpiteitä ja keinoja, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa, ja joilla työntekijöiden mielen hyvinvointia aiotaan yhteistyössä tukea juuri tällä työpaikalla.

Esimerkki: Tilannekuvasta tavoitteisiin

toimintamalli_hyvat_kaytannot

Toimi taitavasti

 • Työpaikka: ota vastuu riskien arvioinnista, päivitä sitä säännöllisesti ja huolehdi jatkotoimenpiteistä. Huomioi riskien arvioinnissa myös työpaikan vahvuudet ja voimavarat. Varmista, että esihenkilöt seuraavat jatkuvasti työyhteisön tilaa ja että heillä on siihen riittävästi keinoja ja osaamista. 
 • Työterveyshuolto: hyödynnä työpaikkaselvityksessä moniammatillisuutta ja osallista esimerkiksi työterveyspsykologi selvityksen tekemiseen . Räätälöi selvitysmenetelmät työpaikkakohtaisesti. 
 • Varmista, että jokainen työterveysyhteistyöhön osallistuva taho tuntee oman roolinsa ja toimi sen mukaisesti, esim. työpaikka huolehtii riskienarvioinnista ja työterveyshuolto tekee laadukkaan työpaikkaselvityksen.
 • Hyödynnä ja jaa avoimesti ja aktiivisesti tilannekuvaa muodostettaessa eri tahoille kertynyttä tietoa (työpaikka, työterveyshuolto, työsuojelu, luottamushenkilöstö). Osallista myös henkilöstöä.
 • Luo yhdessä toiminnan tavoitteet, jotka ovat konkreettiset ja seurantakelpoiset.
toimintamalli_valta_viisaasti

Vältä viisaasti

 • Työpaikka: riskien arviointia ei ole tehty tai se ei ole ajan tasalla. Kertynyttä tietoa ei hyödynnetä tarpeiden kartoituksessa tai tavoitteiden asettamisessa. Ei vaadita riittävän kattavaa psykososiaalisten tekijöiden arviointia työterveyshuollosta.
 • Työterveyshuolto: työpaikkaselvitysraportin tekstistä ei tunnista työpaikkaa, vaan se on liian yleinen. Työpaikkaselvityksessä psykososiaalisia tekijöitä ei ole arvioitu, terveydellisen merkityksen arviointi ja merkitys työkyvylle on puutteellinen, toimenpide-ehdotukset eivät ole perusteltuja, konkreettisia tai selkeitä.
 • Epäselvät ja heikosti mitattavat tavoitteet.