Uutinen 3.6.2024


DeepAI_picture§
Kuva: DeepAI

Finanssiala kulkee edelläkävijänä generatiiviseen tekoälyyn liittyvässä murroksessa, joka vaikuttaa suuresti tulevaisuuden työhön toimialasta riippumatta. Tärkeimmäksi löydökseksi vuoden 2023 lopulla alkaneessa tulevaisuusvuoropuhelussa on noussut yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämisen tärkeys.

“FinanssiAkatemia-yhteistyöverkoston kautta oppilaitokset on otettu jo usean vuoden ajan vahvasti mukaan keskusteluun työelämän murroksesta. Yhteistyötä on tärkeää ylläpitää ja tiivistää jatkossa entisestään, jotta saamme kaiken potentiaalin irti työelämän uusista tuulista ja tässä tapauksessa erityisesti generatiivisesta tekoälystä, jonka synnyttämät osaamisen tarpeet tuovat uutta meille kaikille oppijoina”, toteaa FinanssiAkatemiaa koordinoiva kehitysjohtaja Katja Repo Finanssiala ry:stä.

Oppiminen ja kasvu tapahtuvat yhdessä

Generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen finanssialan työtehtävissä on ennen kaikkea mahdollisuus, johon kannattaa tarttua avoimin mielin. Finanssialalla teemaa on lähestytty mahdollisuuksien kautta ja siitä on pyritty löytämään näkökulmia, joiden myötä työn teosta saadaan mielekkäämpää. Mahdollisten sudenkuoppien löytäminen on ollut myös osa prosessia.  

”Generatiiviseen tekoälyyn liittyy mahdollisten sudenkuoppien lisäksi runsaasti potentiaalia tehdä työtä mielekkäällä ja hyvinvointia tukevalla tavalla. Muutos on pysyvää, mutta määrätietoisella yhteistyöllä muutos voidaan kanavoida myönteiseen suuntaan” sanoo Finanssiala ry:n hallituksen puheenjohtaja Sara Mella Nordeasta.

Lisäksi työpaikoilla tarvitaan osaamista edistävää organisaatiokulttuuria ja suomalaiselta työelämältä toimia, jotka lisäävät laajaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä, jossa oppeja ja hyviä käytänteitä voidaan jakaa.

“Generaativisen tekoälyn käyttöönotto finanssialalla edellyttää avointa yhteistyötä henkilöstön kanssa. Yrityksen tekoälystrategian luominen, sovittujen sääntöjen läpikäyminen työntekijöiden kanssa sekä AI-koulutus ovat perusta onnistuneelle käyttöönotolle. Generatiivinen tekoäly on todennetusti seuraava askel teknologisessa kehityksessä alallamme. Positiivinen suhtautuminen uuteen murrokseen ja alan erityispiirteet huomioon ottaen, onnistumme tässäkin muutoksessa yhdessä”, toteaa Ammattiliitto Pron edunvalvonnan yhteyspäällikkö Liisa Halme Vuori.

Yhteistyö erityisesti oppilaitosten kanssa on ollut tulevaisuusvuoropuhelussa silmiä avaavaa. Finanssialalla toimivan FinanssiAkatemia-verkoston kautta yhteistyötä oppilaitosten kanssa on tehty aikaisemminkin, mutta generatiivisen tekoälyn kohdalla kyse on niin suuresta työtä muuttavasta teemasta, että oppilaitoksilla on prosessissa välttämätön ja tärkeä rooli, jos halutaan saavuttaa suurin mahdollinen potentiaali.

Generatiivisen tekoälyn murros on vasta alussa

Oppilaitoksilla on keskeinen rooli varmistaa, että opetetut asiat kohtaavat työelämän tarpeet ja opiskelijat ovat valmiita astumaan työelämään. Lisäksi jo työelämässä olevat tarvitsevat päivitettyä osaamista.

Generatiivisen tekoälyn käytölle on tärkeää löytää yhteinen suunta, jota kohti kuljetaan alan toimijoiden ja oppilaitosten kanssa. Syksyllä 2024 FinanssiAkatemiaan kuuluvien oppilaitosten opiskelijat kokoontuvat hackathoniin ratkomaan generatiiviseen tekoälyyn liittyviä haasteita finanssialalla. Ottamalla opiskelijat mukaan ratkomaan tekoälyyn liittyviä kysymyksiä varmistetaan, että myös heidän äänensä saadaan kuuluviin.

Tulevaisuusvuoropuhelu generatiivisesta tekoälystä on jatkoa Finanssiala ry:n, Palvelualojen työnantajat Paltan, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja Ammattiliitto PRO:n väliselle jo kymmenen vuotta kestäneelle yhteistyölle. Alan toimijat olivat edelläkävijöinä mukana tulevaisuusvuoropuhelu-menetelmän muotoilussa suomalaisen työelämän kehittämiseksi.

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara näkee toimialojen yhteistyössä paljon hyvää niin ennakoinnin ja jatkuvan oppimisen, kuin työmarkkinoiden toimivuudenkin näkökulmasta. “Työn murrosta ja sen ilmiöitä, kuten generatiivista tekoälyä käsittelevien tulevaisuusvuoropuheluíden avulla lisäämme tietoa ja ymmärrystä työelämän muutoksista ja parannamme yhteistä päätöksentekoa eri tasoilla. Vuoropuheluiden myötä meillä on koko ajan enemmän ihmisiä, jotka tietävät, minkälaista osaamista tulevaisuudessa kaivataan ja miten omia mahdollisuuksia työelämässä voi parantaa. Samaan aikaan vastakkainasettelun määrä vähenee.”  

Vuoden 2023 joulukuussa käynnistynyt finanssialan tulevaisuusvuoropuhelu generatiivisesta tekoälystä päättyi kaikille avoimeen webinaariin 3.6.2024.

Tilaisuudessa osallistujille esiteltiin yhteistyön tuotoksia sekä käytiin niistä keskustelua asiantuntijoiden ja yritysten edustajien kesken.

Lisää generatiivisen tekoälyn tulevaisuusvuoropuhelusta voit lukea täältä.