Syftet: Att sammanställa ett mångsidigt rusmedelsprogram som en del av ledning av arbetsförmåga och planeringen av företagshälsovårdens verksamhet

För vilka: HR, chefer, arbetarskyddet, förtroendevalda och företagshälsovården

Hurudant rusmedelsprogram?

Rusmedelsprogram är en instruktion i vilken organisationen fastställer hur man förhåller sig till personalens användning av rusmedel, rökning och penningspel och hur man eftersträvar att på ett konstruktivt sätt i praktiken komma tillrätta med problem i anslutning till detta så att det gagnar både arbetstagaren och organisationen.

Syftet med rusmedelsprogrammet är att öka arbetssäkerheten genom att förebygga drogrelaterade olägenheter, samt minska de hälsoskador och kostnader som orsakas av riskfylld användning av rusmedel eller penningspel.

Problematiskt missbruk har enligt forskningsrön visat sig vara förknippat med psykisk ohälsa. I genomsnitt fördubblas risken för allvarlig depression genom hög konsumtion av alkohol, som är det vanligaste rusmedlet, och som ökar lång sjukfrånvaro på grund av psykiska störningar.

Prövande och användning av droger har ökat, användningen av tobaksvaror är fortfarande utbredd och ett relativt nytt hot är problematiskt penningspel.

Verktyget är en handledning i utformningen av ett lämpligt program mot missbruk

Med hjälp av det här verktyget kan skapas ett rusmedelsprogram enligt organisations behov. Verktyget stöder förebyggande av missbruk och missbruksproblem genom att öka medvetenheten, bidra till att dela ansvar och motivera organisationer att identifiera missbruksproblem i den egna arbetsgemenskapen.

Rusmedelsprogrammet utarbetas i samarbete med organisationens ledning och personalrepresentanterna. För att kunna utarbeta ett framgångsrikt rusmedelsprogram är det ytterst viktigt att konsultera expertisen inom arbetarskyddet och företagshälsovården.

Verktyget har en standardmall för rusmedelsprogram som lämpar sig för alla. Om dess nivå är tillräcklig behöver man bara lägga till organisationens namn och datum i mallen och sedan skriva ut det färdiga dokumentet.

Vid behov är det möjligt att precisera programmet. Verktygets menyer innehåller förslag kan redigeras till önskat format eller lägga till egna texter.

Om det i det sista steget i skapandet av programmet visar sig att ett avsnitt behöver modifieras, kan ändringarna utföras antingen överst på verktyget eller längst ned på verktyget med funktionen ”Föregående”.