Ihmiset tekevät suunnitelmaa pöydän ääressä älypuhelimen, tabletin ja muistivihon avulla.

Hakukriteerit ja -ohje


TYÖ2030-ohjelman aluehankkeiden hakukriteerit ja hakuohje

TYÖ2030-ohjelman aluehankkeet ovat yhden tai useamman ELY-keskuksen yhdessä koordinoimia kehittämishankkeita. Niiden tarkoituksena on kokeilla erilaisia ja uudenlaisia tapoja edistää työelämän kehittämistä alueidensa työpaikoilla sekä vahvistaa alueellista työelämän kehittämisosaamista ja tätä tukevaa alueen työelämätoimijoiden välistä yhteistyötä vastattaessa työn murroksen haasteisiin.

Aluehankkeilla tuetaan alueiden yritysten ja muiden työorganisaatioiden, oppi- ja tutkimuslaitosten, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen sekä viranomais- ja välittäjäorganisaatioiden yhteistyötä ja hyödynnetään alueellisia ja valtakunnallisia verkostoja muun muassa vertaisoppimisessa. Tavoitteena on, että aluehankkeissa tehdään yhteistyötä muiden samoja aiheita käsittelevien hankkeiden ja tahojen kanssa.

Hankkeissa hyödynnetään digitalisaatiota työpaikkojen tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseksi. Hankkeissa toivotaan kokeiltavan myös aikaisempia kokemuksia hyödyntäen osa-aikaisia työelämävalmentajia koskeva toimintamallia.

Lisätietoja osa-aikaisen työelämävalmentajasta täältä. 

Perustelluista syistä hanke voi ELY-keskuksen sisällä kohdistua myös erikseen rajatulla suppeammalle alueelle. Hanke voi olla myös osa pidempiaikaista aluetoimintaa tai laajempaa aluetoiminnan hanketta.

Aluehankkeiden kokemusten pohjalta TYÖ2030-ohjelmassa on tarkoitus luoda laajemmin levitettävissä oleva alueellisen työelämän kehittämistoiminnan malli. 

Rahoitus ja aluehankkeiden kesto

Vuonna 2021 TYÖ2030- ohjelma voi myöntää rahoitusta yhteensä enintään noin 560 000 euroa. Haettavan rahoituksen määrä on syytä harkita kunkin hankkeen tarpeiden mukaan. Rahoituksen määrä hanketta kohden voi olla suurempi, jos hankkeeseen sisältyy työelämävalmentajaa koskevaa toimintaa.

Hankkeessa, joka toteutetaan usean ELY-keskuksen yhteisenä kehittämishankkeena, tulee yhden ELY-keskuksista toimia hakijana koko hankkeen osalta.

Rahoitus aluehankkeille vuonna 2021 ja 2022 tapahtuu TYÖ2030- ohjelmalle vuodelle 2021 myönnetyn rahoituksen puitteissa. Vuoden 2021 jälkeen alueellisen kehittämistoiminnan mahdollisesta jatkorahoituksesta päätetään kunkin vuoden valtion tulo- ja menoarvion hyväksymisen jälkeen. Hakemuksessa voidaan tuoda esille myös, miten alueellinen kehittämistoiminta voisi vuoden 2021 jälkeen jatkua ja mitkä olisivat pitkän aikavälin tulokset ja vaikuttavuus.

Hakijalta edellytetään hankkeeseen omarahoitusta, joka voi olla myös omaa työpanosta. Omarahoituksen määrä voi vaihdella, suositeltava omarahoituksen määrä on 20 % hankkeen kokonaisrahoituksesta.

Esimerkki rahoituksesta:
Hankkeen kokonaisrahoitus 100 000 euroa
Omarahoitus 20 000 euroa
Haettava rahoitus 80 000 euroa

Hankkeille myönnettävä rahoitus maksetaan valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 2021 Työterveyslaitokselle osoitetulta momentilta. Työterveyslaitoksen on toiminnassaan noudatettava julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia. TYÖ2030-ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden hyödyn on tultava työelämän käyttöön ja oltava jaettavissa ja levitettävissä.

Hakuaika ja hakuohjeita

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti ja hakijan edustajan sähköisellä allekirjoituksella varustettuna 10.5.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen tyoterveys@ttl.fi.
Hakemus tehdään vapaamuotoisena korkeintaan 10 sivun mittaisena MS Word -tiedostona, jonka tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 • Hankkeen nimi
 • Hakijan yhteystiedot
 • Kuvaus hakijasta ja hakijan edellytyksistä toteuttaa hanke (useamman ELY-keskuksen yhteishankkeessa kuvauksen tulee kattaa kaikki hankkeeseen osallistuvat ELY-keskukset)
 • Hankkeelle nimetyn vastuuhenkilön (projektipäällikkö tai alueellinen työelämäneuvoja) yhteystiedot ja lyhyt kuvaus osaamisprofiilista
 • Hankkeen tavoitteet (mihin tarpeisiin hanke vastaa ja millä tavoin), tavoiteltavat tulokset ja vaikuttavuus sekä miten tulokset ja vaikuttavuus pystytään osoittamaan ja raportoimaan.
 • Hankkeen toteutussuunnitelma sisältäen hankkeen työpaketit (ml. viestintä) aikatauluineen ja niihin varattuine henkilö- ja taloudellisine resursseineen
 • Hankkeen kokonaisbudjetti
 • Luettelo hankkeen toteuttamiseen sitoutuneista muista keskeisistä organisaatioista (organisaation nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja yhteyshenkilö
 • Useamman ELY-keskuksen hankkeessa: vapaamuotoinen sitoutumisilmoitus hankkeen toteuttamiseen kultakin ELY-keskukselta

Myönnettävää rahoitusta voi käyttää:

 • Hankkeeseen kiinnitetyn koko- tai osa-aikaisen projektipäällikön tai alueellisen työelämäneuvojan palkkakustannuksiin
 • Projektipäällikön matka- ja majoituskustannuksiin
 • Tilaisuuksien järjestämiseen
 • Materiaalikustannuksiin
 • Pienimuotoisten selvitysten teettämiseen

Hakemusten arviointi ja vertailu:

Aluehankehakemuksia arvioidaan ja verrataan keskenään seuraavien painoarvoltaan tasaveroisten kriteerien perusteella:

 • Kuinka hyvin toiminnan tavoitteet edistävät ohjelman yleisiä ja aluehankkeille asetettuja tavoitteita
 • Kuinka hyvin hanke tukee pitkäjänteistä aluetoiminnan kehittämistä
 • Kuinka merkittävä ja moninainen joukko alueen keskeisiä työelämätoimijoita (yrityksiä, julkisia organisaatioita, kolmannen sektorin organisaatioita ja niiden muodostamia verkostoja, työmarkkinajärjestöjä, viranomaisorganisaatioita, tutkimus- ja oppilaitoksia ym. työelämän kehittäjäorganisaatioita) on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen
 • Toteutussuunnitelman sisältö ja hankkeen toteutettavuus

Hanketta arvioidaan kunkin kriteerin osalta, mutta myös arvioiden hanketta kokonaisuutena.

Päätöksen rahoitettavista aluehankkeista tekee Työterveyslaitos TYÖ2030-ohjelman työjaoston esityksen pohjalta. Hyväksytyistä aluehankkeista solmitaan sopimus Työterveyslaitoksen ja hakijan kesken.

TYÖ2030- ohjelma edellyttää aluehankkeilta määräaikaista raportointia. TYÖ2030- ohjelma tekee aluehankkeista erikseen määritellyssä aikataulussa kokonaisarvioinnin, jonka tuloksia hyödynnetään yleisemmän alueellisen työelämän kehittämistoiminnan mallin laatimisessa.

Ennen hakemuksen jättämistä on syytä olla etukäteen yhteydessä alla mainittuihin yhteyshenkilöihin.

Lisätietoja

Lisätietoja työelämävalmentajan toimintamallista löytyy täältä.

Yhteyshenkilöt:

Vanhempi konsultti Anna Tienhaara, anna.tienhaara@ttl.fi, puhelin 043 824 2337

Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, tuomo.alasoini@ttl.fi, puh. 050 564 6140

Vastaava lakimies, projektipäällikkö Aija Kuurne, aija.kuurne@ttl.fi, +35843 825 6346