31.3.2020 
Päivitämme ohjeistusta  tilanteen muuttuessa.

Viranomaisten antama ohjeistus terveydenhuollon toiminnasta pandemiatilanteessa ja työterveyshuollon roolista tässä kokonaisuudessa valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.  

Työterveyslaitos osallistuu ohjeistuksen laatimiseen ja tiedottamiseen työterveyshuollon toimijoille mm. Työterveyslaitoksen verkkosivujen välityksellä.  

Työterveyslaitos suosittelee kaikkia työterveyshuollon palveluntuottajia kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin: 

1. Perustakaa Korona-tilanneryhmä. 

2. Ohjeistakaa lievästi oireilevia hengitystieinfektiopotilaita sairastamaan kotona ja välttämään yhteydenottoa terveydenhuoltoon, jos oireet eivät sitä vaadi. Pyrkikää mahdollisuuksien mukaan lisäämään etävastaanottoa ja puhelinpalvelua, jotta ohjeistaminen onnistuu ilman vastaanottokäyntiä. Oireiden itsearviointisovellukset voivat tukea omatoimista hoidon tarpeen arviointia Omaolo.fi . 

3. Perustakaa erillisiä vastaanottopisteitä infektiopotilaille ja ohjatkaa näihin kaikki hoidon tarpeen arvioinnin perusteella vastaanottoa tarvitsevat hengitystieinfektiopotilaat. 

4. Ohjeistakaa kaikkein vaikeimmin oireilevia (korkea kuume, hengenahdistus, yleistilan heikentyminen) hengitystieinfektiopotilaita noudattamaan valtakunnallisia (thl.fi) ja paikallisia ohjeita hoitoon hakeutumisessa. Palveluihin tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä puhelimitse tai etäyhteydellä ja erilliseen koronapäivystyspisteeseen hakeudutaan vasta, jos näin ohjeistetaan toimimaan. 

5. Ajankohtaisessa tilanteessa hoidon tarpeen arvio korostuu.
Tästä syystä suosittelemme
 luopumaan nettiajanvarauksesta, jossa potilas voi itse varata ajan oireistaan riippumatta, ja siirtymään puhelinajanvaraukseen mahdollisuuksien mukaan. Kirjallinen ohjeistus nettiajanvaraussivuston yhteydessä ei välttämättä ole riittävä tapa ohjata mahdollisia koronavirusepäilyjä erillisille infektiovastaanotoille. 

6. Huolehtikaa henkilönsuojainten tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Asianmukaisia suojaimia tulee käyttää ja hygieniaohjeita noudattaa hengitystieinfektiopotilaita hoidettaessa. Infektiopotilaiden vastaanottojen keskittäminen erillisiin tiloihin pienentää muiden potilaiden ja työterveyshuollon henkilöstön tartuntariskiä.  

7. Olkaa asiakasyritysten tukena vaikeassa tilanteessa ja ohjeistakaa niitä noudattamaan viranomaisten ohjeita ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Työterveyslaitos on verkkosivuillaan julkaissut ohjeita työpaikoille ja työntekijöilleOhjeita löytyy myös henkisen hyvinvoinnin tueksi ja etätyön tekemisen tueksi.

8. Kannustakaa työpaikkoja ottamaan käyttöön työntekijän ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytän työstä poissaolosta sairauden vuoksi.  

9.Noudattakaa STM:n 25.3.2020 julkaisemaa ohjetta riskiryhmien työskentelyn ja erityisen suojaamistarpeen arvioimisessa epidemian aikana erityisesti yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla.

10. Työterveyshuollon ehkäisevä toiminta

Ajankohtaisessa epidemiatilanteessa korostuu työterveyshuollon rooli asiakasyritysten neuvonnassa ja ohjauksessa.  

Arvioikaa ei-kiireellisen ennaltaehkäisevän työterveyshuoltotoiminnan järjestelyjä. Ei-kiireelliset terveystarkastukset suositellaan mahdollisuuksien mukaan siirrettäväksi etävastaanotoiksi. Joissakin tilanteissa voi edelleen olla tarpeen, että yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla tehdään terveystarkastuksia suunnitellusti.  

Ryhmämuotoiset tilaisuudet tulee yleisen ohjeistuksen mukaisesti siirtää verkkovälitteisiksi tai perua. Työpaikkaselvitystoiminnassa suositellaan käyttämään harkintaa ja luopumaan käynneistä työpaikalla, jos ne eivät ole välttämättömiä. Perusselvitykset voidaan siirtää epidemian jälkeen toteutettaviksi, muissa työpaikkaselvityksissä voidaan hyödyntää etäyhteyttä ja digitaalisia työkaluja mahdollisuuksien mukaan.   

11. Sairausvastaanotto epidemian aikana

Julkinen terveydenhuolto on kovan paineen alla koronavirusepidemian vuoksi. Tässä tilanteessa työterveyshuollon sairausvastaanoton jatkaminen myös muiden kuin COVID-19 epäilypotilaiden kohdalla on erityisen tärkeää riittävien sairaanhoitopalveluiden turvaamiseksi työikäisille. Etävastaanotto soveltuu monen oireen ja sairauden hoitamiseen, mutta tarvittaessa tulisi edelleen olla mahdollisuus myös vastaanottokäynteihin.  

12. Spirometrian, PEF-työpaikkaseurannan ja muiden keuhkojen toimintakokeiden osalta suositellaan rajoittamaan suoritettavat tutkimukset diagnostiikan kannalta välttämättömiin tutkimuksiin ja noudattamaan paikallisen sairaanhoitopiirin ohjeistusta. Alku- ja määräaikaistarkastuksiin liittyviä spirometrioita ei suositella tehtäväksi ilman erityisen painavaa syytä.
Tutustu myös Työterveyslaitoksen ohjeeseen keuhkojen toimintakokeista ja asiasta annettuun ohjeistukseen alueellanne.

Lisätietoa 
viestinta@ttl.fi