Från gemensamma mål till konkreta handlingar

Det är viktigt att ta i beaktande stödjandet av psykisk hälsa på arbetsplatsen i företagshälsovårdens verksamhetsplan som en egen helhet.

Behov och mål, verksamhetsplan, gemensam utvecklig och sakkunskap, åtgärder.

 • Ta i beaktande åtgärder för stödjande av psykiska hälsa på arbetsgemenskapsnivå.  
 • Ta i planeringen i beaktande förebyggande åtgärder, arbetsplatsens resurser och chefsarbetet, stödet chefsarbetet behöver samt chefs-företagshälsovårdssamarbetet som sina egna helheter. 
 • Använd företagshälsovårdens multiprofessionella sakkunskap samt informationen som inhämtats om arbetsplatsen inom samarbetet i planeringen. 
 • Företagshälsovården: planera åtgärder utgående från gemensamma mål så att de är arbetsplatsspecifika och konkreta. 

Exempel
Ansvarskort för tidigt stöd – verktyg för chefer

toimintamalli_hyvat_kaytannot

Agera skickligt

 • Dela upp verksamhetsplanens kedja för behov–mål–åtgärder så att båda parter inom samarbetet förstår den. 
 • Arbetsplatsen: ta affärsverksamheten med i planeringen. Granska affärsverksamhetsplanen och företagshälsovårdens verksamhetsplan tillsammans. Reflektera över vilket mervärde företagshälsovårdssamarbetet ger affärsverksamheten. Våga satsa på åtgärder som främjar psykiskt välbefinnande på alla nivåer i organisationen. Använd tid för att ställa upp och planera mål för psykiskt välbefinnande, även på små arbetsplatser. Fokusera även vid en liten arbetsplats på att komma överens om verksamhetssätten för att stödja arbetsförmågan.  
 • Företagshälsovården: Välj verksamhetssätt och lösningar utifrån arbetsplatsens behov, använd gemensam sakkunskap vid sidan av färdiga koncept och grundläggande verktyg. 
 • Använd informationen som inhämtats på arbetsplatsen i planeringen. 
 • Ta fram idéer och utveckla nya saker, experimentera modigt.  Våga ändra praxis som inte fungerar. 

toimintamalli_valta_viisaasti

Undvik klokt

 • En verksamhetsplan på allmän nivå. 
 • Otydliga mål och åtgärder på allmän nivå som är separerade från behovssammanhanget.
 • Användning av samma verktyg och verksamhetssätt för alla. 
 • Endast individorienterade, reaktiva åtgärder.