Päivitetty 4.8.2020  (Julkaistu 11.5.2020)
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Jotta töihin paluu sujuisi mahdollisimman turvallisesti, rajoitetaan COVID-19-tartuntataudille altistumista turvallisia työkäytäntöjä soveltamalla.  Työnantajan tulee olosuhteiden muuttuessa tehdä tai päivittää laatimansa riskien arviointi ja täydentää työpaikan ohjeita ja menettelytapoja, nyt erityisesti COVID-19 tartuntataudille altistuminen huomioiden. 

Tämä tarkoittaa, että työnantajan pitää

 • selvittää työssä esiintyvät haitta- ja vaaratekijät ja arvioida niiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Tämän riskienarvioinnin tulee koskea kaikkia työntekijöitä, kaikissa työpisteissä.
 • ryhtyä toimenpiteisiin vaarojen torjumiseksi.
 • tiedottaa työntekijöille turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavista asioista.
 • seurata toimenpiteiden toteuttamista ja olosuhteiden muuttumista.

Periaatteena on ensisijaisesti poistaa havaitut riskit. Jos se ei ole mahdollista, pyritään minimoimaan työntekijöiden altistuminen ja luodaan sille varautumiskäytännöt.

Yhteistyössä henkilöstön, työsuojelun ja 
työterveyshuollon kanssa

COVID-19-tartuntatautiriskin arvioimiseksi kannattaa kuulla työntekijöitä, työsuojeluvaltuutettuja ja -päälliköitä tehtävistä muutoksista. Lisäksi kannattaa pyytää oma työterveyshuolto arvioimaan riskien terveydellinen merkitys. Viranomaisten ja muiden asiantuntijatahojen ohjeista löytyy esimerkkejä erilaisten kysymysten ratkaisemiseen. 

Riskien arviointi ja toimintasuunnitelma

Huomioikaa  COVID-19 tartuntataudille altistumisen riskien arvioinnissa ainakin seuraavat asiat

 • Toimintatapa työhön paluussa ja toiminnan uudelleen käynnistämisessä 
 • Fyysisten kontaktien minimoimisen keinot, riittävien etäisyyksien varmistaminen (asiakkaat, työkaverit), suojautumistarve ja käytettävät välineet
 • Hygienia ja yleinen puhtaus, myös työ- ja asiakastilat sekä yhteisesti käytettävät työvälineet
 • Työaikojen ja työvuorojen järjestäminen, työryhmien koko, mahdollinen etätyön jatkaminen
 • Resurssien riittävyys, sijais- ja varamieskäytännöt
 • Kokouskäytännöt
 • Taukojen ja ruokailun järjestäminen
 • Työpaikalla vierailevat ulkopuoliset tahot (välttämättömät esim. tavarantoimittajat sekä muut tahot): liikkumisalue, kulunvalvonta ja kulkuluvat, hygienia
 • Henkinen hyvinvointi ja psykososiaaliset riskit
 • Työhönpaluu covid-19 sairauden jälkeen
 • Matkustaminen

Laatikaa riskinarvioinnin  perusteella toimintasuunnitelma, jossa kuvaatte miten työpaikan olosuhteet  järjestetään niin, että riski COVID-19-tartuntataudille altistumiseen on minimoitu

 • Luokaa ohjeet töihin palaamisesta ja siihen liittyvistä mahdollisista rajoituksista
 • Varmistakaa, että päivitetyt toimintaohjeet ovat kaikkien tiedossa, myös työpaikalla työskentelevien ja vierailevien toisen työnantajan työntekijöiden tiedossa.
 • Varmistakaa, että muuttuneisiin toimintatapoihin liittyy asianmukainen koulutus, perehdyttäminen ja työnopastus.
 • Ylläpitäkää aktiivista ja vuorovaikutteista viestintää työpaikallanne COVID –19-tartuntataudin riskiin liittyen.
 • Tiedottakaa työntekijöille työterveyshuollon tarjoamista palveluista.

Tutustu myös muihin ohjeisiin

Ohje työnantajille

Siivous ja hygienia

Henkilökohtainen suojautuminen

Poissaolot ja sairastuminen

Henkinen hyvinvointi

Etätyön johtaminen

EU:n työterveys- ja –turvallisuusviraston ohjeet


Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut