Uppdaterad 14.1.2022 (Publicerad 13.3.2020).  Vi uppdaterar anvisningarna enligt behov.
Sist stycke Sjukfrånvaron och coronatester har blivit uppdaterad.


Denna anvisning kan vara till stöd då man planerar arbetsplatsens egna anvisiningar. 

De viktigaste åtgärderna för att förebygga smittor är att låta sig vaccineras, tvätta händerna, använda masker och se till att ventilationen fungerar effektivt. Arbetsgivaren ska rekommendera  att alla arbetstagare vaccineras mot coronaviruset eftersom vaccination är det mest effektiva sättet att förebygga smittor. 

Beredskapsgruppen koordinerar åtgärderna

Det rekommenderas att det på er arbetsplats inrättas en grupp som tar ansvar för att koordinera åtgärderna för att hindra smittorna och kontrollera förändringar orsakade av epidemin.

Gruppen koordinerar förberedelsen och kommunikationen till arbetstagarna, håller beredskapsplanen uppdaterad och ger vid behov anvisningar gällande exempelvis arbetsarrangemang, skydd, städning och sjukdomsfall och verkningarna av samhällets begränsningsåtgärder. Gruppen följer den riksomfattande och regionala situationen, Statsrådets, social- och hälsovårdsministeriets och de andra ministeriernas samt Regionförvaltningsverkets, THL:s och Arbetshälsoinstitutets anvisningar. Gruppen utvärderar också vilka konsekvenser olika scenarier, till exempel eventuella karantäner, har för verksamheten och leveranskedjorna.

Då andelen av dom som är vaccinerade blir större och infektionsfrekvensen sjunker, ska man göra en plan för återgången till mer normal vardag på arbetsplatsen (så kallad exit-strategi). Man ska utnyttja det man har lärt sig under coronapandemin och gradvis avveckla åtgärderna för att hindra smittorna.
Den regionala situationen kan kollas på THL webbplats.

Arbetarskydd och bedömningen av riskerna

Kommunikation och ingivningen

 • Skola in arbetstagarna till nya uppgifter och säkerställ en tillräcklig kompetens.

 • Handled och övervaka de anställda så att de handlar enligt instruktionerna.

 • Ta hand om arbetstagarnas fysiska och psykiska välmående och säkerställ att de får tillräcklig återhämtning (Se Råd som stöder det mentala välbefinnandet – Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi).

 • Satsa på kommunikation gällande säkerhetsfrågor på arbetsplatsen och beakta informationsgången i båda riktningarna på de gemensamma arbetsplatserna. Informera alla som arbetar i samma lokaler om säkerhetsfrågor.

 • Anvisa arbetstagarna att stanna hemma när de är sjuka.

 • Rekommendera vaccinering mot coronavirus till arbetstagarna.

Renhet och hygien

 • Säkerställ att arbetsplatsen är ren och hygienisk, eftersom smitta kan överföras från smutsiga ytor. Åtgärderna bidrar också till att förebygga andra smittsamma sjukdomar, såsom säsongsinfluensa och magsjukdomar. Städanvisningar finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats: Städanvisningar för att förebygga smitta av COVID-19
 • Särskilt på arbetsplatser där man arbetar i andras omedelbara närhet och använder gemensamma verktyg ska god hygien och allmän renhet säkerställas.
 • Också tangentbord och andra arbetsredskap ska rengöras regelbundet. Be om anvisningar för rengöring av utrustning och arbetsredskap av utrustningstillverkare och -leverantörer samt se till att rengöringsutrustningen är lättillgänglig.
 • Se till att ventilationen är tillräckligt effektiv för att minska orenligheter. Återluft bör undvikas under coronaepidemin (om återluft används, måste filtreringsnivån vara hög)
 • Ge anvisningar om regelbunden och korrekt handtvätt (THL:s video) och påminn om hosthygien (THL:s video).
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt för alla som besöker arbetsplatsen, även för samarbetspartner och underleverantörer. Om det inte är möjligt att tvätta händerna, håll en alkoholhaltig handsprit tillgänglig.
 • Glöm inte att själv följa instruktionerna, det är viktigt att ledningen och cheferna föregår med gott exempel.
 • Man ska fortsättningsvis komma i håg att inte skaka hand.
 • Utskrivbart material för arbetsplatsen: Anvisningar om handtvätt och hosthygien kan skrivas ut från THL:s materialbank (THL)

Distansarbete

Möten och andra tillstälningar på arbetsplats

 • Se Regionala begränsningar Vanliga frågor om coronaviruset (AVI).
 • Utvärdera säkerheten vid arbetsplatshändelser och ta hänsyn till de aktuella rekommendationerna och begränsningarna. Arbetsgivarna kan bestämma över möten på arbetsplatsen på basis av sin riskbedömning.
 • Säkerställ att ventilationen är effektiv i alla byggnader och utrymmen. Utrymmena ska vädras bra innan följande möte. Luften ska bytas helt åtminstone en gång innan följande grupp av personer kommer. (Personalen som tar hand om fastigheter känner de tekniska detaljerna gällande ventilationen). Också snabb vädring genom att hålla alla fönster öppna blandar luften bra. Man måste dock ta hänsyn till de möjliga tekniska restriktionerna av ventilationen och verksamheten i lokalen.

Andra sätt att organisera arbetet

 • Utnyttja flexibla arbetstider, videokonferenser och öka vid behov möjligheterna till skiftarbete genom att till exempel dela in personalen i grupper som jobbar distans turvis.
 • Man kan också ha arbetstider, pauser och måltider turvis.
 • Se till att säkerhetsavstånden hålls också under pauserna, måltiderna och i omklädningsrummen. Köplatser kan markeras med golvmarkeringar.
 • Överväg om ansiktsmasker ska användas på arbetsplatsen i situationer där anställda möter varandra.
 • Utnyttja webbaserade skolnings-, kontakt- och mötesmöjligheter.
 • Försök organisera arbetslokalerna på sådant sätt, att säkerhetsavstånd är möjligt.

Personlig skyddsutrustning och ansiktsmasker

 • Det är arbetsgivarens skyldighet att bedöma om arbetstagarna behöver använda personlig skyddsutrustning eller ansiktsmask i sitt arbete. Arbetstagarnas säkerhet ska dock främst säkerställas genom tekniska åtgärder och arbetsarrangemang.
 • När behovet av skyddsutrustning bedöms ska också eventuella infektioner på arbetsplatsen eller bland arbetstagare samt det regionala smittläget beaktas.
 • Om skydd behövs, ska arbetsgivaren skaffa skyddsutrustningen och övervaka dess användning. En arbetstagare å sin sida har skyldighet att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren gett.

Hur man skyddar sig i coronavirussituationen

 • Det bästa sättet att skydda sig mot coronavirus är attså många arbetstagare som möjligt vaccinerar sig. Arbetsgivaren kan rekommendera arbetstagaren att ta vaccinet. Detta är särskilt viktigt för personer över 40 år och inom social- och hälsovårdssektorn. Om det är svårt för arbetstagaren att vaccinera sig under sin fritid, måste arbetsgivaren enligt smittskyddslagen låta arbetstagaren ta vaccinet på arbetstid.

 • Primära riskhanteringsåtgärder i coronasituationen är att man omorganiserar arbetet och att man ser till att säkerhetsavstånden, hygienen och ventilationen är bra.

 • Personlig skyddsutrustning omfattar bl.a. andningsskydd (FFP1, FFP2 och FFP3) och ansiktsvisir. Andningsskyddet skyddar användarens luftvägar mot orenheter i luften. Ventillösa FFP-skydd skyddar också omgivningen mot andningssekret från bäraren, men de är svårare att använda på jobbet än masker med ventiler eller mun- och nässkydd.

 • Arbetsgivaren kan också skaffa kirurgiska mun- och nässkydd och ansiktsmasker åt arbetstagarna och förpliktiga dem att använda maskerna i enlighet med riskbedömningen. Masker samt mun- och nässkydd minskar risken för smittor jämsides med andra bekämpningsåtgärder. Möjliga maskrekommendationer från myndigheterna ska tas i beaktande.

 • Se THL:s rekommendation om användning av ansiktsmask.

Ansiktsmasker och andningsskydd ska användas korrekt

 • Ansiktsmaskerna kan vara engångsmasker eller tvättbara tygmasker. Vissa masker kan vara försedda med uppgifter om andningsmotstånd och filtreringsförmåga. Kirurgiska mun- och nässkydd har testats för användarsäkerhet och effektivitet.
 • Oftast har arbetstagarna inga problem med att använda masker. Arbetsgivaren ska försäkra sig om att både arbetsplatsen och den enskilda arbetstagaren har förutsättningar för att använda masken eller skydden på rätt sätt. Arbetsmiljöns höga temperatur samt bl.a. åldersrelaterade fysiologiska förändringar, luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar kan försvåra användningen av ansiktsmask och andningsskydd. Företagshälsovården kan vid behov utföra en hälsokontroll för att avgöra om man kan kräva att arbetstagaren använder skydd eller ansiktsmask. Om det inte är möjligt, ska säkerheten ordnas med hjälp av andra arrangemang. Arbetsplatsens säkerhet får inte äventyras. Se även Arbetshälsoinstitutets information om arbete i heta förhållanden (på finska)https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/kuumassa-tyoskentely/kuuman-haittojen-hallinta/ 
 • Det måste finnas en tillräcklig mängd andningsskydd eller ansiktsmasker som skyddar mot coronavirus. Varje gång man tar av sig skyddet ska det ersättas med ett rent. Skyddet tas alltid på med rena händer. Rengör händerna både före och efter att du tagit av skyddet. Rengör händerna efter att du rört vid utsidan på den använda masken. Ansiktsmasker som kan återanvändas ska läggas i en plastpåse medan de väntar på att tvättas.
 • Ansiktsmasker som kan återanvändas tvättas i minst 60 grader eller kokas i vatten med lite tvättmedel i 5 minuter, varefter de sköljs och får torka på en ren plats.
 • Engångsskydd slängs i blandavfallet. Länk till städningsanvisningar
 • Ansiktsmasker är ett bra sätt att skydda sig mot coronaviruset, men man får inte glömma vikten av bra ventilation, rymlighet, handhygien och att man stannar hemma när man är sjuk.
 • Information om masker e.g. mun- och nässkydd samt andningsskydd 
 • Länk till städningsanvisningar

Hur COVID-19 smittar och sjukdomens allvarlighetsgrad

 • Sätten som coronavirus smittar utgör grunden för alla åtgärder för att hindra smittorna. Kolla sätten hur coronavirus smittar och dess betydelse på THL:swebbplatsCoronavirussmitta och inkubationstid.
 • Merparten av dem som fått coronavirussmitta har ett milt sjukdomsförlopp och tillfrisknar bra. Hos vissa människor kan sjukdomen vara allvarlig. Hos vissa människor kan symptomen vara långvariga. Största delen av dem som fått allvarligare symptom har varit äldre personer och många har därtill haft någon underliggande sjukdom. THL:s informationssida om det nya coronaviruset. THL:s informationssida om det nya coronaviruset

Sjukfrånvaron och coronatester

 • Fundera på om det finns behov av att ändra praxisen för sjukledighet på arbetsplatsen.

 • När en arbetstagare har symptom som passar in på coronavirusinfektion, skulle det vara bra att hens har möjlighet att bli testad för coronavirus, om det är möjligt i regionen. En arbetstagare som har lindriga symptom och har fått sin andra vaccindos behöver inte söka sig till coronavirustest. Arbetstagaren kan först bedöma sina symtom i tjänsten Omaolo och sedan kontakta företagshälsovården som vid behov hänvisar vidare till testning. Tester utförs av ett flertal privata hälsovårdsproducenter och vid hälsovårdscentraler och sjukhus. Se Coronatester (THL)

 • Epidemin har blivit värre och därför det inte är möjligt att bli testad och få anvisningar från hälsovården och myndigheterna. Också Omaolo ska bli uppdaterad.
  Se anvisningarna av THL: Coronatest och undvikande av kontakter i områden där testningen och spårningen är överbelastade

 • Ta i bruk egen anmälan om sjukdom på arbetsplatsen. Arbetshälsoinstitutet stödjer EK:s rekommendation om användning av ”egen anmälan till förmannen” under epidemitider. Då kan arbetstagaren stanna hemma och vara sjuk med egen anmälan utan läkarintyg i till exempel 3–7 dagar. EK:s anvisning

Arbetstagare som hör till riskgrupper

 • Bekanta er med social- och hälsovårdsministeriets (SHM) anvisning om skydd av arbetstagare som hör till riskgrupper.
 • Om en arbetstagare som hör till en riskgrupp är orolig över smittorisken på arbetsplatsen kan hen hänvisas till företagshälsovården. Företagshälsovården hjälper med riskbedömningen och ni kan tillsammans förhandla och avtala om eventuella ändringar i arbetsarrangemangen eller arbetsuppgifterna.

Om en arbetstagare insjuknar i COVID-19

 • Om en arbetstagare blir smittad av coronavirus ger infektionsläkaren och den vårdande enheten anvisningar om fortsatta åtgärder.
 • Det rekommenderas att arbetstagaren berättar för sin arbetsgivare om en eventuell exponering även om arbetstagaren vanligtvis inte behöver berätta sina hälsouppgifter till sin arbetsgivare. Då kan arbetsgivaren vidta åtgärder för att ta hand om tryggheten för andra arbetstagarna och uppfylla sin plikt enligt
 • Den första åtgärden är att arbetstagaren börjar jobba distans om det är möjligt. Om det inte är möjligt, ska man komma överens om andra säkerhetsåtgärder och till exempel använda mun- och nässkydd. Arbetsgivaren kan också konsultera företagshälsovården om nödvändiga åtgärder.
 • Om man misstänker en coronavirussmitta på arbetsplatsen hänvisas arbetstagaren till företagshälsovården, där man utreder om det är fråga om en yrkessjukdom.
 • Se vanliga frågor om Coronablinkern på THL:s sida. 
 • Bekanta er även med Dataombudsmannens anvisningar, där det bland annat berättas om hantering av arbetstagarens hälsouppgifter vid sjukdomsfall.

Resor och karantän

Se också

 
Mer information viestinta@ttl.fi.
 
Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också med Världshälsoorganisationens (WHO) och den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) publikationer.