TYÖ2030 tiedottaa maanantaina 23. elokuuta 2021.


TYÖ2030 -ohjelma avaa 15.9.2021 valtakunnallisen haun toimialahankkeille.


Nyt rahoitettavien toimialahankkeiden tarkoituksena on kehittää ja innovoida alan työpaikoille uudenlaisia toimintatapoja ja uudistaa työelämää erityisesti digitaalitekniikan mahdollisuuksia hyödyntäen. Toiminnan periaatteina ovat toimialatason vuoropuhelu työmarkkinajärjestöjen kesken sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin samanaikainen kehittäminen työpaikkatasolla yhteistyössä johdon ja henkilöstön kesken. Lähtökohtana toimialahankkeille ovat kunkin toimialan omat tarpeet. 

Toimialahankkeet toteutetaan osana TYÖ2030- ohjelmaa, jonka tavoitteena hallitusohjelmassa on vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä työpaikoilla, vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria sekä nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi ja työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä. Koronakriisistä selviytyminen ja siitä toipuminen ovat nostaneet nämä tavoitteet vielä entistä tärkeämmiksi ja ajankohtaisiksi. 

Toimialahankkeet työnantajien ja työntekijöiden yhteisiä kehittämishankkeita. Hakijoina ovat alan työnantaja- ja palkansaajajärjestöt (työmarkkinajärjestöt) yhdessä


Hankehakuun osallistuvat työmarkkinajärjestöt laativat keskenään yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan, mikä niistä toimii kaikkien osapuolten puolesta hakijana ja miten hanketta hallinnoidaan.

Tarkemmat kuvaukset rahoituksen kohteista ja kriteereistä löytyvät Työterveyslaitoksen nettisivuilta osoitteessa https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/toimialat

Rahoitus toimialahankkeille myönnetään TYÖ2030-ohjelman vuoden 2021 ja 2022 rahoituksen puitteissa. Hakemuksessa voidaan tuoda esille myös, miten toimialahanke voisi vuoden 2022 jälkeen jatkua ja mitkä olisivat hankkeen pitkän aikavälin tulokset ja vaikuttavuus, mikäli hanke jatkuisi. Hanke voi jatkua rahoituksen puitteissa vuoden 2023 loppuun asti.

Koska kyse on valtionosuudesta myönnettävästä rahoituksesta, täytyy hakijan varmistaa, että se noudattaa organisaatiotaan koskevin osin lakia julkisista hankinnoista ja muita hankintaohjeita. Rahoitusta voi hakea 10 000 – 300 000 euroa.  

Hakijalta edellytetään hankkeeseen omarahoitusta, joka voi olla myös omaa työpanosta. Omarahoituksen määrä voi vaihdella, suositeltava omarahoituksen määrä on 20 % hankkeen kokonaisrahoituksesta.

Hakuaika ja hakumenettely 

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti ja hakijan edustajan sähköisellä allekirjoituksella varustettuna 29.10.2021 mennessä osoitteeseen tyoterveyslaitos@ttl.fi.  

Neuvontaa hakemuksen laatimiseen 

Työterveyslaitos järjestää perjantaina 15.9.20210 klo 09:00-10:00 kaikille toimialahankehausta kiinnostuneille info-webinaarin.

 Webinaari tallennetaan, ja tallenne tulee myöhemmin saataville Työterveyslaitoksen verkkosivustolle osoitteeseen www.hyvatyo.ttl.fi

Työterveyslaitos antaa lisäksi hakusparrausta halukkaille seuraavasti: 

Voitte varata noin 45 minuutin henkilökohtaisen sparrausajan sähköpostitse. Mikäli olette kiinnostuneita sparrauksesta, ottakaa suoraan yhteyttä Anna Tienhaaraan: Lähetä sähköposti otsikolla "Toimialaohjelmahaku sparrauspyyntö" osoitteeseen anna.tienhaara@ttl.fi 

Lisätiedot 

Hankehausta yleisesti: 

Sanna Kulmala, ohjelmajohtaja, sanna.kulmala@ttl.fi, +358 40 411 6378

Aija Kuurne, vastaava juristi, projektipäällikkö, aija.kuurne@ttl.fi, +358 43 825 6346

Sparrauksesta: 

Anna Tienhaara, vanhempi konsultti, anna.tienhaara@ttl.fi +358 43 824 2337

 TYÖ2030 kehittämisohjelma 

Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa ja kannustetaan kokeiluihin. 

Ohjelmassa hyödynnetään aiempien työelämän kehittämisohjelmien kokemuksia ja tietoa tulevaisuuden työelämästä. Lisäksi se tuottaa tietoa työelämän selviytymiseen koronakriisistä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.