Framgångar och utvecklingsområden lyfts fram genom uppföljning och utvärdering

Utvärdering av verksamheten kring stödjande av psykisk hälsa förutsätter gemensam uppföljning. Genom uppföljning och utvärdering utvecklas samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården för att bättre möta behoven av stöd för psykisk hälsa. 

Uppföljningen och utvärderingen berättar

 • vad man fått till stånd i stödjandet av psykisk hälsa
 • var man har lyckats
 • vad som bör utvecklas vidare.

Verkningsfullheten i verksamheten som stöder psykisk hälsa är ett mått på hur väl det man åstadkommit möter de fördefinierade behoven av stöd för psykisk hälsa.

toimintamalli_hyvat_kaytannot

Agera skickligt

 • Bibehåll en utvecklande attityd och en vilja att lära sig nya saker vid utvärderingen av verksamheten och samarbetet. 
 • Se till att det finns tillräckliga resurser för företagshälsovården och arbetsplatsen för att genuint kunna satsa på förebyggande arbete och dess uppföljning. 
 • Följ upp arbetsplatsens situation på ett planmässigt sätt tillsammans genom att använda alla tillgängliga mätare, till exempel personalenkäter eller resursenkäter.  
 • Följ upp åtgärderna för stödjande av psykisk hälsa som riktar sig till både individerna och arbetsplatsen.  
 • Rapportera och följ upp på arbetsgemenskapsnivå gällande åtgärder på individnivå. 
 • Följ upp de proaktiva åtgärderna för stödjande av psykisk hälsa, till exempel vid hur fortsatta åtgärder genomförs efter arbetsplatsutredningen.  
 • Definiera förutsägande mätare och följ med dem, till exempel uppföljningen av arbetsförhållanden (ledarskap, informationsutbyte och arbetets mål).  
 • Utför uppföljningen som en kontinuerlig verksamhet. Tydligt definierade mål och konkreta åtgärder hjälper vid uppföljningen av genomförandet.  
 • Följ mätare av välbefinnandet (t.ex. psykiskt välbefinnande) och mätare på arbetsgemenskapsnivå (t.ex. psykosociala arbetsförhållanden) som mätare av verkningsfullhet. 
 • Kom överens om gemensamma mötesrutiner för att lyckas med uppföljningen. Kom överens om när och vilken information och verksamhet som följs upp, samt hur man förbereder sig för utvärderingen och vem som tar med sig nödvändig information till mötet.

toimintamalli_valta_viisaasti

Undvik klokt

 • Separera arbetsplatsens och företagshälsovårdens processer från varandra – separering skapar inga synergifördelar. 
 • Undvik uttrycket ”vid behov” i rapporteringen och ersätt det med ett konkret behov.