TYÖ2030 tiedottaa torstaina 2.2.2023


Johdon ja henkilöstön välinen luottamus on organisaatioille tärkeä kilpailutekijä. Vuoden alussa valmistunut MEADOW-raportti avaa luottamuksen etuja ja antaa tuoretta tietoa sen merkityksestä organisaatioille. Etenkin taantuman uhatessa luottamuksella voi olla merkittävä rooli organisaatioiden selviytymiseen – parhaimmillaan se toimii myönteisenä vastavoimana haastavina aikoina.

Tutkimuksen mukaan luottamus korreloi vahvasti henkilöstön osallistumiseen. Mitä korkeampi luottamus on, sitä enemmän henkilöstö osallistuu kehittämistyöhön ja sen tuloksellisemmaksi sekä hauskemmaksi se koetaan. Aiemmin julkaistun Meadow-tutkimuksen mukaan sellaiset yritykset, joissa vähintään 30 prosenttia henkilöstöstä osallistuu säännöllisesti toiminnan kehittämiseen, reilu kolmannes (35 %) kertoo tuottaneensa markkinoille kokonaan uuden tuotteen tai palvelun. Vahvan luottamuksen on myös havaittu ruokkivan yhteistyötä yrityksissä ja yhteisöissä.

”Havaintojemme mukaan organisaatioiden väliset erot olivat suuria siinä, kuinka eri henkilöstöryhmät osallistuvat kehittämiseen. Organisaatiokulttuuri koetaan luottamuksellisena useammin asiantuntijavaltaisilla toimialoilla kuin paljon suorittavaa työtä tekevillä aloilla. Luottamus koetaan keskimääräistä useammin vahvana myös digitaalisina edelläkävijöinä toimivissa yrityksissä ja julkisyhteisöissä sekä uusia tuote- ja palveluinnovaatioita markkinoille tuovissa yrityksissä”, kiteyttää tutkimusprofessori Tuomo Alasoini Työterveyslaitokselta.

Alasoinin mukaan matalan luottamuksen organisaatioissa kehittäminen usein vain turhauttaa henkilöstöä.

Luottamuksen rakentamiseen tarvitaan tekoja

Yritysten ja yhteisöjen luottamuksen rakentaminen vaatii kehittyäkseen käytännön tekoja. Tulosten perusteella keskeisiä asioita ovat työnantajien suhtautuminen kehittämiseen, työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet ja ajan järjestäminen yhteisille asioille. Luottamukseen perustuvissa organisaatioissa kehittämistoimintaan osallistuu muita suurempi osuus henkilöstöstä ja se koskee laajemmin kaikkia henkilöstöryhmiä.

”Kyse on vuorovaikutteisesta ”hyvästä kehästä”, joka vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta”, kuvailee Alasoini.

Työnantajien arviot organisaation luottamuksellisuudesta ovat positiivisempia kuin työntekijöillä. Tästä huolimatta vain suhteellisen harva työntekijäkään koki suhteet voittopuolisesti negatiivisessa valossa. Kokonaisuutena tutkimuksen kohteena olleissa suomalaisissa vähintään 10 hengen organisaatioissa työnantajien ja työntekijöiden väliset suhteet koetaan työntekijöiden keskuudessa selvästi useammin hyvinä kuin huonoina.

 

Lataa MEADOW-tutkimusrapotti
kokonaisuudessaan täältä.

 

Lisätietoja

Kirsikka Selander
Erikoistutkija, Työterveyslaitos
kirsikka.selander@ttl.fi
p. +358304743065

Tuomo Alasoini
Tutkimusprofessori, Työterveyslaitos
tuomo.alasoini@ttl.fi
p. +358304742577

 

MEADOW-tutkimus lyhyesti

TYÖ2030-ohjelman toteuttaman MEADOW-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa työelämän käytännöistä ja niiden muutoksista. MEADOW-kysely on osa pääministeri Marinin hallitusohjelmaan kuuluvaa TYÖ2030-hanketta. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos. MEADOW-kysely toteutettiin vuonna 2022 kahdessa vaiheessa. Vuodenvaihteessa toteutettiin työnantajakysely, joka kohdennettiin suomalaisille yli 10 henkeä työllistäviin yrityksiin ja julkisyhteisöihin. Keväällä 2022 toteutettiin edelleen työntekijäkysely, joka kohdennettiin aiemmassa vaiheessa vastanneiden organisaatioiden työntekijöille. Kyselyn toteutettiin pääosin verkkokyselynä ja sen toteutuksesta vastasi Tilastokeskus. Kyselyssä selvitettiin muun muassa työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä etätyöstä, oppimisesta ja työn kehittämisestä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1478 organisaation johtoon kuuluvaa henkilöä (vastausprosentti 34) ja 1816 näissä organisaatioissa työskentelevää työntekijää (vastausprosentti 26).