Det är viktigt att lära sig att lösa de problem som finns på arbetsplatsen, innan de drabbar den psykiska hälsan. Hur kan vi förbättra vardagsrutinerna, hur borde vi prata med varandra och hur kommer vi i gång med förändringarna?

Hur kan vi förbättra vardagsrutinerna så att de hjälper medarbetarna att orka?

Måtta med allt! Arbetsbelastningen måste stå i proportion till människan och vid behov måste man få till stånd förändringar i arbetet – innan arbetsglädjen går förlorad. Det är viktigt att fastställa målsättningar och ramar som låter medarbetarna uppleva framgångar i sitt arbete.

Arbetsplatsen måste lyssna på sina anställda så att arbetet kan organiseras på ett smart sätt. Enskilda arbetstagare ska inte tvingas bära hela ansvaret för prioritering och tidsplanering. Arbetet får vara intensivt i perioder, men ska inte i det långa loppet vara en fråga om överlevnad.

Andra faktorer som hjälper oss att orka är att vi får respons och uppskattning och känner att någon lyssnar.

På vilket sätt borde arbetsplatsen föra den psykiska hälsan på tal?

Arbetsplatser skiljer sig åt, och kraftresurserna varierar av många skäl.

Om det fortfarande är tabu att prata om att man inte riktigt orkar med sitt jobb, går det heller inte att lösa problemet. Det behövs en samtalskultur där arbetstagare åtminstone med sin chef kan ta upp sådana svårigheter med den psykiska hälsan som inverkar på arbetet, för att man därigenom ska kunna komma fram till praktiska lösningar.

På vissa arbetsplatser pratar man om den psykiska hälsan, men då i ett alltför sent skede. Det behövs mer dialog i situationer där medarbetaren själv eller kollegan känner att arbetet blir övermäktigt, att jobbet inte går framåt, att samarbetet inte fungerar eller att jobbet inte längre känns meningsfullt.

Det är viktigt att regelbundet fråga arbetstagarna hur de mår och om de behöver stöd.

Hur kan arbetsplatsen åstadkomma en förändring?

En arbetskultur som stärker välbefinnandet består av konkreta arbetsförhållanden, vardagsrutiner och sätt att tänka. Arbetsplatsen gör klokt i att försöka lösa problemen tillsammans med medarbetarna, innan de tappar orken.

Ett ledarskap som stödjer välbefinnandet är ett medvetet val och består av vardagliga gärningar. Alla ledarskapsfärdigheter kan utvecklas, och man måste inte eftersträva perfektion. Företagshälsovården är en bra partner för arbetsplatsen när det gäller att främja den psykiska hälsan.

Verktygen i verktygslådan för att stödja psykisk hälsa är till hjälp till exempel vid utveckling av chefsarbetet, organisationsförändringar, bedömning av anställdas välbefinnande på arbetsplatsen och bedömning av organisationens förfaranden för återhämtning.

Verktygen ger olika perspektiv på förebyggande stöd av den psykiska hälsan.

ttl-ennenkuin_pauliinamattilaholappa_tarra_340x340

Sakkunnig: Ledande sakkunnig Pauliina Mattila-Holappa, Arbetshälsoinstitutet