TYÖ2030, Duunitori ja Great Place to Work yhteinen juttusarja osa 2


ICT-alalla yhteistyötä tehdään laajasti eri toimijoiden kanssa

Mitä voimme oppia ICT-alan yrityksiltä”- juttusarjan toisessa osassa pureudutaan siihen, miten laajasti ICT-alalla tehdään yhteistyötä oman arvoketjun eri toimijoiden kanssa.

MEADOW-tutkimus* selvitti yrityksiltä, miten laajasti ne ovat hyödyntäneet eri tahojen asiantuntemusta oman toimintansa kehittämiseen viimeisen kahden vuoden aikana. Eri tahoihin kuuluivat: asiakkaat, toimialan muut yritykset, oman arvo- tai tuotantoketjun muut yritykset, konsultit, yliopistot/korkeakoulut, muut oppilaitokset, työmarkkina- tai yrittäjäjärjestöt sekä tarvittavan asiantuntemuksen hankinta yritysostoin tai rekrytoinnein.

Tulosten mukaan ohjelmistoalalla yhteistyötä tehdään keskimäärin viiden erityyppisen tahon kanssa, mikä on selvästi enemmän kuin muilla toimialoilla (keskimäärin neljä).

Ohjelmistoalalla asiakas on aidosti kumppani

Sen lisäksi, että ohjelmistoalalla tehdään laajasti yhteistyötä erityyppisten tahojen kanssa, korostuu asiakkaiden kanssa tehtävä yhteistyö. 86% ohjelmistoalan yrityksistä osallistaa asiakkaitaan tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Muilla toimialoilla osuus on pienempi (61%).

Lisäksi 73% ohjelmistoalan yrityksistä on hyödyntänyt oman arvo- tai tuotantoketjun muiden yritysten osaamista oman toimintansa kehittämiseen. Osuus on selkeästi suurempi kuin muilla toimialoilla (55%). Tulos kertoo siitä, että ohjelmistoalalla yhteistyötä tehdään rohkeasti myös kilpailijoiden kanssa.

MicrosoftTeams-image (58)

Osaajia etsittäessä kaikki kiven kolot on käännettävä

MEADOW-tuloksista nousee esille työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet. Ohjelmistoala erottuu muista aloista siinä, miten laajasti osaamista on hankittu yritysostoilla tai rekrytoinneilla. 68% ohjelmistoalan yrityksistä kertoo ostaneensa tarvittavaa asiantuntemusta viimeisen kahden vuoden aikana, kun muilla toimialoilla osuus on 37%. Lisäksi ohjelmistoalalla on hyödynnetty muita useammin ulkopuolisten konsulttien työpanosta.

Ohjelmistoalan yritykset toimivat aktiivisesti yhteistyössä myös yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa, kun taas ammatillisten oppilaitosten kanssa tehdään muita yrityksiä vähemmän yhteistyötä.

Kuten edellä on tuotu esille ohjelmistoalalla yhteistyötä tehdään erityisesti asiakkaiden ja muiden yritysten kanssa. Sen sijaan viranomaisten tai työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen kanssa yhteistyötä tehdään keskimääräistä vähemmän.

Aitoa kumppanuutta sidosryhmien kanssa

ICT-alan yrityksiä leimaa yhteistyön ja yhdessä kehittämisen kulttuuri. Koska ICT leikkaa funktiona läpi koko organisaation, alan ihmiset ovat tottuneet jatkuvaan muutokseen ja erilaisten tiimien kanssa toimimiseen.

”Usein ICT-kumppani on kokonaisvaltaisesti mukana asiakkaidensa päivittäisessä toiminnassa ja sisäisissä tiimeissä. Käytännössä tämä tarkoittaa tiivistä kumppanuutta, jossa konsultti tekee töitä asiakkaan tiloissa. Yhteinen tekeminen ulottuu aina tuotekehitykseen saakka”, kiteyttää Duunitorin johtava konsultti Lauri Vaisto.

Yhteistyö näkyy avoimena tiedon jakamisena eri osapuolten välillä. ICT-ammattilaiset tekevät asiakkaansa ohella yhteistyötä myös toisten konsulttien kanssa. Tiedon jakaminen on luonteva osa tiimityötä.

Monipuoliset verkostot

Verkostoituminen on osa lähes jokaisen yrityksen arkipäivää, mutta ICT-ala on tässäkin asiassa edelläkävijä toimintatapojen suhteen.

”Vahvoja verkostoja tuleviin ammattilaisiin rakennetaan jo koulumaailmasta saakka. Alalle hakeutuvien kiinnostus on usein lähtöisin jo kouluajoista saakka”, kuvailee Great Place to Workin toimitusjohtaja Katriina Grönqvist.

ICT-alalla on runsaasti erilaisia yhteishankkeita korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Koska kilpailu alan osaajista on kova, mainetta on tarve rakentaa jo opiskelijoiden keskuudessa. ”Opiskelijoille on tarjolla erilaisia projekteja ja harjoittelupaikkoja, joilla herätetään kiinnostusta alan töitä kohtaan”, Katriina jatkaa.

Verkostoituminen ei rajoitu vain oppilaitoksiin vaan uusia kontakteja ja näkemyksiä haetaan myös startup-yritysten, järjestöjen ja tutkimuslaitosten alueelta.

Goforella asiakkaat ovat tiiviisti mukana kehitystyössä

Goforen arvot ovat olleet koko toiminnan ajan samat ja ne näkyvät vahvasti ulospäin asiakkaisiin saakka. Yhtiö haluaa olla kaikille paras mahdollinen työpaikka ja menestyä yhdessä asiakkaidensa kanssa. Yhteisöllisyys on Goforelle tärkeä erottautumistekijä niin potentiaalien asiakkaiden kuin työntekijöiden keskuudessa.

”Yhteisöllisyys on läsnä päivittäisessä asiakastyössämme. Pyrimme asiakkaidemme kanssa rakentamaan yhdessä parempaa maailmaa palvelujemme kautta. Asiakkaamme ovat myös mukana sisäisissä tapahtumissamme ja jaamme avoimesti tietoa puolin ja toisin. Jatkossa tavoitteenamme on syventää entisestään asiakassuhteitamme yhteisen tekemisen kautta”, kuvailee henkilöstöjohtaja Sanna Hildèn.

Goforella arvostetaan yhteistyötä koulujen sekä oppilaitosten kanssa. Yhtiö haluaa olla tarjoamassa kiinnostavia tulevaisuuden työpaikkoja alalle hakeutuville. ”Asiakkaat arvostavat konsulttiemme pitkäaikaista kokemusta ja näkemystä. Haluamme olla jatkossa luomassa myös sellaisia projekteja, joissa alalle hakeutuville nuorille löytyy mahdollisuuksia”, Sanna kuvailee.

Goforella on kiinteät yhteydet tiedemaailmaan ja yhteisiä projekteja on meneillään paljon. ” Oman ajattelun haastaminen ja yhteistyö huippututkijoiden kanssa inspiroi ja luo uutta. Siitäkin ammennamme niin asiakastyöhön kuin itsemme kehittämiseen”, Sanna kiteyttää.

Yhteiset tiimit vahvistavat Nitorin ja asiakkaan yhteistyötä

Nitorin konsultit tekevät päivittäin töitä pääasiassa asiakkaan luona ja heistä tulee ajan myötä kiinteä osa asiakkaan omaa tiimiä. Yhteistyö muiden konsulttien kanssa on tiivistä ja joustavaa, samoin tiedon jakaminen.

”Asiakkuutemme ovat keskimäärin pitkäaikaisia ja meillä on usein monta eri tiimiä suunnittelemassa ja rakentamassa asiakkaiden digitaalisia ratkaisuja eri puolilla asiakkaan organisaatiota. Jotta varmistamme yhteistyön sujuvuuden, tutkimme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti”, Nitorin People Partner Tiina Vanala kuvailee.

Asiakastyytyväisyyteen liittyvää tietoa on kerrytetty jo yli 10 vuoden ajan. Onway Oy:n Benchmark-tietokantaan kerätyn yli 100 suomalaisen IT-yrityksen datan mukaan Nitorin saamat pisteet ovat olleet kaikkien aikojen korkeimmat. Kaikki kyselyyn vastanneista olivat myös valmiita suosittelemaan yhtiön palveluja. Suuri osa asiakkaista myös katsoo Nitorin olevan heille strateginen kumppani.

”Eräs keskeinen tekijä saatuun palautteeseen on syvällinen ymmärrys asiakkaan tarpeista. Jotta tämä olisi mahdollista, täytyy osaamisen tason olla erittäin korkea”, Tiina taustoittaa.

Asiakkaiden ohella Nitorin alihankkijat ja freelancerit ovat keskeisiä sidosryhmiä. ”He ovat osa meidän omaa porukkaamme ja kumppanuus on syvällistä yhdessä tekemistä sekä kehittämistä”.*MEADOW (MEAsuring the Dynamics of Organizations and Work) tutkimuksen työnantajakysely toteutettiin ositettuna satunnaisotantana yli 10 henkeä työllistävien yritys- ja toimipaikkarekisteriin kuuluvien organisaatioiden keskuudessa. Ositteena käytettiin yrityksen henkilöstömäärää ja toimialaa. Otokseen kuului lähes 4 500 vastaajaa, joista noin ¾ oli yrityksiä ja ¼ julkisyhteisöjä. Tilastokeskus toteutti kyselyn verkko- ja puhelinhaastattelun yhdistelmänä. Tähän juttusarjaan poimimme yritysvastaajat, joita oli otoksessa 1106.