Työvoima ja työpaikat monimuotoistuvat kulttuuris-etnisesti

Muutokset väestörakenteessa ovat tyypillisesti hitaita, mutta pidemmän ajan kuluessa niillä voi olla hyvinkin moninaisia ja merkittäviä vaikutuksia työmarkkinoiden ja työpaikkojen toimintaan. 

Väestörakenteen muutos on monitahoinen ilmiö, johon voidaan ottaa useita näkökulmia. Raportissa Hyvinvointia työstä 2030-luvulla esitellyt näkökulmat ovat työvoiman saatavuus ja työväestön ikääntyminen, työpaikkojen kulttuuris-etninen moninaistuminen, työkyky väestörakenteen muutoksessa sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen ikääntyvien omaisten hoivavelvoitteiden näkökulmasta. 

Työnantajien tulisi yhä vahvemmin pyrkiä edistämään työvoiman moninaisuutta palkkaamalla eri-ikäisiä, erilaisista taustoista tulevia ja työkyvyltään erilaisia työntekijöitä. 

Miten väestönmuutos näkyy työelämässä?

  • Kahden seuraavan vuosikymmenen aikana ikääntyvän ja ulkomaalaistaustaisen työväestön osuus kasvaa samalla, kun nuorimpien työntekijöiden määrä vähenee.
  • Työpaikkojen tulee edistää henkilöstörakenteen moninaisuutta rekrytoimalla eri-ikäisiä, erilaisista taustoista tulevia ja työkyvyltään erilaisia työntekijöitä. Syrjimättömyyteen tulee määrätietoisesti panostaa niin rekrytoinnissa kuin työssä.
  • Yhteiskunnan ja työpaikkojen käytännöt sekä asenneilmapiiri on saatava tukemaan entistä paremmin kulttuuris-etnistä monimuotoisuutta, jotta Suomeen halutaan sekä tulla että jäädä ja jotta maahanmuutto saadaan hyödynnettyä työmarkkinoilla.
  • Työntekijöiden osaamisen kehittämisen tulee olla luonteva osa organisaatioiden jatkuvaa muutosprosessia ja kaikkia työntekijäryhmiä koskevaa työkykyjohtamista.
  • Työkyvyn tukitoimia työpaikoilla tulee vahvistaa. Kaikissa työikäisten palveluketjuissa tulee lisätä terveydenhuollon toimijoiden monialaista ja moniammatillista, työkyvyn tukeen tähtäävää yhteistyötä.
  • Työntekijöiden velvoite hoitaa ikääntyviä omaisiaan yleistyy. Hoivavastuun toteuttamista tulisi helpottaa kehittämällä nykyisiä käytäntöjä ja luomalla uusia.

Lataa raportti Julkarista