Henkilö kävelee lumella.

Lapissa edistetään etätyötä ja monipaikkaista työtä 

Lapin aluepilotin tavoitteena on uudistaa alueen työelämää työhyvinvointi huomioiden, purkaa esteitä muuttuvalta työelämältä sekä edistää myönteistä mielikuvaa alueen yrityksistä. Tarkoituksena on lisätä Lapin vetovoimaisuutta etätyölle ja monipaikkaiselle työlle, jolloin työ- ja vapaa-aika voidaan yhdistää hyvinvointia tukien. 
 
Digitaalisuus tuo Lapille monipuolisia mahdollisuuksia vastata alueen kasvavaan vetovoimaan, houkutella alueelle uutta työvoimaa sekä vähentää pitkiä työmatkoja alueen sisällä. Hankkeen tarkoituksena on auttaa lappilaisia työnantajia saamaan digitalisaation mahdollisuudet käyttöönsä, synnyttää uusia työhyvinvointia ja muutoskyvykkyyttä tukevia käytäntöjä sekä levittää hyväksi havaittuja toimintatapoja laajemmalle.

Mitä tehdään?

  • Luodaan tilannekuva alueen työelämän nykytilasta ja arvioidaan keskeisiä kehittämistarpeita, jotta etätyön ja monipaikkaisen työn mahdollisuuksia voidaan tukea. Tätä varten kootaan monialainen Työelämä 2.0 -verkosto sekä pienempi asiantuntijaryhmä, joka koordinoi ja kehittää lappilaista työelämää myös jatkossa. 
  • Kokeillaan työelämävalmentajapalvelua, jota tarjotaan tueksi alueen yrityksille niiden kehittäessä omia toimintatapojaan etenkin digitaalisessa ympäristössä. Työelämävalmentaja jalkautuu alueen yrityksiin jakamaan tietoa ja hyviä käytäntöjä muun muassa työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta sekä työn organisoinnista etätyössä.
  • Toteutetaan kysely alueen organisaatioille korona-ajan tuomista opeista ja hyviksi koetuista käytänteistä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa työelämävalmentajan toiminnassa ja niitä levitetään laajasti myös viestinnän keinoin.
  • Mallinnetaan työnantajalähtöisen etätyön malli, jonka tarkoituksena on integroida etätyö osaksi vastuullista henkilöstöpolitiikkaa, johtamista ja kestävää kasvua. Mallissa kootaan yhteen suosituksia ja ohjeistuksia parhaista etätyökäytännöistä alueen organisaatioissa.
  • Toteutetaan alueellinen ja monikanavainen etätyön viestintäkampanja, joka nostaa esille etätyön tekemisen eri puolia, hyvinvoinnin käytäntöjä sekä kannustaa ihmisiä jakamaan omia kokemuksiaan. 

Rahoitus

Myönnetty rahoitus: 100 000 e

Lisätietoja: 

Tiina Lindström
Projektipäällikkö
Osaavaa työvoimaa työyhteisö- ja kumppanuusverkostoilla
puh. +358 295 037 173
tiina.lindstrom@ely-keskus.fi