23.9.2021

Suomalaisilla työpaikoilla tarvitaan uudenlaista työkyvyn johtamista, jotta mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet saadaan vähenemään. Työelämän mielenterveysohjelma vastaa tähän tarpeeseen julkaisemalla tutkimustietoon perustuvat digitaaliset työkalut, jotka on kehitetty yhteistyössä työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa.

Mielenterveyden tuen työkalupakki tuo konkreettiset keinot työpaikkojen arkeen

Mielenterveyden tuen työkalupakki tarjoaa helppokäyttöisiä keinoja ja menetelmiä mielenterveyden tukemiseen ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn työpaikkojen arjessa. Työhyvinvoinnista on vastuussa koko työyhteisö.

Vaikuttavan muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan kaikkien työpaikan toimijoiden välistä aitoa yhteistyötä ja osaamisen vahvistamista.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen haastaa työpaikat ja työterveyshuollot ottamaan työkalupakin vaikuttavat menetelmät käyttöön ja viemään viestiä myös eteenpäin.

– Työpaikoilla on monia keinoja tukea työntekijöiden mielenterveyttä ja työkykyä. Tärkeintä on huolehtia siitä, että työpaikan arkikäytännöt tukevat hyvinvointia. Työn psykososiaalisten riskien arviointi ja hallinta on myös jokaisen työpaikan lakisääteinen velvollisuus, ministeri Sarkkinen muistuttaa.

Mielenterveyttä tukevassa työkulttuurissa on kyse arkisista asioista, kuten vuorovaikutuksesta, ongelmien ratkomisesta yhdessä ja työtapojen kehittämisestä. Mielenterveyden tuen työkaluja voi hyödyntää yksitellen täsmätukena tai ottamalla työkalupakki käyttöön pitkäjänteiseen arjen tukeen työyhteisössä.

Työkalut vahvistavat osaamista työpaikoilla

Työterveyslaitoksen kehittämä Mielenterveyden tuen työkalupakki on julkaistu Mieli ja työ -sivustolla. Työkalut tarjoavat koko työyhteisölle keinot tukea työkykyä ennaltaehkäisevästi. Mukana on sekä testin, pelin ja laskurin kaltaisia toiminnallisia työkaluja työyhteisöille että valmennuksia aiheista, joista esimerkiksi esihenkilöiden, henkilöstöhallinnon ja työsuojelutoimijoiden on tärkeää vahvistaa osaamistaan.

– On tehokkaampaa kohdistaa toimenpiteitä työyhteisöön ja tukea työkykyä ennaltaehkäisevästi kuin reagoida jo syntyneisiin ongelmiin yksilötasolla työterveyshuollossa, sanoo tuotepäällikkö Kaisa Mikkola Työterveyslaitoksesta.

Työkalupakin kohderyhmänä ovat suomalaiset työpaikat ja työterveyshuollot. Osa työkaluista on suunnattu esihenkilöille, työsuojelutoimijoille tai henkilöstöhallinnolle, toiset taas vahvemmin työterveyshuolloille, työntekijöille tai johdolle.

Mielenterveyden tuen työkalut helpottavat kuormituksen tai muiden työkykyyn vaikuttavien asioiden puheeksi ottamista. Kun mielenterveyspuhe arkipäiväistyy, haasteisiin on helpompi tarttua ajoissa. Työkaluja kannustetaan kokeilemaan työyhteisössä yhdessä keskustellen.

Tutustu Mielenterveyden tuen työkalupakkiin mielityo.fi-sivustolla.

Mikä Työelämän mielenterveysohjelma?

Työelämän mielenterveysohjelma on osa kansallista mielenterveysstrategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on mielenterveyden tukeminen työelämässä. Ohjelmassa lisätään työpaikkojen valmiutta tukea työntekijöiden mielenterveyttä ja kykyä hallita mielenterveyttä uhkaavia riskejä.

Töissä olevien työssä pysyminen turvaa työllisyysasteen säilymisen ja vahvistaa hallitusohjelman työllisyysastetavoitteen saavuttamista. Nyt julkaistun Mielenterveyden tuen työkalupakin lisäksi ohjelmassa kehitetään myös työkykyä ja mielenterveyttä tukevaa yhteistyömallia työpaikkojen ja työterveyshuoltojen ennaltaehkäisevään työhön.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä Työterveyslaitoksen, mielenterveysalan järjestöjen ja muiden kumppaneiden sekä laajan sidosryhmäverkoston kanssa.