12.6.2023

Arbetsförmågan ska ledas. Med anpassning av arbetet avses alla de åtgärder inom ledning av arbetsförmåga som används för att anpassa arbetet till arbetsförmågan.

En stor del av de anställda utför anpassning av arbetet omedvetet genom att planera och utföra arbetsuppgifterna med beaktande av hur inspirerande de är samt av deras krav.
Om en anställd har en sjukdom som påverkar funktionsförmågan kan arbetsplatsens verksamhetsmodeller för ledning av arbetsförmåga medvetet beakta anpassning av arbetet som en del av stöd för arbetsförmågan. Anpassning av arbetet har visat sig förkorta de anställdas sjukledigheter. Anpassning av arbete görs på samma sätt, oavsett om det är fråga om en fysisk eller psykisk sjukdom.

Anpassning av arbetet kan vara tillfällig eller resultera i permanenta ändringar. Anpassning är en process, vars mål man kommer överens om tillsammans med arbetsplatsen och den anställda, och vars genomförande regelbundet följs upp och utvärderas.

Vid anpassning av arbete kan man använda arbetsplatsens partner, såsom företagshälsovården, för att hjälpa till, men detta kan inte göras utan att arbetsplatsens egen verksamhet utvecklas.

Arbetsgivaren ansvarar för ledning av trygga och hälsosamma arbetsförhållanden. Webbkursen om anpassning av arbetet hjälper ledningen, HR-experter och chefer att inse vikten av anpassning av arbetet och att hitta konkreta sätt att anpassa arbetet som stöd för den psykiska funktionsförmågan och i situationer där psykiska störningar påverkar arbetsförmågan.

Kursen genomförs självständigt och man kan genomföra den helt eller delvis.

Webbkursen består av sex delar

  1. Hur kan man stödja arbetsförmågan och välbefinnande på arbetsplatsen
  2. Arbetsförmåga och psykisk hälsa
  3. Psykiska störningar hos personer i arbetsför ålder
  4. Vad är anpassning av arbete?
  5. Skeden och roller inom anpassning av arbete
  6. Anpassning av arbete och hantering av belastning i praktiken

Kursen innehåller

  • Exempel
  • Uppgifter för att förstå hur anpassning av arbetet kan uppfylla organisationens behov
  • Stöd för förhandlingar som gäller anpassning av arbete
  • Perspektiv på hur man kommunicerar om anpassning av arbete i arbetsgemenskapen.

Till webbkursen