Julkaistu 11.5.2020.
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.
Päivitetty 28.5.2020

Jotta töihin paluu sujuisi mahdollisimman turvallisesti, rajoitetaan COVID-19-tartuntataudille altistumista turvallisia työkäytäntöjä soveltamalla.  Työnantajan tulee tehdä tai päivittää laatimansa riskien arviointi ja täydentää työpaikan ohjeita ja menettelytapoja erityisesti COVID-19 tartuntataudille altistuminen huomioiden. 

Tämä tarkoittaa, että työnantajan pitää

 • selvittää työssä esiintyvät haitta- ja vaaratekijät ja arvioida niiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Tämän riskienarvioinnin tulee koskea kaikkia työntekijöitä, kaikissa työpisteissä.
 • ryhtyä toimenpiteisiin vaarojen torjumiseksi.
 • tiedottaa työntekijöille turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavista asioista.
 • seurata toimenpiteiden toteuttamista ja olosuhteiden muuttumista.

Periaatteena on ensisijaisesti poistaa havaitut riskit. Jos se ei ole mahdollista, pyritään minimoimaan työntekijöiden altistuminen ja luodaan sille varautumiskäytännöt.

Yhteistyössä henkilöstön, työsuojelun ja 
työterveyshuollon kanssa

COVID-19-tartuntatautiriskin arvioimiseksi kannattaa kuulla työntekijöitä, työsuojeluvaltuutettuja ja -päälliköitä tehtävistä muutoksista. Lisäksi kannattaa pyytää oma työterveyshuolto arvioimaan riskien terveydellinen merkitys. Viranomaisten ja muiden asiantuntijatahojen ohjeista löytyy esimerkkejä erilaisten kysymysten ratkaisemiseen. 

Riskienarviointi ja toimintasuunnitelma

Huomioikaa riskienarvioinnissa ainakin seuraavat asiat

 • Toimintatapa työhön paluussa ja toiminnan uudelleen käynnistämisessä 
 • Fyysisten kontaktien minimoimisen keinot (asiakkaat, työkaverit), suojautumistarve ja käytettävät välineet
 • Hygienia ja yleinen puhtaus, myös työ- ja asiakastilat sekä yhteisesti käytettävät työvälineet
 • Työaikojen ja työvuorojen järjestäminen, työryhmien koko
 • Resurssien riittävyys, sijais- ja varamieskäytännöt
 • Kokouskäytännöt
 • Taukojen ja ruokailun järjestäminen
 • Työpaikalla vierailevat ulkopuoliset tahot (välttämättömät esim. tavarantoimittajat sekä muut tahot): liikkumisalue, kulunvalvonta ja kulkuluvat, hygienia
 • Henkinen hyvinvointi ja psykososiaaliset riskit
 • Työhönpaluu covid-19 sairauden jälkeen
 • Matkustaminen

Kun olette päivittäneet riskienarvioinnin, laatikaa sen perusteella toimintasuunnitelma, jossa kuvaatte miten työpaikan olosuhteet  järjestetään niin, että riski COVID-19-tartuntataudille altistumiseen on minimoitu

 • Luokaa ohjeet töihin palaamisesta ja siihen liittyvistä mahdollisista rajoituksista
 • Varmistakaa, että päivitetyt toimintaohjeet ovat kaikkien tiedossa, myös työpaikalla työskentelevien ja vierailevien toisen työnantajan työntekijöiden tiedossa.
 • Varmistakaa, että muuttuneisiin toimintatapoihin liittyy asianmukainen koulutus, perehdyttäminen ja työnopastus.
 • Ylläpitäkää aktiivista ja vuorovaikutteista viestintää työpaikallanne COVID –19-tartuntataudin riskiin liittyen.
 • Tiedottakaa työntekijöille työterveyshuollon tarjoamista palveluista.

Tutustu myös muihin ohjeisiin

EU:n työterveys- ja –turvallisuusviraston ohjeet

Siivous ja hygienia

Henkilökohtainen suojautuminen

Poissaolot ja sairastuminen

Henkinen hyvinvointi

Etätyön johtaminen


Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut