12.6.2023

För att stödja den psykiska hälsan på arbetsplatsen behövs både arbetsplatsen och företagshälsovården

Företagshälsovårdssamarbete är ett planmässigt och målinriktat samarbete inom arbetshälsa och arbetssäkerhet mellan arbetsgivaren, de anställda och företagshälsovården.

I praktiken innebär samarbetet gemensamt överenskomna, planmässiga och regelbundna möten för att utvärdera verksamheten, så direkt kommunikation som möjligt mellan arbetsplatsen och företagshälsovården samt därigenom ökad ömsesidig förståelse och ökat förtroende. Med ett okomplicerat företagshälsovårdssamarbete eftersträvas en smidig vardag. 

 • Aktörernas rollerna i företagshälsovårdssamarbetet för att stödja psykisk hälsa

  • Arbetsplatsen 

   Ledningen (verkställande direktör, styrelse, ledningsgrupp) 

   Säkerställer affärsverksamhetens kontinuitet, stöder HR, föregår med gott exempel för cheferna och arbetstagarna, bygger en strategi och kultur med beaktande av arbetstagarnas behov 

   Personalförvaltningen (HR) 

   Leder företagshälsovårdssamarbetet, utbildar olika parter, intern kommunikation, inhämtar information och skapar delaktighet, stärker kompetens

   Chefen 

   Uppmärksammar arbetstagarnas behov, skapar en psykologiskt trygg arbetsgemenskap, föregår med gott exempel 

   Arbetstagaren 

   Föregår inbördes med gott exempel, till exempel samarbetar bra, deltar aktivt och följer gemensamma spelregler  

   Arbetarskyddet: arbetarskyddschefen och arbetarskyddsfullmäktigen 

   Utarbetar åtgärdsprogrammet för arbetarskyddet med hänsyn till psykosociala och kognitiva resursfaktorer och risker. Föregår med gott exempel och stöder cheferna och arbetstagarna 

   Förtroendepersonen 

   Representerar arbetstagarna i förhandlingar enligt samarbetslagen, förhandlar, avtalar och är en informationsförmedlare mellan arbetstagarna och arbetsgivaren, hjälper arbetstagarna i alla frågor som rör anställningen, föregår med gott exempel för arbetstagarna 

   Företagshälsovården

   Multiprofessionellt team: företagshälsovårdare, företagsläkare, företagsfysioterapeut, företagspsykolog, sakkunnig inom det sociala området, arbetshygieniker  

    

   Företagshälsovårdens multiprofessionella team kommer överens om sina egna ansvarsområden och roller enligt den egna organisationens uppgiftsbeskrivningar.   Alla deltar i företagshälsovårdssamarbetet och det omfattande arbetet med att främja psykisk hälsa i enlighet med verksamhetsplanen.  

   Kundrelationschefen

   Tar hand om kundrelationen till arbetsplatsen, förmedlar information och är ett stöd mellan företagshälsovårdsteamet och arbetsplatsen. 

   Företagshälsovårdens försäljning 

   Försäljning av tjänster och avtalstekniska frågor. Behöver kompetens och kunskap om lagstiftningen och innehållet i företagshälsovårdens tjänster, som inkluderar att främja och stöda psykisk hälsa. 

    

   Övriga aktörer som deltar i samarbetet: 

   • ett brett samarbete med aktörer som producerar social- och hälsovårdstjänster, såsom primärvården, specialsjukvården, missbrukarvården och diakoniarbetet 
   • TE-tjänsterna när arbetsplatsens affärsverksamhet växer eller krymper eller för partiellt arbetsföra personer   
   • rehabiliteringsnätverkets tjänster för att upprätthålla arbetsförmåga samt anpassning och träning vid sjukdom  
   • patientföreningars och erfarenhetsexperters tjänster till exempel inom utbildning av arbetsgemenskapen, proaktivt arbete för psykisk hälsa eller vid en arbetstagares insjuknande 
   • hantering av risker kring arbetsförmåga genom stödåtgärder för arbetsgemenskaper och individer i samarbete med arbetspensions- och olycksfallsförsäkringsbolag
   • FPA:s omfattande sociala trygghet för arbetstagare och vid rehabilitering  o konsulttjänster för konkurrensutsättande av företagshälsovårdsavtal, tjänster för välbefinnande och åtgärder för att stödja psykisk hälsa  
   • arbetsplatsens samarbetspartner avseende till exempel arbetsvälbefinnandehälsoenkäter och andra riktade åtgärder.  

I vårt dagliga samarbete ska vi säkerställa att vi har förstått saker rätt. Talar vi om samma saker och fenomen? På så sätt kan vi undvika missförstånd och att saker hamnar på fel spår. De grundläggande frågorna ska vara i skick innan vi börjar dekorera tårtan.

Arbetsplatsens representant

toimintamalli_tarkistuslista

Checklistor

 • Säkerställ strukturerna för ett fungerande företagshälsovårdssamarbete

   • Vi har utsett rätt aktörer från företagshälsovården och arbetsplatsen (arbetsgivarens och arbetstagarna/arbetstagarnas representanter) till företagshälsovårdssamarbetet.

    Vad har det för konsekvenser? Personer som känner till arbetsplatsens situation deltar i arbetsplatsens utvecklingsverksamhet, identifierar behov, planerar, utvecklar och utvärderar verksamheten. Tillräckliga kunskaper och kompetens har säkerställts.

   • Vi har dokumenterat aktörernas roller inom företagshälsovårdssamarbetet. 

    Vad har det för konsekvenser? Alla vet varje persons ansvar och roll är inom företagshälsovårdssamarbetet.

   • Vi har kommit överens om samarbetsmöten och annan kommunikation och vi har avsatt tid för kommunikationen. 

    Vad har det för konsekvenser? Alla vet vad och när man ska diskutera, hur man förbereder sig och var besluten fattas. Det finns tillräckligt med tid avsatt för diskussion, varvid det också är möjligt att fördjupa samarbetet.

   • Vi har kommit överens om verktyg som används för kommunikation och dokumentation (inklusive ärendelistor).

    Vad har det för konsekvenser? Alla vet vad som dokumenteras och vilka kommunikationskanaler som används. Informationen bevaras trots eventuella personbyten.
 • Säkerställ tillvägagångssätten för ett fungerande företagshälsovårdssamarbete

   • Vi kommunicerar på ett tydligt och förståeligt språk och säkerställer ömsesidig förståelse.

    Vad har det för konsekvenser? Samförståndet stärks, alla talar ett gemensamt språk.

   • Vi diskuterar öppet och respektfullt om frågor som kräver arbetsplatsutveckling och om hur företagshälsovårdssamarbetet fungerar. Vi uppmärksammar också det som lyckats. Vi lyssnar på andra, alla deltar aktivt. 

    Vad har det för konsekvenser? Förtroendet och den psykologiska tryggheten ökar. De frågor som tagits upp och som behöver utvecklas kan behandlas inom företagshälsovårdssamarbetet.

   • Vi utvärderar kritiskt tidigare genomförda åtgärder och söker modigt efter nya lösningar. 

    Vad har det här för konsekvenser? Genomförda lösningar grundar sig genuint på arbetsplatsens behov.

Ladda ner checklistorna (pdf) 

 

Det är bra att utvärdera förutsättningarna för företagshälsovårdssamarbetet regelbundet. Hur många av checklistornas punkter uppfylls hos er?

toimintamalli_hyvat_kaytannot

Agera skickligt

 • Säkerställ att företagshälsovårdssamarbetet stödjer arbetsplatsens strategi.
 • Se till att båda parterna i företagshälsovårdssamarbetet har tydliga roller och ansvar.
 • Delta aktivt i samarbetet. 
 • Avsätt tillräckligt med tid för gemensamma möten och var förberedd inför dessa. 
 • Säkerställ att parterna förstår varandra och talar om samma saker och fenomen.
 • Håll kontakt med låg tröskel och bedriv ett nära samarbete. 

toimintamalli_valta_viisaasti

Undvik klokt

 • Företagshälsovården: Erbjud inte arbetsgivaren endast era egna färdiga tjänster och produkter och lämna inte arbetsplatsens behov obeaktade. 
 • Arbetsplatsen: En servicehelhet som du köper är nödvändigtvis inte en färdig lösning för exempelvis chefsarbete eller ledarskap.

Vad är nästa steg? 

 • Skapa en situationsbild av arbetsplatsen (läs temat: Identifiera behoven, ställ upp mål)
 • Definiera målen för verksamheten och gör en plan (läs temat: Identifiera behoven, ställ upp mål och Planera och förutse)
 • Förverkliga utvecklingsarbetet (läs temat: Agera och utveckla)
 • Följ upp och utvärdera (läs temat: Lyckas och utvecklas tillsammans)