Päivitetty 10.12.2020, riskinarviointi lisätty (julkaistu 13.3.2020).
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Etätyö koronavirustilanteessa

Etätyö on kiinteästä työpaikasta ja työajasta riippumatonta työtä. Koronavirusepidemian aikana etätyötä on syytä tehdä kotona viruksen leviämisriskin pienentämiseksi. Toimistohotelleja, Hubeja ja muita yhteiskäyttöisiä tiloja kannattaa nyt välttää.

Etätyö tässä uudessa tilanteessa voi olla täysin erilaista kuin aikaisemmin. Etätyöhön tottumattomalle tilanne on uusi ja vaatii työrutiinien uudelleen muotoilua ja järjestelyjä, mikä voi aiheuttaa kuormittumista.

Etätyötä aiemmin tehnyt voi puolestaan kohdata uusia haasteita kotona työskennellessään, sillä etätyöhön perinteisesti liitetyt edut, kuten häiriöttömyys, työ- ja keskittymisrauha sekä työssä kuormittumisen väheneminen, eivät välttämättä enää toteudu.

Poikkeustilanteessakin etätyön tekeminen perustuu työntekijän, esimiehen ja työnantajan väliseen luottamukseen, yhteiseen suunnitteluun ja sopimiseen sekä työntekijän itsenäisen työskentelyn tukemiseen.

Etätyön riskien arviointi

 • Riskien arviointi on osa työpaikan turvallisuustoimintaa. Riskinarvioinnissa työnantajan tulee tunnistaa työpaikan vaarat ja arvioida sen jälkeen niistä aiheutuvat riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Myös etätyön riskit on arvioitava. Työsuojelun ja työterveyshuollon ammattilaiset tukevat työnantajaa riskinarvioinnissa. 
 • Etätyön riskeinä korostuvat erityisesti fyysinen ja psykososiaalinen kuormittuminen sekä tapaturmavaarat.
 • Työntekijöiden kokemuksia etätyöhön liittyvistä kuormitustekijöistä voi selvittää myös työntekijöille suunnatuilla kyselyillä, joiden tulokset auttavat arvioimaan etätyöhön liittyviä riskejä. 
  ks. Aluehallintoviraston kyselylomake: Työn psykososiaaliset kuormitustekijät
  ks. STM: Riskien arviointi työpaikalla -työkirja
 • Työnantaja voi kannustaa työntekijöitä kartoittamaan etätyön työympäristön vaaroja, esimerkiksi samalla tavoin kuin niitä arvioidaan työpaikallakin (esim. poistumistiet, tapaturmavaarat).
 • Työnantajan pakollisesta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan etätyössä sattuvia tapaturmia rajoitetummin kuin varsinaisella työpaikalla sattuneita. Tämän vuoksi työnantaja voi hankkia lisäturvaa vapaaehtoisella henkilövakuutuksella. Tällöin kannattaa selvittää vakuutusturvan kattavuus. Ks. Tapaturmavakuutuskeskuksen blogikirjoitus.

Työnantaja ja esimies

 • Pitkittyneen etätyön tekemisen aikana erityisen tärkeää on esimiehen yhteydenpito alaisiin työn sisältöön liittyvien asioiden lisäksi myös työn järjestelyihin, mitoitukseen ja kuormitustekijöihin liittyvissä kysymyksissä.
  ks. Ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi (Työterveyslaitos)
 • Hyödyntäkää organisaationne etätyöohjeistusta työskentelystä sovittaessa. Nyt on myös hyvä mahdollisuus kerätä tietoa ohjeistuksen päivittämiseen ja lisätä etätyön käyttöä jatkossakin. Etätyö voisi olla yksi ratkaisu myös muissa poikkeustilanteissa toiminnan jatkamiseen.
 • Etätyöstä kannattaa ohjeistaa työpaikalla selvästi. Kirjallinen sopimus on hyvä tehdä, jos se suinkin on tässä tilanteessa mahdollista. Uudessa työaikalaissa määritelty joustotyö sisältää etätyön. Tietoa joustotyösopimuksen sisällöstä löydät työaikalaista. 
 • Varmistakaa, että työntekijöillä on riittävät teknologiset välineet ja valmiudet etätyön tekemiseen. 
 • Jos käytätte virtuaalisia viestintätapoja tai kokouksia (esimerkiksi Skype, Teams, Zoom), huolehtikaa myös niiden käyttöön perehdyttämisestä.
 • Työnantajan terveyden ja turvallisuuden huolehtimisvelvoite koskee myös etätyötä. Varmistakaa, että etätyötä tekevät ja johtavat tietävät, miten työlainsäädäntöä sovelletaan ja miten vakuutusturva toteutuu etätyössä. Tutustu Työturvallisuuskeskuksen ohjeiseen: Etätyössä turvallisesti, ohjeita työnantajalle ja työntekijälle (TTK). 
 • Työtapaturmaksi määritellään tapaturma, jolla on selkeä syy-yhteys toimenkuvan mukaiseen työhön. Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella työntekijä voi täydentää vakuutusturvaansa.

Koronavirusepidemian aikana erityisesti huomioitavaa

 • Miettikää työpaikalla tarkoituksenmukaisin tapa tehdä etätyötä, jossa huomioidaan tehtävien vaatimukset sekä yksilöiden ja yhteisön tarpeet. Ohje työnantajille COVID-19 riskinarviointiin)
 • Etätyön tekemisen ei tarvitse olla joko tai vaihtoehto. Etä- ja lähityötä voidaan vuorotella ryhmissä, jolloin työpaikalla on kerrallaan pienempi määrä henkilöitä ja turvaetäisyyksiä on helpompi ylläpitää. Hybridimallisessa etätyössä osa työntekijöistä jatkaa etätöissä ja osa palaa työpaikoille.
 • Työpaikan kannattaa tutustua ja pilotoida eri vaihtoehtoja sekä vaihtaa toimintatapoja tarpeen mukaan.
 • Sopikaa etätyön tekemisen paikaksi työntekijän oma koti tai vastaava paikka. 
 • Harkitkaa, olisiko ergonomiaa tukevien työvälineiden vienti kotiin mahdollista määräajaksi esim. säädettävä työtuoli, erillinen näyttö ja näppäimistö. Myös työnantajan järjestämä asiantuntijan tietoisku työvälineiden verovähennysoikeudesta voisi olla hyödyllinen. 
 • Varmistakaa, että uusia etätyöntekijöitä ohjataan ja tuetaan työskentelyn aloittamisessa tarpeen mukaan, erityisesti tulee varmistaa tietotekninen tuki pulmatilanteissa.
 • Järjestäkää tilaisuuksia jakaa kokemuksia, hyviä käytäntöjä ja pulmatilanteita sekä kysellä kuulumisia.
 • Mikäli työntekijällä on lapsen hoidon, sairastuneen omaisen tai etäkoulun takia tarvetta joustaa työn teon ajankohdissa, sopikaa, miten työtä voi jaksottaa ja huolehtia myös levosta. Tarvittaessa osa-aikatyö voi olla väliaikainen mahdollisuus.
 • Karanteenissa olevat työntekijät: Arvioikaa karanteeniin määrättyjen oireettomien henkilöiden mahdollisuus ja tarve tehdä etätyötä tapauskohtaisesti.
 • Kevään etätyöloikasta kertyneen kokemuksen perusteella on erityisen tärkeää huolehtia sekä työtehtäviin että muuten kuulumisiin ja kokemuksiin liittyvästä yhteydenpidosta ja vuorovaikutuksesta etätyötä tekevien kesken. Tutustu konkreettisiin vinkkeihin hyvän vuorovaikutuksen ja sujuvan työskentelyn ylläpitämiseksi. (ks. Vinkkejä ja toimintatapoja etätyön johtamiseen).

Työntekijä

 • Sovi etätyönä tehtävistä töistä esimiehesi kanssa.
 • Valmistaudu etätyöpäivään samalla tavoin kuin mihin tahansa työpäivään. Pane työvälineet kuntoon edellisenä iltana ja tarkista seuraavan päivän aikataulut.
 • Selvitä itsellesi, mitä haluat saada aikaan etätyöpäiväsi aikana. Laadi itsellesi tehtäväluettelo ja seuraa sen perusteella, kuinka tehokkaasti työskentelet.
 • Varmista etukäteen, että sinulla on käytettävissä etätyössäkin kaikki työsi kannalta tarvitsemasi tiedot ja työvälineet.
 • Ole aloitteellinen. Ilmoita esimiehellesi ja ryhmäsi työtovereille, mitä teet ja miten edistyt.
 • Ole mahdollisuuksien mukaan tavoitettavissa esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse.
 • Muista myös järjestää itsellesi häiriöttömiä keskittymisen mahdollistavia työskentelyjaksoja. Sovi esimiehen kanssa, jos on tarvetta jaksottaa työtä aamuihin tai iltoihin työrauhan takaamiseksi.
 • Pidä kiinni rutiineista. Mieti, miten parhaiten siirryt työmoodiin, esimerkiksi voit tehdä pienen aamulenkin ennen työpäivän aloittamista.
 • Huolehdi työergonomiasta – vaihtele työasentoja ja hyödynnä taukojumppasovelluksia.
 • Pidä taukoja aivan kuin toimistossakin. Väsyessäsi liiku ja tee venytyksiä.
 • Mieti, missä haluat työskennellä, tunnet olosi mukavimmaksi ja pystyt keskittymään parhaiten.
 • Huolehdi siitä, että kotona tai etätyöpaikassasi on riittävän rauhallista.
 • Kartoita mahdolliset kompastumisen ja muut vaaran paikat. Näin vähennät tapaturmariskejä.
 • Jos olet etätöissä perheesi kanssa, suunnitelkaa yhdessä etätyöpäivän kulku esim. aamupalaverissa. Katso tästä tarkemmin "Ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi” ja ” Näin yhdistät etätyön ja kotikoulun (Työpiste-verkkolehti)”.

Koronavirusepidemian aikana erityisesti huomioitavaa

 • Älä tee etätöitäkään sairaana.
 • Jos et pysty pitämään kiinni sovituista työaikataulustasi, informoi esimiestä tilanteesi muutoksista. Miettikää yhdessä ratkaisukeinot.
 • Huolehdi omasta hyvinvoinnista, ulkoilusta, levosta ja palautumisesta. Ole armollinen itsellesi.
 • Koronaepidemiaan liittyvä poikkeuksellinen tilanne saattaa huolestuttaa ja syödä voimavaroja. Keskustele tilanteesta tarpeen mukaan työkavereiden, esimiehen, ystävien tai terveydenhoidon ammattilaisten kanssa.
 • Fyysisen etäisyyden ylläpitäminen lisää etäkokouksien määrää, tutustu uutisessamme etäkokouksiin liittyviin vinkkeihin. Sovella muita etätyön vinkkejä poikkeava tilanne huomioiden. Etätyöpäiviä tulossa? Vinkit työntekijälle ja työnantajalle

Tutustu myös 

Ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi 

Ohje ja toimenpidesuositukset työnantajille koronavirusepidemiaan varautumiseksi 

Lisätietoa viestinta@ttl.fi

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut