Julkaistu 27.8.2020.
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu työpaikoille riskien arvioinnin tekemiseen COVID-19-tartuntoihin liittyvien vaarojen tunnistamiseksi. COVID-19-taudin aiheuttava koronavirus (SARS-CoV-2) luetaan ns. biologisiin vaaratekijöihin. Biologisia vaaratekijöitä ovat bakteerit, virukset, hiiva- ja homesienet sekä loiset. Ohjeen tavoitteena on auttaa työpaikkoja arvioimaan, missä tilanteissa työpaikoilla voi olla riski koronaviruksen leviämiselle ja millaisilla keinoilla tätä riskiä voi vähentää.

Riskien arviointi

Jos työpaikan toimintaan voi liittyä altistumista koronavirukselle, on työnantajan määriteltävä työntekijöiden altistumisen todennäköisyys, luonne, määrä ja kesto. Näiden perusteella voidaan arvioida työntekijöihin kohdistuvan riskin suuruutta sekä suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla työtekijöihin kohdistuvia riskejä voidaan pienentää. Yleisesti riskien arvioinnin toimenpiteiden tavoitteena on pienentää riskit hyväksyttäviksi. COVID-19-tapauksessa tavoitteena on oltava nolla tartuntaa. Ks. myös Vaarojen selvittäminen ja arviointi, Työsuojelu.fi.

Tartuntariskin todennäköisyyden arviointi

Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin, voitte arvioida koronatautitartunnan riskin todennäköisyyttä työpaikallanne:

 • Onko tunnistettu työpaikkaan liittyviä tartuntoja?
 • Sijaitseeko työpaikka alueella, jolla on havaittuja koronatartuntoja viimeisen kahden viikon aikana? 
 • Onko työpaikkanne alueella, jossa ei ole paljon tartuntoja, mutta työpaikallanne on ihmisiä alueilta, joilla tartuntoja on paljon?
 • Onko työpaikalla mahdotonta järjestää (esim. tilaratkaisuin, työajan jaksotuksilla, etätyöllä) olosuhteet sellaisiksi, että voitte säilyttää 1-2 m turvavälit työssä?
 • Kohtaavatko työntekijät toisia henkilöitä siten, että turvaväliä (1-2m) ei voida pitää ja tapaamisen kesto ylittää 15 min?
 • Voiko töihin tulla flunssaisena tai ennen kuin tiedetään flunssaoireisen koronatestin tuloksia?
 • Voivatko toisen henkilön hengitystie-eritteet joutua työntekijän kasvoille?
 • Kuuluuko työhön voimakasta äänenkäyttöä tai toimintaa, joka mahdollistaa pisaroiden leviämisen normaalipuhetta kauemmaksi?
 • Onko työntekijät mahdotonta jakaa ryhmiin niin, että ryhmät pysyisivät töissä ja tauoilla erillään?
 • Onko työntekijöiden liikuttava työhön liittyen olosuhteissa, joita THL:n maskisuositus koskee? Esimerkiksi matkustettava työn vuoksi julkisilla liikennevälineillä?
 • Onko työntekijöiden oltava työpaikalla töiden tekemiseksi eli ei ole mahdollisuutta etätöihin?
 • Järjestetäänkö kokoukset tai tauot tiloissa, joissa osallistujat tapaavat toisensa kasvotusten?
 • Jääkö hygienian taso työpaikalla heikoksi?
 • Onko ilmanvaihto heikkotehoinen?
 • Onko työntekijöiden matkustettava ulkomailla?
 • Puuttuvatko työpaikaltanne matkustamista ja ulkomailta tulevia koskevat ohjeet?
 • Onko työtekijöissä kotinsa ulkopuolella, yhteisissä asunnoissa tai huoneissa väliaikaisesti asuvia henkilöitä? Vaihtuuko yhdessä asuvien kokoonpano usein?
 • Onko työpaikalla käytäntö, että nk. riskimaista palaavia työntekijöitä ei velvoiteta pysymään omaehtoisessa karanteenissa?
 • Onko työssä pölyisiä työvaiheita, jotka lisäävät tarvetta aivastaa ja yskiä?
 • Käytetäänkö työssä yhteisiä työvälineitä, joita ei voida puhdistaa käyttäjien välillä?
 • Onko työpaikalla jätetty tunnistamatta työterveyshuollon tai hoitavan lääkärin tuella riskiryhmiin kuuluvat tai jätetty järjestämättä heidän työnsä siten, että he eivät altistu koronavirukselle työssä?

Mitä useammin vastaat kyllä yllä oleviin kysymyksiin, sitä suurempi tartuntariski työpaikallanne on ja sitä järeämpiä toimia tulisi miettiä. Jos merkittäviä todennäköisyyksiä altistumiselle ei työpaikalta löydy, riittää hygieniasta, turvaväleistä ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen sekä oireisten työntekijöiden ohjaaminen terveydenhuoltoon. Terveydenhuolto arvioi koronatestien tarpeen ja ohjaa testeihin. Näillä toimilla vaikutetaan myös muiden tartuntatautien (esim. influenssat ) ehkäisyyn ja vähennetään sairaspoissaolojen määrää.

Toimenpiteet tartuntariskin vähentämiseksi

 • Havaitut vaarat pitäisi ensisijaisesti poistaa teknisillä tai organisatorisilla järjestelyillä.
 • Mikäli etätöiden, työpaikan tila- ja työaikajärjestelyiden tai muiden toimenpiteiden avulla ei saavuteta hyväksyttävää riskitasoa, voidaan työpaikoilla ottaa käyttöön maskit tai hengityksensuojaimet. Niitä voidaan tarvita tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa, lähikontaktit kestävät yli 15 min ja on tarve suojata muita henkilöitä maskin käyttäjän hengitystie-eritteiltä.
 • Maskien ja hengityksensuojainten käytössä huomioitava:
  • Maskien käyttö ei saa johtaa turvavälien tai hygienian heikentymiseen.
  • THL:n suosituksen mukaan maskeja ei tarvita vakiintuneissa ryhmissä työskentelevillä, esimerkiksi toimistossa, kun turvaväleistä ja käsihygieniasta pidetään huolta ja työhön ei tulla sairaana.
  • Maskien käytöllä vähennetään muihin kuin maskin käyttäjään kohdistuvaa pisara-altistusta. Hengityksensuojaimia (FFP2, FFP3) voidaan riskinarvioinnin perusteella käyttää, kun tavoitteena on suojata suojaimen käyttäjää (erityisesti korkeamman riskin tilanteissa).
  • Jos työnantaja määrää maskit tai hengityksensuojaimet käyttöön, tulee määräystä valvoa ja kouluttaa kaikki työntekijät maskien tai suojainten asianmukaiseen käyttöön.
  • Työntekijöiden on noudatettava työnantajan määräystä maskien ja suojainten käytöstä.
  • Työnantajan on otettava huomioon erityistilanteet, joissa yksittäinen työntekijä ei voi käyttää suojaimia (esim. sairaus). Työterveyshuollon asiantuntemusta voi käyttää apuna erityistilanteita arvioitaessa.
  • Työnantajan on varmistettava, että maskeja tai suojaimia on riittävästi saatavilla.
 • Tutustukaa myös Työterveyslaitoksen tekemään Tarkistuslistaan työpaikan koronariskien arvioinnista (linkki) ja ohjeisiin koronavirusepidemian ehkäisyyn.
 • Suorittamalla ohjeiden mukaisia toimenpiteitä voitte vaikuttaa tarkistuslistan kysymysten vastauksiin (kyllä =>ei) ja tartuntariski pienenee.

Tutustu

Tulosta työpaikalle Tarkistuslista työpaikan koronariskien arviointiin 

Työterveyslaitoksen ohjeet työnantajille ja työntekijöille koronavirusepidemian ehkäisyyn.

THL:n maskisuositus.

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut