TYÖ2030 tiedottaa maanantaina 20.6.2022


Yritykset tarvitsevat innovaatioita saavuttaakseen kilpailuetua ja kansantaloudet uudistuakseen. Innovaatioilla tarkoitetaan oivalluksia, jotka näkyvät uusina tuotteina ja palveluina sekä tapoina tuottaa niitä.

TYÖ2030-ohjelman MEADOW-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisyritysten innovaatioaktiivisuutta. Tutkimuksen mukaan runsas puolet (52 %) vähintään 10 hengen kokoisista suomalaisyrityksistä kertoi kehittäneensä jonkin uuden tai merkittävästi parannellun tuotteen tai palvelun viimeisen kahden pandemiavuoden aikana.

Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää yritysten innovaatioaktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä, sillä osa yrityksistä tuottaa innovaatioita muita aktiivisemmin.

Tutkimuksen mukaan innovaatioaktiivisuuteen vaikuttavat ennen kaikkea yrityksen digitaalinen kehittyneisyys, henkilöstön osallistuminen, verkostoituminen ja kansainvälisyys.

Digitalisaatio on tärkein liiketoiminnan vauhdittaja

Tulosten mukaan suurin vaikutus yritysten innovaatioaktiivisuuteen on digitaalisella kehittyneisyydellä. Itsensä digitalisaatiokehityksen ”suunnannäyttäjiksi” mieltävistä yrityksistä puolet (50 %) on tuottanut markkinoille kokonaan uusia tuotteita tai palveluita, ja lähes kolmannes (32 %) on kehittänyt yritykselle itselleen uusia tai paranneltuja tuotteita tai palveluita.

Digitalisaatio on siis tällä hetkellä jopa tärkein yritysten liiketoimintaan vaikuttava muutosvoima. Tutkimuksen mukaan digitalisaation ”suunnannäyttäjät” eroavat muista yrityksistä erityisesti siinä, kuinka kokonaisvaltaisesti digitalisaatio näkyy yrityksen erilaisissa toiminnoissa, kuinka laajasti yritys hyödyntää data-analytiikkaa erilaisiin tarkoituksiin ja kuinka suuri osa henkilöstöstä käyttää työssään digivälineitä. ”Digiosaamiseen panostaminen kannattaa. Yritysten digiosaamisen merkitys korostuu jatkossa entisestään, kun tarvitaan innovaatioita, joilla edistetään talouden vihreää siirtymistä”, toteavat tutkimuksen tekijät Kirsikka Selander ja Tuomo Alasoini Työterveyslaitokselta.

Monipuoliset verkostot ja henkilöstön osallistuminen lisäävät innovaatioaktiivisuutta

Digitalisaation lisäksi yrityksen innovaatioaktiivisuuteen vaikuttavat myös verkostojen monipuolisuus ja henkilöstön osallistuminen toiminnan kehittämiseen.

Tutkimuksen mukaan innovaatioaktiivisuudella on selvä yhteys yhteistyöverkostojen hyödyntämiseen, sillä aktiivisuus uusien tuotteiden tai palveluiden tuottamiseen kasvaa johdonmukaisesti yhteistyökumppaneiden määrän lisääntymisen myötä.

Yhteistyökumppaneiden lisäksi myös henkilöstön osallistumisella on merkittävä vaikutus yritysten innovaatioaktiivisuuteen. Yrityksistä, joissa vähintään 30 prosenttia henkilöstöstä osallistuu säännöllisesti toiminnan kehittämiseen, reilu kolmannes (35 %) kertoo tuottaneensa markkinoille kokonaan uuden tuotteen tai palvelun.

Kansainväliset yritykset muita aktiivisempia

Vientiyritykset eroavat innovaatioaktiivisuudessaan kotimarkkinoilla toimivista yrityksistä. Mitä suurempi osuus yrityksen liikevaihdosta koostuu ulkomaan myynnistä, sitä epätodennäköisempää on, että yritys on tuottanut markkinoille uusia tuotteita tai palveluita.

Yrityksen koolla tai toimialalla ei merkittävää vaikutusta

Suurilla yrityksillä on muita suurempi innovaatioaktiivisuus, mutta tulosten mukaan yrityksen koko ei ole tilastollisesti merkittävässä yhteydessä innovaatioaktiivisuuteen, kun tarkastelussa huomioidaan muut vaikuttavat tekijät. Suurten yritysten muita suurempi innovaatioaktiivisuus selittynee muun muassa laajemmalla verkostoitumisella ja digitaalisella kehittyneisyydellä.

Myös suurin osa toimialojen välisistä eroista häviää, kun tarkastelussa huomioidaan muut tekijät. Tutkimuksen mukaan tietyillä toimialoilla, kuten IT- ja ohjelmistoalalla, esiintyy kuitenkin paljon innovaatioaktiivisia yrityksiä – vaikka aktiivisuus ei selitykään pelkällä toimialalla.

Tulosten perusteella yritysten innovaatioaktiivisuuden avaintekijöiksi nousivat digitaalinen kehittyneisyys, henkilöstön laaja osallistuminen ja yhteistyöverkostojen monipuolisuus.

 

Lataa MEADOW-tutkimusrapotti
kokonaisuudessaan täältä.

 

Lisätietoja

Kirsikka Selander
Erikoistutkija, Työterveyslaitos
kirsikka.selander@ttl.fi
p. +358304743065

Tuomo Alasoini
Tutkimusprofessori, Työterveyslaitos
tuomo.alasoini@ttl.fi
p. +358304742577

 

MEADOW-tutkimus lyhyesti

TYÖ2030-ohjelman toteuttaman MEADOW-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa työelämän käytännöistä ja niiden muutoksista. Huhtikuussa julkaistussa raportissa on aineistoa koottu työnantajien suhtautumisesta etätyöhön. Loppusyksystä 2021 työnantajille suunnattu MEADOW-kysely on osa pääministeri Marinin hallitusohjelmaan kuuluvaa TYÖ2030-hanketta. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.Kysely selvitti monien muiden teemojensa ohessa sitä, kuinka paljon yrityksissä ja julkisyhteisöissä tehtiin etätyötä kyselyhetkellä sekä minkälaisia ajatuksia näillä oli etätyön jatkosta koronapandemian jälkeen. Kysely toteutettiin ositettuna satunnaisotantana lokakuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana yritys- ja toimipaikkarekisteriin kuuluvissa organisaatioissa, jotka työllistivät vähintään 10 henkilöä. Aineistonkeruu toteutettiin verkkokyselyn ja puhelinhaastattelujen yhdistelmänä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1478 organisaation johtoon kuuluvaa henkilöä (vastausprosentti 34). Vastanneista kolme neljästä oli yrityksiä ja neljäsosa julkisyhteisöjä. Työnantajakyselyn tuottamaa kuvaa työelämän muutoksista täydennetään samoihin työnantajayksiköihin keväällä 2022 suunnatulla työntekijäkyselyllä, jonka ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa ensi syksynä.