1.3.2021

Kun hallitsee työelämän kuningastaidot ja vetää jalkaansa osaamisen turvakengät, pärjää myös tulevaisuudessa. Vankan perustan luovat syvä itsetuntemus, empatia, tietoisuustaidot, vuorovaikutustaidot ja reflektiovalmiudet.

Työelämän tulevaisuusskenaarioiden pohdinta rakentaa valmistautunutta mieltä ja valmen-taa vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Mikään ennakoiduista skenaarioista tuskin toteutuu sellaisenaan. Ilmastonmuutos, globaali keskinäisriippuvuus ja voimakas teknologinen kehitys ruokkivat yllättäviä kehityskulkuja.

Tulevaisuuskuvien moninaisuudessa on silti yksi yhteinen nimittäjä: oppimiskyky. Oppimiskykyä ei ole ilman hyvinvointia. Hyvinvoinnin kivijalka on puolestaan itsetuntemus ja tietoinen läsnäolo.

Yksilön ja yhteisön oppiminen ovat sidoksissa toisiinsa

Ihminen on ennen kaikkea yhteisön jäsen. Vaikka nykyisin uhkana ei todennäköisesti ole saalistava tiikeri, ihmisen mielelle yhtä suuri uhka on yksinäisyys ja hylätyksi tulemisen kokemus.

Yksilön ja yhteisön oppiminen ovat toisiinsa kietoutuneita. Oppimisesta suurin osa tapahtuu vuorovaikutuksessa, joten vahva oppimisen mahdollistaja on työyhteisön sosiaalinen pääoma. Ytimessä on luottamukseen ja yhteisöön kuulumiseen perustuva vahva psykologinen turvallisuuden kokemus. Parhaimmillaan yhteisö on jaettu myötätuntoisen tietoisen läsnäolon tila.

Ihmiset kukoistavat rikastavassa vuorovaikutuksessa

Kun yhteisön vuorovaikutus on rikastavaa ja perustuu positiiviseen ihmiskäsitykseen, kulttuuri on happirikasta ja ihmiset kukoistavat. Rikastava vuorovaikutus on oppimisen parasta polttoainetta.

Vuorovaikutus työyhteisössä rakentuu yhä useammin yksittäistä organisaatiota huomattavan paljon laajemmista verkostoista. Osaaminen on kasvavasti jaettua ja työtehtävät edellyttävät moniammatillista osaamista. Verkostot ovat merkittävä osa ihmisen osaamispääomaa.

Oppimiseen tarvitaan keskittymiskykyä ja rajaamista

Oppimisen kannalta olennaisia elementtejä ovat myös kirkas fokus, rajaaminen ja keskittymiskyky. Ilman informaation ja vaihtoehtojen tulvassa uimisen taitoja elämän ylikuumeneminen ja hallinnan kokemuksen menettäminen on todellinen uhka.

Oman ajattelun, tunteiden ja toiminnan johtamisen taitojen merkitys korostuu voimakkaasti. Vastuuta oman hyvinvoinnin, työkyvyn ja oppimisen johtamisesta ei voi ulkoistaa.

Työelämän kuningastaidot kantavat pitkälle

Kantava ammatillinen identiteetti ei tulevaisuudessa rakennu koulutustaustaan ja tehtävään perustuen. Vankan perustan luovat syvä itsetuntemus, empatia, tietoisuustaidot, vuorovaikutustaidot ja reflektiovalmiudet. Nämä kuningastaidot ovat oppimiskyvyn juuri.

Työelämäcocktailin merkittävä ainesosa työllistymiskyvyn kannalta on jonkin osa-alueen vahva ammatillinen osaaminen. Tämä osa on yhä useammin muuttuva ja poikkialaisista elementeistä koostuva. Ammatillista substanssiosaamista on huomattavan paljon helpompi kehittää ja uudistaa kuin työelämän kuningastaitoja.

Jalkaan osaamisen tunnistamisen turvakengät

Turvakengät työelämän yllättäviin iskuihin tarjoaa kyky tunnistaa ja sanoittaa omaa osaamistaan. Tällöin osaaminen on siirrettävissä uusille toimialoille ja tehtäviin, eikä työelämän luova tuho kasvata pelkoa.

Myös organisaatioiden kannalta osaamisen laaja-alainen hyödyntäminen ja siirrettävyys on tärkeää. Lisäksi osaamisen tunnistaminen ja jakaminen mahdollistaa yhteisöllistä oppimista.

Luova tuho on mahdollisuus

Uhkakuvana on, että teknologisen kehityksen vauhdittamaa luovaa tuhoa yritetään kaikin keinoin estää. Luova tuho on mahdollisuus ja epävarmuudessa lepääminen turva, kun samalla uudistetaan muutostilanteiden turvaverkkoja ja mahdollistetaan jatkuvaa oppimista.

Tämä aika kaipaa rohkeaa rakenteiden uudelleenajattelua, osaamisen ristiinpölytystä ja poisoppimista. Kykyä nähdä laajasti mahdollisia unelmien tulevaisuuksia. Ihmisenä ja yhtei-sönä kasvua ja hyvinvointia ruokkii toivo.

Kati Korhonen-Yrjänheikki

Kati Korhonen-Yrjänheikki työskentelee työnantaja-asiakkuus- ja työkykyjohtajana Kevassa. Kati on jatkuvan oppimisen suunnannäyttäjä. Hän on työskennellyt yli 20 vuotta työelämän, oppimisen ja teknologisen kehityksen vauhdittamisen parissa johtajana, kehittäjänä ja tule-vaisuustutkijana. Koulutustaustaltaan Kati on tekniikan tohtori tuotantotalouden alalta ja sertifioitu johdon coach.

Lue lisää tulevaisuuden työelämästä Työterveyslaitoksen julkaisusta: ”Hyvinvointia työstä 2030-luvulla – skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä”.