Päivitetty 16.9.2021 (Julkaistu 18.3.2020).
Päivitämme ohjetta. Tuoretta tietoa testauksista sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa 
Kansallinen koronatestaus- ja jäljitysstrategia päivitettiin – testausta ja jäljitystä halutaan kohdentaa entistä paremmin 

Viranomaisten antama ohjeistus terveydenhuollon toiminnasta pandemiatilanteessa ja työterveyshuollon roolista tässä kokonaisuudessa valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.

Työterveyslaitos osallistuu ohjeistuksen laatimiseen ja tiedottamiseen työterveyshuollon toimijoille mm. Työterveyslaitoksen verkkosivujen välityksellä.

Työterveyslaitos suosittelee kaikkia työterveyshuollon palveluntuottajia kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin:

Koronatilanne on siirtynyt perusvaiheeseen useilla eri alueilla. Työterveyshuollon toiminnassa on syytä huomioida alueellinen epidemiatilanne.

 1. Työterveyshuollon ehkäisevä toiminta

  Työterveyshuollon rooli asiakasyritysten neuvonnassa ja ohjauksessa on tärkeä. Ryhmämuotoiset tilaisuudet tulee järjestää verkkovälitteisesti. Terveystarkastukset voidaan soveltuvin osin toteuttaa etävastaanottoina. Lähivastaanottoa vaativat terveystarkastukset voidaan toteuttaa, kun huomioidaan suojautumisohjeet ja alueellinen epidemiatilanne mahdollistaa lähivastaanoton. Työpaikkaselvitysten kohdalla tulee käyttää erityistä harkintaa ja huomioida alueellinen epidemiatilanne. Perusselvitykset tehdään aina fyysisinä käynteinä työpaikoilla, muut työpaikkaselvitykset voidaan toteuttaa etäyhteyttä ja digitaalisia työkaluja hyödyntämällä.

 2. Työterveyshuollon sairaanhoito

  Koronatilanteen pitkittyessä sairaanhoitopalveluiden saatavuus tulee turvata kaikissa terveysongelmissa varotoimet huomioiden ja uusia toimintatapoja hyödyntäen. Asiakkaita on rohkaistava ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon, jotta hoidon tarve voidaan arvioida. Erilaisia vastaanottoaikoja (erilaisten etävaihtoehtojen lisäksi myös perinteisiä vastaanottoaikoja) on syytä olla tarjolla monipuolisesti. Vakavat oireet on selvitettävä viiveettä ja perussairaudet hoidettava mahdollisimman tehokkaasti.

 3. Työterveyshuollon tulee tukea ja neuvoa asiakasyrityksiä riskien arvioinnissa, turvallisen työskentelyn järjestelyissä ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä. Työterveyslaitos on verkkosivuillaan julkaissut ohjeita mm. turvalliseen työskentelyyn, riskien arviointiin työssä, henkisen hyvinvoinnin tueksi, ohje etätyöhön

  Rokotuksien osalta seuratkaa THL:n tiedotusta ja osallistukaa yhteistyöhön alueellanne rokotusten toteuttamisessa. 

 4. Turvallisen työskentelyn varmistamiseksi on noudatettava STM:n 25.3.2020 julkaisemaa ohjetta riskiryhmien työskentelyn ja erityisen suojaamistarpeen arvioimisessa epidemian aikana (PDF) (erityisesti yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla).  

  Työnantajan niin edellyttäessä tulee työterveyshuollon antaa lausunto työntekijän sopivuudesta työhönsä koronaepidemian aikana. Jos rajoitteita ei tutkittavan terveydentila ja työ huomioiden todeta, tehdään lausunto, jossa tutkittava todetaan sopivaksi (mainiten altisteena koronavirus).

  Jos henkilö kuuluu sairautensa vuoksi riskiryhmään ja sairastumisen koronavirustautiin arvioidaan voivan aiheuttaa vakavan uhan terveydelle (THL), ei häntä tule sijoittaa sellaisiin tehtäviin, joihin liittyy suuri altistumisriski. Työhönsopivuuslausuntoon kirjataan tässä tapauksessa rajoituksin sopiva ja määräaika. Lisätietoja kohtaan kirjataan rajoitukset ja suositukset (esim. tartuntavaaran välttämiseksi suositellaan etätöitä tai sijoitusta tehtäviin, joissa ei ole lähikontaktia muihin ihmisiin).

 5. Seuraavat kohdat on alueellinen epidemiatilanne huomioiden syytä pitää mielessä:

  Suosittelemme seuraamaan valtakunnallisia ohjeita ja tekemään yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja sairaanhoitopiirin kanssa.

  Hengitystieinfektiopotilaiden vastaanottojen keskittäminen erillisiin tiloihin pienentää muiden potilaiden ja työterveyshuollon henkilöstön tartuntariskiä. Ohjatkaa kaikki hoidon tarpeen arvioinnin perusteella vastaanottoa tarvitsevat hengitystieinfektiopotilaat erillisille vastaanotoille. Huolehtikaa henkilönsuojainten tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Asianmukaisia suojaimia on käytettävä ja hygieniaohjeita noudatettava hengitystieinfektiopotilaita hoidettaessa.

  Ohjeistakaa kaikkein vaikeimmin oireilevia (korkea kuume, hengenahdistus, yleistilan heikentyminen) hengitystieinfektiopotilaita noudattamaan valtakunnallisia (www.thl.fi) ja paikallisia ohjeita sairaalahoitoon hakeutumisessa. Palveluihin on otettava ensisijaisesti yhteyttä puhelimitse tai etäyhteydellä ja erilliseen koronapäivystyspisteeseen hakeudutaan vasta, jos näin ohjeistetaan toimimaan.

  Kaikki henkilöt, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai joilla terveydenhuollon ammattihenkilön arvion perusteella epäillään koronavirustartuntaa, tulee ohjata Covid-19-näytteenottoon joko työterveyshuoltoon tai kunnalliseen näytteenottopisteeseen. Näytteenottoon ei pidä mennä julkisilla kulkuneuvoilla ja henkilön tulee käyttää kasvomaskia. Hyväkuntoinen potilas voi odottaa tietoa laboratorionäytteiden vastauksista ja jatkotoimenpiteistä kotonaan välttäen sosiaalisia kontakteja.

  Keuhkofunktiotutkimukset tehdään COVID-19 epidemian aikana lääkärin harkintaa käyttäen ja sen hetkinen alueellinen epidemiatilanne huomioiden. Ohje keuhkojen toimintakokeista.

  Kannustakaa työpaikkoja ottamaan käyttöön työntekijän ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytäntö työstä poissaolosta sairauden vuoksi.

 

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut