Päivitetty 25.9. (Julkaistu 31.3.2020).
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Viranomaisten antama ohjeistus terveydenhuollon toiminnasta pandemiatilanteessa ja työterveyshuollon roolista tässä kokonaisuudessa valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.

Työterveyslaitos osallistuu ohjeistuksen laatimiseen ja tiedottamiseen työterveyshuollon toimijoille mm. Työterveyslaitoksen verkkosivujen välityksellä.

Työterveyslaitos suosittelee kaikkia työterveyshuollon palveluntuottajia kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin:

 1. Koronatilanne vaihtelee eri alueilla.Työterveyshuollon toiminnassa on syytä huomioida alueellinen epidemiatilanne. Olennaista on, että työterveyshuollossa huolehditaan lakisääteisten toimintojen ylläpitämisestä.
 2. Työterveyshuollon sairaanhoito
  Koronatilanteen pitkittyessä sairaanhoitopalveluiden saatavuus myös muissa terveysongelmissa tulee turvata varotoimet huomioiden ja uusia toimintatapoja hyödyntäen. Asiakkaita on rohkaistava ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon, jotta hoidon tarve voidaan arvioida. Erilaisia vastaanottoaikoja (erilaisten etävaihtoehtojen lisäksi myös perinteisiä vastaanottoaikoja) on syytä olla tarjolla monipuolisesti. Vakavat oireet on selvitettävä viiveettä ja perussairaudet hoidettava mahdollisimman tehokkaasti.
 3. Työterveyshuollon ehkäisevä toiminta
  Työterveyshuollon rooli asiakasyritysten neuvonnassa ja ohjauksessa on edelleen tärkeä. Ryhmämuotoisten tilaisuuksien järjestämistä verkkovälitteisesti kannattaa suosia. Terveystarkastuksia voidaan soveltuvilta osin toteuttaa etävastaanottoina. Lähivastaanottoina tehtäviä terveystarkastuksia voidaan lisätä alueellinen epidemiatilanne huomioiden. Työpaikkaselvitystoimintaa voidaan myös uudelleen käynnistää. Perusselvitykset tulee toteuttaa fyysisinä käynteinä työpaikoilla, muissa työpaikkaselvityksissä voidaan hyödyntää etäyhteyttä ja digitaalisia työkaluja.
 4. Työterveyshuollon tulee tukea ja neuvoa asiakasyrityksiä riskin arvioinnissa ja  turvallisen työskentelyn järjestelyissä epidemiatilanteessa. Työterveyslaitos on verkkosivuillaan julkaissut ohjeita mm. turvalliseen työskentelyyn:
  - Ohje työpaikoille COVID-19 riskinarvioinnin tekemiseen 
  - Ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi työpaikoille
 5. Turvallisen työskentelyn varmistamiseksi on noudatettava STM:n 25.3.2020 julkaisemaa ohjetta (PDF) riskiryhmien työskentelyn ja erityisen suojaamistarpeen arvioimisessa epidemian aikana (erityisesti yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla).

  Työnantajan niin edellyttäessä tulee työterveyshuollon antaa lausunto työntekijän sopivuudesta työhönsä koronaepidemian aikana. Jos rajoitteita ei tutkittavan terveydentila ja työ huomioiden todeta, tehdään lausunto, jossa tutkittava todetaan sopivaksi (mainiten altisteena koronavirus).

  Jos henkilö kuuluu sairautensa vuoksi riskiryhmään ja sairastumisen koronavirustautiin arvioidaan voivan aiheuttaa vakavan uhan terveydelle, ei häntä tule sijoittaa sellaisiin tehtäviin, joihin liittyy suuri altistumisriski.
  Työhönsopivuuslausuntoon kirjataan tässä tapauksessa rajoituksin sopiva ja määräaika. Lisätietoja kohtaan kirjataan rajoitukset ja suositukset (esim. tartuntavaaran välttämiseksi suositellaan etätöitä tai sijoitusta tehtäviin, joissa ei ole lähikontaktia muihin ihmisiin).
 6. Seuraavat kohdat on alueellinen epidemiatilanne huomioiden syytä pitää mielessä:

  Ylläpitäkää Korona-tilanneryhmänne valmiutta. Suosittelemme seuraamaan valtakunnallisia ohjeita ja tekemään yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja sairaanhoitopiirin kanssa.

  Hengitystieinfektiopotilaiden vastaanottojen keskittäminen erillisiin tiloihin pienentää muiden potilaiden ja työterveyshuollon henkilöstön tartuntariskiä. Ohjatkaa kaikki hoidon tarpeen arvioinnin perusteella vastaanottoa tarvitsevat hengitystieinfektiopotilaat erillisille vastaanotoille. Huolehtikaa henkilönsuojainten tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Asianmukaisia suojaimia on käytettävä ja hygieniaohjeita noudatettava hengitystieinfektiopotilaita hoidettaessa.

  Ohjeistakaa kaikkein vaikeimmin oireilevia (korkea kuume, hengenahdistus, yleistilan heikentyminen) hengitystieinfektiopotilaita noudattamaan valtakunnallisia (www.thl.fi) ja paikallisia ohjeita sairaalahoitoon hakeutumisessa. Palveluihin on otettava ensisijaisesti yhteyttä puhelimitse tai etäyhteydellä ja erilliseen koronapäivystyspisteeseen hakeudutaan vasta, jos näin ohjeistetaan toimimaan.

  Huomaattehan, että ajankohtaisen ohjeen mukaan kaikki henkilöt, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai joilla terveydenhuollon ammattihenkilön arvion perusteella epäillään koronavirustartuntaa, tulee ohjata Covid-19-näytteenottoon joko työterveyshuoltoon tai kunnalliseen näytteenottopisteeseen.

  Hyväkuntoinen potilas voi odottaa tietoa laboratorionäytteiden vastauksista ja jatkotoimenpiteistä kotonaan välttäen sosiaalisia kontakteja.

  Keuhkofunktiotutkimukset tehdään COVID-19 epidemian aikana lääkärin harkintaa käyttäen ja sen hetkinen alueellinen epidemiatilanne huomioiden.  Keuhkojen toimintakokeista suositellaan pidättäytymään, kun esiintyvyys on suurta tai selvästi noususuuntaista Ohje työterveyshuolloille: Keuhkojen toimintakokeita tehdään rajoitetusti koronaepidemian aikana.

  Kannustakaa työpaikkoja ottamaan käyttöön työntekijän ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytäntö työstä poissaolosta sairauden vuoksi

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut