Vad?

Materialet omfattar arbetsanpassningens olika skeden, olika aktörers roller och olika metoder för att anpassa arbetet. Du kan ha nytta av materialet som en informationskälla för upprätthållande av en god arbetsförmåga, för utveckling av tidigt stöd och för stöd vid återgång till arbetet. Dessutom kan materialet användas för att hitta synvinklar till en diskussion om anpassning av arbetet för en anställd till exempel i samband med en diskussion om arbetsförmågan.

För vem?

För alla som är intresserade av eller som berörs av arbetsanpassning och upprätthållande av arbetsförmågan, till exempel chefer, HR, ledarskapet, arbetarskyddet och företagshälsovården.

Nytta?

Bidrar till att förstå betydelsen av arbetsanpassning och finna konkreta sätt att anpassa arbetet till stöd för den psykiska funktionsförmågan och i situationer där psykiska störningar påverkar arbetsförmågan.

Kort om anpassning av arbete

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsförhållandena är trygga och hälsosamma. Med anpassning av arbetet avses alla de åtgärder inom ledning av arbetsförmåga som används för att anpassa arbetet till arbetsförmågan. Anpassningen av arbetet blir aktuellt då arbetsförmågan hos en anställd är hotad till följd av psykiska störningar eller mildare symtom.

Anpassning av arbetet kan till exempel innebära små ändringar som den anställda gör själv, ändringar som görs med stöd av arbetsgivaren eller rehabiliteringsåtgärder. Anpassningen av arbetet kan vara tillfällig eller resultera i permanenta ändringar. Anpassning är en process, vars mål man kommer överens om tillsammans med arbetsplatsen och den anställda, och vars genomförande regelbundet följs upp och utvärderas.

Anpassning av arbetet har visat sig förkorta anställdas sjukledigheter. Vid anpassning av arbete kan man få hjälp av arbetsplatsens partner, såsom företagshälsovården, men anpassningen lyckas inte om inte arbetsplatsens egen verksamhet utvecklas.

Webbmaterialet ”Psykisk hälsa och anpassning av arbetet” består av följande avsnitt: 

 • Psykisk hälsa och arbetsförmåga
 • Hur kan arbetet anpassas
  • Skeden inom anpassning av arbete
  • Olika aktörers roller i samband med anpassning av arbete
  • Metoder för att anpassa arbete
  • Att undvika problem
 • Kommunikation om anpassning av arbete i organisationen