Ägna uppmärksamhet åt förebyggande åtgärder på arbetsgemenskapsnivå  

Företagshälsovårdssamarbetet har kommit långt inom den korrigerande verksamheten som är riktad till individer. Vid sidan av den behövs ett samarbete som förebygger och främjar psykisk hälsa som är riktad till arbetsgemenskapen.  

Arbetsplatsens vardagsrutiner och hur väl arbetsgemenskaperna fungerar har ett direkt samband med personalens psykiska hälsa. Nya tillvägagångssätt för arbetsgemenskapens välbefinnande finns i detta tema. Ett verkningsfullt företagshälsovårdssamarbete kräver en ändring i rollerna och en gemensam målinriktad utveckling. 

Främjande av psykisk hälsa, förebyggande och korrigerande verksamhet, från korrigerande till främjande. Från individ till arbetsgemenskap.

Bild: MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

Reflektionsfrågor

Frågor till arbetsplatsen och företagshälsovården för att stödja samarbetet och utvecklingen.

 • Utvärdering av nuläget: På skalan 1–5 (mycket dåligt – mycket bra): Hur väl beaktas psykiskt välbefinnande i företagshälsovårdssamarbetet? Hur väl har arbetsplatsens resurser beaktats i företagshälsovårdssamarbetet?
 • Synliggörande av praktiska åtgärder: Hur stärker ni i praktiken det psykiska välbefinnandet på arbetsgemenskapsnivå? Hur stöder ni cheferna i att stödja den psykiska hälsan i arbetsgemenskaperna?
 • Vilka nya praktiska åtgärder skulle ni kunna utveckla och förverkliga tillsammans?
 • Hur skulle öppenhetskulturen i frågor som rör psykisk hälsa kunna stärkas? 
toimintamalli_hyvat_kaytannot

Agera skickligt

 • Involvera personalen i planeringen och förverkligandet. 
 • Fokusera mer på att stödja arbetsgemenskapen och vara lösningsorienterad istället för problemorienterad. Lyft positiv psykisk hälsa och resurser till en lika viktig roll som att leta efter problem och grundorsaker.
 • Sök ett gemensamt språk. Skapa en psykologiskt trygg atmosfär där man vågar erkänna om man inte vet.  
 • Företagshälsovården: ge av er egen sakkunskap för att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen. Se till att projektkompetens finns tillgänglig. Aktörerna inom företagshälsovården ska vara facilitatorer och hjälpa arbetsgemenskaperna att skapa nya praxis. 

toimintamalli_valta_viisaasti

Undvik klokt

 • Oklarheter om hur psykisk hälsa och arbete, arbetsgemenskapen och arbetsplatsens verksamhet hänger ihop och påverkar varandra.
 • För stora förväntningar om att en produkt eller tjänst ska lösa problemen i arbetet. 
 • För att stödja den psykiska hälsan erbjuds endast färdiga, riskorienterade servicelösningar som är riktade till individen.
 • Förverkligandet av de överenskomna åtgärderna följs inte upp tillräckligt.
 • Arbetarskydds- och förtroendeorganisationerna används inte. Arbetarskydds- och förtroendeorganisationen har mycket information om välbefinnandet, utvecklingsbehov, förutsättningar för att lyckas med utvecklingen i praktiken, fungerande praxis samt observation av positiva förändringar.