Tavoite

Lisätä ymmärrystä siitä, että fyysinen aktiivisuus työssä ei välttämättä aina kehitä toimintakykyä. Fyysiseen aktiivisuuteen työssä voidaan kuitenkin vaikuttaa niin, että työ on terveellisempää.

Fyysisellä aktiivisuudella työssä on  
monenlaisia fysiologisia vaikutuksia

Fyysinen kuormitus työssä kuluttaa voimavaroja, jos työ ei sisällä rasitusasteen huomioon ottavia palautumisjaksoja tai on yksipuolisesti kuormittavaa. Vapaa-ajan liikunta monipuolisesti suoritettuna on kuitenkin myös fyysisen työn tekijöillä terveyttä edistävää. Fyysinen työkin voi kohottaa kuntoa, jos työ on oikein suunniteltua. 

Fyysisen aktiivisuuden paradoksi.

Kuva. Fyysisen aktiivisuuden paradoksi – vaikutusmekanismit, jotka selittävät sitä, miksi työn aikainen liikunta ei välttämättä kehitä.

Työpäivän tai työvuoron aikaisen kokonaiskuormituksen ei tule nousta liian korkeaksi

Jos työpäivän aikana tulee paljon tietynlaista rasitusta, tarvitaan:

 • lepohetkiä (istuen tai jopa maaten) ja/tai
 • työtehtävien vaihtelua (esim. teollisuustyössä työpisteen vaihtaminen työvuoron 
  aikana) ja/tai
 • palauttavaa liikettä työpäivän lomaan ja/tai
 • työn suunnittelua siten, että työ ei ole yksipuolisesti kuormittavaa (esim. siivoustyös-
  sä työskentely molemmin puolin) ja/tai
 • työn rytmittämistä siten, että liian pitkäkestoisen matalatehoisen kuormituksen 
  sijaan tehdään ripeä työjakso, jonka jälkeen levätään ja/tai
 • työssä tarvittavien fyysisten ominaisuuksien harjoittamista palautuneena (esim. tie-
  tynlainen lihaskunto, kestävyys)
 • Työtekijöiden osallistamista kuormitukseen vaikuttavien keinojen suunnitteluun. 
  Työntekijät tuntevat oman työnsä kuormitustekijät ja työskentelytavat. Heillä voi olla 
  hyviä ideoita, joilla voidaan vaikuttaa työn kuormittavuuteen.

Tutustu tarkemmin työn ja fyysisen aktiivisuuden välisiin yhteyksiin

Vinkki! Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille –suositukset ja  
vinkkilista liikuntaan fyysisesti raskaassa työssä