Henkilö käyttää tablettia sormellaan toimistossa.

Hakuohje


TYÖ2030-ohjelman toimialahankkeiden hakuohje


Tämä hakuohje täydentää hakemuksen osalta TYÖ2030-ohjelman ohjausryhmän hyväksymiä hakukriteerejä. 
Hakukriteereistä löydät lisää tietoa täältä.

Hankintalainsäädäntö ja ohjeet

TYÖ2030-ohjelmasta voi hakea rahoitusta yhteen hankkeeseen enintään 300 000 euroa. Koska kyse on valtionosuudesta myönnettävästä rahoituksesta, täytyy hakijan varmistaa, että se noudattaa organisaatiotaan koskevin osin lakia julkisista hankinnoista ja muita soveltuvia hankintaohjeita.

Hakijan on erityisesti otettava huomioon, milloin se on hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) tarkoittama hankintayksikkö. Erityisesti on otettava huomioon lain 5 §:n 5) – kohta, jonka mukaan hankintayksikkö on mikä tahansa hankinnan tekijä silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta 1–4 kohdassa tarkoitetulta hankintayksiköltä. Näitä 1–4 kohdan hankintayksiköitä ovat esimerkiksi valtion ja kuntien viranomaiset ja julkisoikeudelliset laitokset.

Rahoituksen käyttö

TYÖ2030- ohjelmassa rahoitettavien hankkeiden hyödyn on tultava työelämän käyttöön ja oltava jaettavissa ja levitettävissä.

Rahoitus toimialahankkeille myönnetään TYÖ2030-ohjelman vuoden 2021 rahoituksen puitteissa. Hakemuksessa voidaan tuoda esille myös, miten toimialahanke voisi vuoden 2021 jälkeen jatkua ja mitkä olisivat hankkeen pitkän aikavälin tulokset ja vaikuttavuus, mikäli hanke jatkuisi. Hanke voi jatkua rahoituksen puitteissa vuoden 2022 loppuun asti.

Rahoitusta voi käyttää:

 • Hankkeeseen mahdollisesti kiinnitetyn koko- tai osa-aikaisten projektityöntekijöiden palkka-, työvoima- ja matkakustannuksiin
 • Ulkopuolisen asiantuntijoiden tai fasilitaattorien palkkioihin, mukaan lukien matkakulut.
 • Ostopalveluihin
 • Tilaisuuksien järjestämiseen
 • Materiaalikustannuksiin
 • Pienimuotoisten selvitysten teettämiseen

Hakijalta edellytetään hankkeeseen omarahoitusta, joka voi olla myös omaa työpanosta. Omarahoituksen määrä voi vaihdella, suositeltava omarahoituksen määrä on 20 % hankkeen kokonaisrahoituksesta.

Esimerkki rahoituksesta:
Hankkeen kokonaisrahoitus 100 000 euroa
Omarahoitus 20 000 euroa
Haettava rahoitus 80 000 euroa

TYÖ2030-ohjelma voi myöntää hankkeelle myös vain osan haetusta summasta. Toimialahankkeelle myönnettyä rahoitusta ei ole mahdollista jakaa rahallisena tukena eteenpäin yksittäisille yrityksille tai organisaatioille. Toimialahanke voidaan toteuttaa myös useamman toimialan yhteishankkeena. Toimialahankkeeseen aiemmin rahoitusta saanut taho voi hakea rahoitusta toistamiseen.

Hakemus

Hakemus tehdään vapaamuotoisena korkeintaan 10 sivun mittaisena MS Word -tiedostona, jonka tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 • Hankkeen nimi
 • Hakijan yhteystiedot
 • Kuvaus hakijasta ja hakijan edellytyksistä toteuttaa hanke
 • Hankkeelle nimetyn projektipäällikön yhteystiedot ja lyhyt kuvaus osaamisprofiilista
 • Hankkeen tavoitteet (mihin tarpeisiin hanke vastaa ja millä tavoin), tavoiteltavat tulokset ja vaikuttavuus sekä miten tulokset ja vaikuttavuus pystytään osoittamaan ja raportoimaan.
 • Hankkeen toteutussuunnitelma sisältäen hankkeen työpaketit (ml. viestintä) aikatauluineen ja niihin varattuine henkilö- ja taloudellisine resursseineen eriteltynä vuositasolla
 • Hankkeen kokonaisbudjetti (ks. liite)
 • Lluettelo hankkeen toteuttamiseen sitoutuneista muista keskeisistä organisaatioista (organisaation nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja yhteyshenkilö)
 • Liitteenä hankehakuun osallistuvien toimialajärjestöjen välinen yhteistyösopimus, jossa sovitaan, mikä niistä toimii kaikkien osapuolten puolesta hakijana ja miten hanketta hallinnoidaan

Valmiin hakemuksen sijasta hakijoilla on mahdollisuus lähettää myös lyhyempi hankeideapaperi kommentoitavaksi haussa.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti ja hakijan edustajan sähköisellä allekirjoituksella varustettuna jompaankumpaan määräpäivään mennessä osoitteeseen tyoterveyslaitos@ttl.fi.

Hankkeita suunniteltaessa on syytä olla etukäteen yhteydessä tämän sivun lopussa mainittuihin yhteyshenkilöihin.

Hakemusten määräpäivät

Kevät 2021
Hakemus jätettävä 9.4.2021 klo 16 mennessä - Rahoituspäätökset huhtikuussa 2021
Syksy 2021
Hakemus jätettävä 30.9.2021 klo 16 mennessä - Rahoituspäätökset lokakuussa 2021

Työterveyslaitoksen neuvonta

Työterveyslaitos tarjoaa hakijoille neuvontaa hankeideoiden työstämiseen ja hakuprosessiin. Kevään hankehaun avaamisen yhteydessä järjestetyn avauswebinaarin voit katsoa täältä.

Kaikille hakijoille avoimet sparrauswebinaarit järjestetään 9.3. ja 7.9. klo 14-15. Webinaareissa on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella Työterveyslaitoksen asiantuntijan kanssa. Näiden yhteisten webinaarien lisäksi on mahdollista varata aikaa yksilölliseen neuvontaan.
Sparrauksesta kiinnostuneiden tulee olla yhteydessä Työterveyslaitoksen vanhempaan konsulttiin Anna Tienhaaraan (anna.tienhaara@ttl.fi, puh. 043 824 2337)

Lisätiedot
Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, tuomo.alasoini@ttl.fi, puh. 050 564 6140
Projektipäällikkö, vastaava lakimies Aija Kuurne aija.kuurne@ttl.fi 043 825 6346 (mm. hankinta-asiat)