VYRAn HankeJatkuvan oppimisen kehittämisosaamisen on ennustettu nousevan tulevaisuudessa merkittäväksi kilpailukykytekijäksi. Työelämässä jo olevien osaamisen kehittämiseen tarvitaan käyttöön uusia, monipuolisia työkaluja. Tätä varten työnantajien ja työntekijöiden tueksi tullaan kehittämään ja tarjoamaan lisääntyvissä määrin erilaisia osaamispalveluja. Toimintaympäristön muutokset Suomessa, kuten ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistus, oppisopimuskouluttautumisen lisäämisen tavoite ja työllistämisen kuntakokeilu, tuovat kaikki tarpeen lisätä työpaikkojen ohjausosaamista. Viheralalla pula osaavasta työvoimasta, yhdistettynä alan sesonkiluonteisuuteen ja alan kasvavaan kysyntään, tuo myös tarpeen rekrytoida työntekijöitä, joilla ei ole aikaisempaa ammattiosaamista. Verkkokoulutuksiin osallistuminen on työntekijöiden osalta jäänyt toimialalla vielä vähäiseksi. Verkkokoulutuksia on alettu tuottamaan, ja sen potentiaali tasapuolisen täydennyskoulutuksiin osallistumisen mahdollistajana on tunnistettu. Toimialahankkeen sisältö ottaa huomioon toimintaympäristön muutokset, käynnissä olevan OKM:n jatkuvan oppimisen uudistamisen ja Työ2030 ohjelman tavoitteet ja kriteerit. Hankkeen kehittämistarpeet pohjaavat toimintaympäristön muutoksiin Suomessa. Tästä syystä hankkeen tuotokset ovat suoraan käyttökelpoisia eri toimialoille.

Hankkeen toteuttaa toimialajärjestöt Viher- ja ympäristörakentajat ry ja Viherympäristöliitto ry yhdessä työmarkkinajärjestöjen Maaseudun työnantajaliitto ry ja Teollisuusliitto ry kanssa.

Mitä tehdään?

  • Kehitetään työnantajille asiakirjamalli osaamispalvelutarpeiden kartoittamiseksi
  • Laaditaan osaamispalvelujen neuvonta-aineisto. Neuvonta-aineiston avulla lisätään erityisesti pk-yritysten toetietoutta erilaisista tavoista kehittää työelämässä olevien työntekijöiden osaamista. Etenkin huomioiden pk-yritysten tietotarpeet.
  • Kehitetään työhyvinvointia ja työssäjaksamista toimialan pk-yrityksissä käyttäen Työ2030 hankkeessa aiemmin kehitettyä Hyvän työn spurtti -työkalua
  • Kehitetään ryhmämuotoinen kehityskeskustelu toimintamalli niin, että kausityöntekijät tulevat osallisiksi
  • Lisätään verkossa tapahtuvaa oppimista ja ohjausosaamista työpaikoille

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 57 408 e.

Lisätietoja

Tuomo Vainikainen
Projektipäällikkö
VYRA Viher- ja ympäristörakentajat ry
044 244 4384
tuomo.vainikainen@vyra.fi