Psykisk hälsa är en betydande delfaktor inom arbetsförmågan. Problem med den psykiska hälsan orsakar årligen kostnader på cirka 2,5 miljarder när man bedömer värdet av förlorade arbetsinsatser. Det lönar sig att öka användningen av förebyggande verktyg vars effektivitet konstaterats.

Målsättningen hos verktygslådan som stödjer psykisk hälsa är att ändra stödet för psykisk hälsa från individcentrerad verksamhet där befintliga problem löses till en verksamhet som betonar prevention av problem med arbetsförmågan.

I verktygslådan för att stödja psykisk hälsa ingår nio verktyg som publiceras från och med hösten 2021. Verktygens syfte sträcker sig från modifiering av arbetet till stöd för återhämtning, från förändringsförmågan hos organisationen till stärkandet av resiliens samt från kognitiv ergonomi och stödjande av motion och rörlighet till alkohol- och drogpolicy. I verktygslådan ingår också ett arbetshälsotest samt coachning för chefer och planering av den egna arbetskarriären.

Verktygslådans uppgift är att se till att arbetslivet har tillräckligt med verktyg för att stärka och stödja den mentala hälsan. Verktygen kommer att vara tillgängliga utan avgifter för alla arbetsplatser och aktörer inom företagshälsovården intresserade av att stärka psykisk hälsa.

Stöd för mental hälsa på arbetsplatsen – mall för företagshälsovårdssamarbete

Långa sjukfrånvaron som beror på psykisk ohälsa har stigit med 43 procent mellan åren 2016–2019. Ökningen har varit störst hos unga och kvinnor (FPA 2019). Dessutom har antalet som övergått till invalidpension på grund av psykisk ohälsa ökat med 29 procent mellan åren 2014–2019 (PSC 2019).

Arbetsmiljöledningen på arbetsplatsen har en stor betydelse i att stödja arbetstagarens psykiska arbetsförmåga och hanteringen av psykosocial belastning. Företagshälsovården är en viktig partner inom arbetet.

Arbetshälsoinstitutet och Mieli rf bygger en modell som stöd för företagshälsovårdssamarbetet åren 2021–2022. Modellen som stödjer psykisk arbetsförmåga och mental hälsa för företagshälsovårdssamarbete skapas tillsammans med arbetsplatser och företagshälsovården.

Genom att använda modellen är det möjligt att:

  • utvärdera behovet av stöd för arbetsförmågan och risker samt resurser i arbetsmiljön
  • definiera utvecklingsmål som situationen kräver och bedöma tjänstebehoven
  • välja nödvändiga åtgärder som stödjer arbetsförmågan och påverkar arbetsmiljön i olika situationer
  • komma överens om ansvarsfördelningen mellan olika aktörer och samordning av åtgärder och helhetsprocesser
  • förverkliga nödvändiga åtgärder
  • uppföljning och utvärdering av effekterna hos åtgärderna.

Verktygslådan som Arbetshälsoinstitutet genomfört och verksamhetsmodellen för företagshälsovårdssamarbetet ingår i Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet som inletts av social- och hälsovårdsministeriet.