Käsityöläinen veloittaa asiakasta, joka maksaa puhelimellaan.

Hakukriteerit

TYÖ2030-ohjelman toimiala- ja aluehankehaut 2022

TYÖ2030 kutsuu työpaikat mukaan työelämän kehittämiseen ja hyödyntämään aiempaa kehittämistyötä!

Vuonna 2022 TYÖ2030 -ohjelman tärkeitä periaatteita ovat kohderyhmien tavoittaminen sekä toiminnan pitkäkestoinen vaikuttavuus. Vuoden 2022 aikana tavoittelemme ensisijaisesti syntyneiden ja syntymässä olevien tuotosten levittämistä laajasti toimialoilla ja työpaikoilla. Tämä tarkoittaa tuotosten konseptointia ja toimijoiden verkottamista yhteiskehittämisen äärelle. Tavoitteena on laajasti skaalata ja tarvittaessa edelleen kehittää syntyneitä työelämäinnovaatiota sekä innostaa työpaikkoja niiden hyödyntämiseen. Vuoden 2022 rahoitushaku keskittyykin verkostomaiseen toimintaan, jossa työpaikat voivat hyödyntää ja kehittää hankkeissa jo syntyneitä tuloksia.

Hakuaikataulu

 • Haku alkaa 7.2.2022
 • Hakemuksen sisäänjättöpäivät ovat 25.2., 25.3., 29.4. ja 27.5.2022
 • Päätökset tehdään siten, että tiettyyn määräpäivään (helmi-toukokuussa jokaisen kuukauden viimeinen perjantai) mennessä saapuneet hakemukset käsitellään yhdessä erässä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Rahoitusta myönnetään sitä mukaa kuin hakemuksia tulee, alla mainitun käsittelyaikataulun mukaisesti. Rahoitusta saa sitä todennäköisemmin mitä aiemmassa vaiheessa hakukautta hakemus jätetään. Hakemuksia käsitellään noin kerran kuukaudessa. Kevään rahoitushaun lisäksi voidaan kesän jälkeen avata vielä yksi lyhyt rahoitushaku.

Hankkeen toteuttaminen on aloitettava mahdollisimman pian myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen. Hankkeista on tuotettava ohjelman arviointiin tuloksia vuoden 2022 loppuun mennessä.

Hakuaikana jokaisen kuukauden viimeiseen perjantaihin mennessä jätetyt hakemukset käsitellään seuraavan kuukauden ensimmäisessä ohjelman työjaoston kokouksessa. Hakemuksia käsitellään siis kerran kuukaudessa.

Hakemukset jätettävä Työjaostossa
25.2.2022 4.3.2022
25.3.2022 1.4.2022
29.4.2022 6.5.2022
27.5.2022 3.6.2022

 

Perusajatus – mitä rahoitetaan vuonna 2022

 • Vuonna 2022 ei järjestetä erillisiä alue- ja toimialahankehakuja vaan yksi haku, jossa hakijat voivat toimia yhdessä verkostomaisesti. Haussa voidaan hakea rahoitusta olemassa olevan hankkeen jatkamiseksi sekä samalla hankkeen tulosten jatkokehittämiseen tai -jalostamiseen. Mahdollisia ovat myös usean alueen tai toimialan yhteiset hankkeet.
 • Tavoitteena on rahoittaa myös pienimuotoisempaa toimintaa, jossa keskeistä on toimintamallien ja työkalujen levittäminen yhden tai useamman alan työpaikoille. Hankkeiksi toivotaan ketterästi toteutettavia kokeiluluontoisia prosesseja, jotta kokemusta ja tuloksia niiden vaikuttavuudesta saadaan jo ohjelmakauden aikana.
 • Myönnetyn rahoituksen avulla on tarkoitus tavoittaa työpaikkoja. Hakijan on perusteltava hakemuksessa, miten työpaikat tavoitetaan. Tämän kuvaamiseen on saatavissa sparrausapua, ks. yhteystiedot.
 • Rahoitusta myönnetään vuonna 2022:
  • Toimialalla tunnistettuun työpaikkojen uudistamistarpeeseen, yhdessä kehittämiseen ja/tai yhteiskehittämiseen.
  • Toimialan tulevaisuusvuoropuheluun.
  • Aiemmin kehitetyn toimintamallin ja/tai työkalun käyttöönotto/levittäminen alan työpaikoille.
  • Kehitetyn toimintamallin ja/tai työkalun käyttö toisella toimialalla.
  • Kehitetyn toimintamallin ja/tai työkalun jatkokehitys käyttökokemusten perusteella.

Keskeinen tavoite hankkeille on, että työpaikat onnistuvat omassa kehittämistyössään. Hakemuksessa onkin kuvattava sillä tavoiteltava muutos suhteessa nykytilaan.

Kuka voi hakea

 • Hakea voivat työmarkkinajärjestöt, ELY-keskukset ja Suomen Yrittäjät. Kaikissa hankkeissa pitää toteutua työnantajan ja palkansaajien/työntekijöiden vuoropuhelu ja yhteistyö.
 • Minimimäärä organisaatioita, joiden oltava mukana yhdessä hakemuksessa on aluehankkeissa 10
 • Esim. yritys, joka hankeen kohteena (esim. ELY:n alueella kokeillaan toimintatapaa, mukana ELY + 9 yritystä. Rahoitus voidaan myöntää myös ehdollisena siten, että sitoutuvat saamaan mukaan yritykset).
 • Hakemuksessa on mainittava hankkeelle määritelty päähakija ja kontaktihenkilö.
 • Hakemuksessa on kuvattava hakijoiden roolit hankkeen toteutuksessa.

Rahoituksen määrä ja käyttö

 • Rahoituksen määrä
  • Kokonaisbudjetti vuodelle 2022 on noin 1,6 miljoonaa euroa.
  • Yhdelle hankkeelle myönnettävä rahoitus on enintään 100 000 euroa. Sama hakija voi haun aikana hakea rahoitusta useamman kuin yhden kerran eri toteutuksiin.
  • Yhdelle hankkeelle myönnettävä rahoituksen enimmäismäärä voi poikkeuksellisesti olla 300 000 euroa. Tällöin edellytyksenä on, että hanke on poikkeuksellisen laaja, sillä on erityisen suuri merkitys suomalaiselle työelämälle ja sitä ei ole järkevää jakaa useampaan pienempään hankkeeseen.
  • Rahoituksen myöntämisestä päätettäessä kokonaisarviossa voidaan ottaa huomioon hankkeen piiriin tulevat työpaikat ja arviot niiden henkilömääristä.
 • Rahoitusta voi hakea seuraaviin hankkeisiin
  • Toimialalla tunnistettuun työpaikkojen uudistamistarpeeseen, yhdessä kehittämiseen ja/tai yhteiskehittämiseen.
  • Toimialan tulevaisuusvuoropuheluun.
  • Aiemmin kehitetyn toimintamallin ja/tai työkalun käyttöönotto/levittäminen alan työpaikoille.
  • Kehitetyn toimintamallin ja/tai työkalun käyttö toisella toimialalla.
  • Kehitetyn toimintamallin ja/tai työkalun jatkokehitys käyttökokemusten perusteella.

Rahoitusta voi käyttää

Rahoitusta voi käyttää ensisijaisesti työelämän kehittämisen vahvistamiseen ja edistämiseen alueella tai toimialalla ja niiden työpaikoilla, sekä olemassa olevien hanketulosten. jatkokehittämiseen tai skaalaamiseen laajemmin työelämän käyttöön

Rahoitusta voi käyttää:

 •  Yllä kuvattujen hankkeiden toteuttamiseen
 • Toteutuksen konseptoinnin rahoittamiseen, esimerkiksi myöhemmin toteutettavan tai käyttöön otettavan toimintamallin konseptointiin
 • Ostopalveluihin
  • Yhden tai useamman Workathlon-tapahtuman toteuttamiseen, jolloin TYÖ2030- ohjelma rahoittaa Workathlonin oston.
  • Ulkopuolisen asiantuntijoiden tai fasilitaattorien palkkioihin, mukaan lukien matkakustannukset.
  • Konseptoinnin toteuttamiseen Työterveyslaitoksen TYÖ2030- ohjelmaa varten kilpailuttamilta yrityksiltä. Mikäli tämän kaltainen hanke tai konseptointipalveluiden sisällöt kiinnostavat, ottakaa yhteyttä TYÖ2030 ohjelman Laura Sarparantaan (ks. neuvoja hakemuksen laatimiseen).
 • Työelämävalmentajatoimintaan tai sen kokeiluun
 • Hankkeeseen mahdollisesti kiinnitetyn koko- tai osa-aikaisten projektityöntekijöiden palkka-, työvoima- ja matkakustannuksiin
 • Tilaisuuksien järjestämiseen
 • Materiaalikustannuksiin
 • Pienimuotoisten selvitysten teettämiseen

Hakijalta edellytetään hankkeeseen omarahoitusta, joka voi olla myös omaa työpanosta. Omarahoituksen määrä voi vaihdella, suositeltava omarahoituksen määrä on 20 % hankkeen kokonaisrahoituksesta.

Rahoituksen saajalla on oltava riittävät taloudelliset ja muut edellytykset toteuttaa hanke. Hankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä.

Rahoitusta ei voi käyttää esimerkiksi yritystukiin (yksittäisten yritysten tukeminen), laite- tai ohjelmistohankintoihin tai pelkkään henkilöstö- tai esihenkilökoulutukseen- tai valmennukseen.

Aiemmin kehitetyt toimintamalit ja tulokset

Tietoa aiemmin kehitetystä toimintamalleista ja työkaluista löydät täältä.

TYÖ2030- sivuilla voidaan julkaista käynnissä olevissa tai jo päättyneissä hankkeissa aikaansaatuja kiinnostavia tuloksia. Hakijat voivat poimia näistä tuloksista kiinnostavimmat ja ehdottaa niiden perusteella hanketta/verkostotoimintaa.

Hakemusten arvioinnissa ja valinnassa painotettavat seikat

Hakemuksia arvioidaan seuraavien painoarvoltaan tasaveroisten kriteerien perusteella:

 1. Kuinka hyvin hanke edistää TYÖ2030-ohjelman yleisiä ja hakukriteereissä mainittuja tavoitteita (ks. jäljempänä päätavoitteet).
 2. Kuinka hyvin hanke tavoittaa työpaikkoja, vastaa työpaikkojen tarpeita ja kuinka hyvin nuo tarpeet ja hankkeen vaikuttavuus sekä hankkeella tavoiteltava muutos suhteessa nykytilaan on perusteltu ja kuvattu.
 3. Toteutussuunnitelman sisältö ja hankkeen toteutettavuus.

Hanketta arvioidaan kunkin kriteerin osalta, mutta myös arvioiden hanketta kokonaisuutena.

Päätöksen rahoitettavista hankkeista tekee Työterveyslaitos TYÖ2030-ohjelman työjaoston tekemän esityksen perusteella. Hankehakemuksiin pyydetään hakijalta tarvittaessa tarkennuksia tai lisäselvityksiä. Hyväksytyistä hankkeista solmitaan sopimus Työterveyslaitoksen ja hakijan kesken.

Hankkeiden jälkikäteisarviointi

TYÖ2030-ohjelma arvioi hanketta myös jälkikäteen osana ohjelman hankkeiden kokonaisarviointia.

Yleiset tavoitteet TYÖ2030-ohjelman hankkeille

Hanke edistää hallitusohjelmassa TYÖ2030-ohjelmalle asetettuja tavoitteita:

 • Hankkeella vauhditetaan toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä työpaikoilla.
 • Hanke vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria.
 • Hanke auttaa nostamaan Suomea digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi.
 • Hanke auttaa nostamaan työhyvinvointia Suomessa maailman parhaaksi 2030 mennessä.
 • Hanke edistää samanaikaisesti työn tuottavuutta ja työhyvinvointia (julkisissa organisaatioissa puhutaan myös tuloksellisuudesta ja työelämän laadusta). Kummankin parantamisen merkitys koko kansantaloudessa kasvaa koronakriisin ja sen vauhdittamien työelämän muutosten vuoksi.
 • Hanke edistää yhdessä kehittämistä työpaikoilla: johto, esihenkilöt ja henkilöstö kehittävät yhdessä.
 • Hanke vahvistaa luottamusta ja yhteistyötä hankkeeseen osallistuvien tahojen kesken.
 • Hanke edistää jatkuvaa oppimista työpaikoilla.
 • Hankkeessa hyödynnetään tutkittua tietoa.
 • Hankkeessa pyritään tekemään yhteistyötä muiden samoja aiheita käsittelevien hankkeiden ja tahojen kanssa.
 • Hankesuunnitelmassa on kuvattu ja perusteltu selvästi, mitä hankkeessa tehdään.
 • Hankesuunnitelma on uskottava ja hanke toteuttamiskelpoinen.
 • Hankkeen tuloksia arvioidaan ja niistä ollaan valmiita kertomaan ulkopuolisille (mahdollisia yrityssalaisuuksia lukuun ottamatta).
 • Hankkeen vaikuttavuus ja sillä tavoiteltava muutos työpaikkoihin ja mahdollisesti laajemmin työelämään on kuvattu ja perusteltu.
 • Hankkeen tulosten levittäminen voi tapahtua hakijan omien verkostojen kautta sekä yhteistyössä kehittämisohjelman kanssa. TYÖ2030-ohjelma julkaisee verkkosivuillaan rahoitusta saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteystiedot, samoin tiivistelmän hankkeen päätyttyä.
 • Rahoitusta saanut organisaatio huolehtii siitä, että TYÖ2030-ohjelma mainitaan rahoittajana hankkeen julkaisuissa, tilaisuuksissa ja tuotoksissa.

Hallinnollisia kriteerejä kokonaisarvioinnin tueksi:

 • Rahoitettavat hankkeet vastaavat TYÖ2030-ohjelman ja hallitusohjelman edellä mainittuja tavoitteita.
 • Hankkeen budjetti on laadittu rahoitusehtojen (osana rahoituspäätöstä) mukaisesti.
 • Hakemukseen on liitetty tarvittavat yhteistyösopimukset.
 • Jos hanke saa rahoitusta myös muualta, hakemuksessa on ilmoitettava rahoittajataho ja rahoituksen määrä ja kesto.
 • Hankkeiden valinnassa noudatetaan tasapuolisuutta. Se tarkoittaa, että neuvonnassa ja rahoituspäätöksiä tehdessä hakijoita pyritään kohtelemaan tasapuolisesti.
 • Ennen rahoituspäätösten tekoa on mahdollista pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan siten, että käytettävissä on päätöksenteon kannalta tarpeelliset tiedot.
 • Hankehaun käynnistymisestä tiedotetaan laajasti mahdollisille hakijoille.
 • Tavoitteena on, että hankehaun avulla pystytään edistämään työelämän kehittämistä kooltaan ja tarpeiltaan erilaisilla toimialoilla. Myös hakijat, joilla on vain vähän kokemusta hankkeiden toteuttamisesta, katsotaan potentiaalisiksi hakijoiksi.
 • Hankkeista on tuotettava ohjelman arviointiin tuloksia vuoden 2022 loppuun mennessä. Lisäksi TYÖ2030-ohjelma edellyttää hankkeilta määräaikaista väli- ja loppuraportointia. Rahoitus maksetaan raportoinnin perusteella.

Neuvoja hakemuksen laatimiseen (tarkennetaan erillisessä hakuohjeessa)

Työterveyslaitos antaa tukea hankesuunnitelman ja hakemuksen laatimiseen:

Voitte varata hankehakemuksen laatimiseksi henkilökohtaisen sparrausajan sähköpostitse tai puhelimitse. Mikäli olette kiinnostuneita sparrauksesta, ottakaa suoraan yhteyttä Laura Sarparantaan: laura.sarparanta@ttl.fi +358304743371

Yhteyshenkilöt:

Sanna Kulmala, ohjelmajohtaja, sanna.kulmala@ttl.fi, +358 40 411 6378

Laura Sarparanta, työelämän kehittämiskonsultti, laura.sarparanta@ttl.fi +358304743371

Aija Kuurne, vastaava juristi, projektipäällikkö, aija.kuurne@ttl.fi, +358 43 825 6346