Päivitetty  23.2.2022 (Julkaistu 28.8.2020)
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa. 

Riskien arviointi

Jos työpaikan toimintaan voi liittyä altistumista koronavirukselle, on työnantajan määriteltävä työntekijöiden tartuntojen todennäköisyys ja tartunnan aiheuttaman taudin seurausten vakavuus.  Näiden perusteella voidaan arvioida työntekijöihin kohdistuvan riskin suuruutta sekä suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla työtekijöihin kohdistuvia riskejä voidaan pienentää. Yleisesti riskien arvioinnin toimenpiteiden tavoitteena on pienentää riskit hyväksyttäviksi. Ks. myös Vaarojen selvittäminen ja arviointi, Työsuojelu.fi.

Työnantajan on arvioitava työn tekemisen riskit myös etätyössä ja hybridityössä. Hybridityöllä tarkoitetaan etä- ja lähityön yhdistämistä eli tilannetta, jossa töitä tehdään välillä lähityönä työpaikalla ja välillä etätyönä. Lisäksi tulee huomioida hybridityön tekemiseen liittyvät muut kuormitustekijät esimerkiksi työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät tekijät.  Linkki Työterveyslaitoksen etätyöohjeeseen.

Työnantajan tulee riskinarvioinnissa ottaa huomioon alueelliset suositukset ja rajoitukset. Riskinarviointia on päivitettävä säännöllisesti tautitilanteen, suositusten tai rajoitusten muuttuessa.

Rokotusten vaikutus riskinarviointiin

 • Koronavirusrokote tarjoaa suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan sekä estää myös virusinfektiota ja viruksen erittymistä sekä tarttumista ihmisestä toiseen. Paras suojautumiskeino koronavirusta vastaan on mahdollisimman kattava työntekijöiden rokottautuminen.
 • Koronarokotukset ottaneilla koronatartunnan todennäköisyys ja mahdollisen taudin seurausten vakavuus pienenee merkittävästi. Riskinarvioinnissa tämä tarkoittaa riskitason ja tarvittavien hallintatoimenpiteiden pienentymistä heidän osaltaan.  Samalla kannattaa huomioida päätöksen vaikutus rokottamattomiin ja niihin, joilla ei ole rokotussuojaa.  Arviointia tehtäessä on huomioitava, että rokotustiedot ovat terveystietoja. Lisätietoa Tietosuojavaltuutetun www-sivuilta.
 • Työterveyshuollon asiantuntemusta voidaan hyödyntää arvioitaessa rokotusten vaikutus niihin työntekijöihin, joille covid-19 muodostaa erityisen vakavan riskin (riskiryhmä).

Tartuntariskin todennäköisyyden arviointi

Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin, voitte arvioida koronatautitartunnan riskin todennäköisyyttä työpaikallanne:

Mikäli työpaikan rokotekattavuus on hyvällä tasollaon tartuntariski pieni, kun samalla noudatetaan normaaleja hyviä käytäntöjä hygienian ja työturvallisuuden suhteen sekä riskienarviointia pidetään ajan tasalla. 

 Mikäli työpaikalla ei arvion mukaan ole päästy riittävään rokotekattavuuteen, voidaan riskin todennäköisyyttä arvioida seuraavien lisäkysymysten avulla: 

 • Onko tunnistettu työpaikkaanne tai työntekijöihin liittyviä tartuntoja?
 • Onko työpaikalla jätetty huomiotta alueelliset rajoitukset ja suositukset?
  Valtioneuvosto: Alueiden koronatilanne ja rajoitukset sairaanhoitopiirien sivuilla
 • Onko työpaikalla mahdotonta järjestää olosuhteet sellaisiksi, joissa lähikontakteihin liittyvät riskit pysyvät hallinnassa?
 • Voiko töihin tulla flunssaisena?
 • Kuuluuko työhön voimakasta äänenkäyttöä?
 • Onko työntekijät mahdotonta jakaa ryhmiin niin, että ryhmät pysyisivät töissä ja tauoilla erillään?
 • Onko työntekijöiden liikuttava työhön liittyen olosuhteissa, joita THL:n maskisuositus koskee? Esimerkiksi matkustettava työn vuoksi julkisilla liikennevälineillä?
 • Liittyykö työhön yhteiskuljetuksia?
 • Onko työntekijöiden oltava työpaikalla töiden tekemiseksi eli ei ole mahdollisuutta etätöihin?
 • Järjestetäänkö kokoukset tai tauot tiloissa, joissa osallistujat tapaavat toisensa kasvotusten?
 • Jääkö hygienian taso työpaikalla heikoksi?
 • Onko ilmanvaihto heikkotehoinen?
 • Onko työntekijöiden matkustettava ulkomailla?
 • Puuttuvatko työpaikaltanne matkustamista ja ulkomailta tulevia koskevat ohjeet?
 • Onko työtekijöissä kotinsa ulkopuolella, yhteisissä asunnoissa tai huoneissa väliaikaisesti asuvia henkilöitä? Vaihtuuko yhdessä asuvien kokoonpano usein?
 • Onko työssä hengitysteitä ärsyttäviä pölyjä tai muita aineita, jotka lisäävät tarvetta aivastaa ja yskiä?
 • Käytetäänkö työssä yhteisiä työvälineitä, joita ei voida puhdistaa käyttäjien välillä?
 • Onko työpaikalla jätetty tunnistamatta työterveyshuollon tai hoitavan lääkärin tuella riskiryhmiin kuuluvat tai ovatko tähän liittyvät riskien hallintatoimenpiteet toteuttamatta?

Mitä useammin vastaat kyllä yllä oleviin kysymyksiin, sitä suurempi tartuntariski työpaikallanne on ja sitä järeämpiä toimia tulisi miettiä. Jos merkittäviä todennäköisyyksiä altistumiselle ei työpaikalta löydy, riittää hygieniasta ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen sekä oireisten työntekijöiden ohjaaminen terveydenhuoltoon.

Terveydenhuolto arvioi työntekijöiden terveydentilan ja ohjaa tarvittaessa testeihin.  Näillä toimilla vaikutetaan myös muiden tartuntatautien (esim. influenssat ) ehkäisyyn ja vähennetään sairaspoissaolojen määrää.

Toimenpiteet tartuntariskin vähentämiseksi

 • Työntekijöille kannattaa suositella rokotusten ottamista.
 • Havaitut vaarat pitäisi ensisijaisesti poistaa teknisillä tai organisatorisilla järjestelyillä.
 • Mikäli etätöiden, työpaikan tila- ja työaikajärjestelyiden tai muiden toimenpiteiden avulla ei saavuteta hyväksyttävää riskitasoa, voidaan työpaikoilla ottaa käyttöön maskit tai hengityksensuojaimet. 
 • Maskien ja hengityksensuojainten käytössä on  huomioitava:
  • Maskien käyttö ei saa johtaa muiden turvallisuustoimenpiteiden heikentymiseen.
  • Maskien käytöllä vähennetään muihin kuin maskin käyttäjään kohdistuvaa pisara-altistusta. Hengityksensuojaimia (FFP2, FFP3) voidaan riskinarvioinnin perusteella käyttää, kun tavoitteena on suojata suojaimen käyttäjää (erityisesti korkeamman riskin tilanteissa).
  • Jos työnantaja määrää maskit tai hengityksensuojaimet käyttöön, tulee määräystä valvoa ja kouluttaa kaikki työntekijät maskien tai suojainten asianmukaiseen käyttöön.
  • Työntekijöiden on noudatettava työnantajan määräystä maskien ja suojainten käytöstä.
  • Työnantajan on otettava huomioon erityistilanteet, joissa yksittäinen työntekijä ei voi käyttää suojaimia (esim. sairaus). Työterveyshuollon asiantuntemusta voi käyttää apuna erityistilanteita arvioitaessa.
  • Työnantajan on varmistettava, että maskeja tai suojaimia on riittävästi saatavilla.

Tutustukaa myös Työterveyslaitoksen tekemään Tarkistuslistaan työpaikan koronariskien arvioinnista  ja ohjeisiin koronavirusepidemian ehkäisyyn.
Suorittamalla ohjeiden mukaisia toimenpiteitä voitte vaikuttaa tarkistuslistan kysymysten vastauksiin (kyllä =>ei) ja tartuntariski pienenee.
Tulosta työpaikalle Tarkistuslista työpaikan koronariskien arviointiin 

Seuratkaa myös mahdollisia Aluehallintoviraston (AVI) tarkempia määräyksiä ja linjauksia. ks. AVI korona ja työsuojelu

Tutustu myös muihin ohjeisiimme riskinarvioinnista

Kaikki Työterveyslaitoksen ohjeet työnantajille ja työntekijöille koronavirusepidemian ehkäisyyn.

THL:n maskisuositus.

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut