Ilmastonmuutos ja työelämä 2030-luvulla 

Ilmastonmuutokseen kytkeytyvillä tekijöillä on merkittäviä vaikutuksia työntekijän terveyteen, työ- ja toimintakykyyn, työn turvallisuuteen ja sujuvuuteen sekä näiden hallinnan tarpeisiin. Ilmastonmuutos, siihen varautuminen sekä sen heijastevaikutukset koskettavat jokaista työpaikkaa ja työntekijää.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin voidaan varautua kehittämällä resilienssiä eli sopeutumis- ja hallintakykyä.

Miten ilmastonmuutos näkyy työelämässä?

  • Ilmastonmuutos muuttaa luontoa, ympäristöä, yhteiskuntaa ja ihmisten tapaa toimia. Sen vaikutukset heijastuvat myös työelämään, työn turvallisuuteen ja tuottavuuteen sekä ihmisten työkykyyn.
  • Ilmastonmuutoksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ovat systeeminen kokonaisuus, joten myös hallintakeinot ja toimenpiteet ovat monitahoisia ja monitasoisia.
  • Ilmastonmuutos edellyttää työpaikoilta resilienssiä eli kykyä selviytyä, sopeutua, oppia ja uudistaa toimintaa toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Jotta kestävä vihreä talous voi toteutua, tarvitaan käytännön muutoksia palvelu- ja tuotantoprosesseihin ja työtoimintaan sekä uuden osaamisen kehittämistä.
  • Yhden ilmastonmuutoksen hillitsemistä tukevan ratkaisun tarjoavat muuntojoustavat, yhteiskäyttöön ja jakamistalouteen perustuvat työtilat, joiden käytöllä tähdätään tila- ja energiatehokkuuden parantamiseen ja vastataan uudistuvan työn tarpeisiin. Kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottava työtila rakentuu hyvinvointia ja työn sujumista edistävistä sisäympäristöratkaisuista.
  • Vaikka sääolojen muutokset vaikuttavat erityisesti fyysisiin ulkona tehtäviin töihin, ne vaativat työterveyden ja -turvallisuuden huomioon ottamista monissa ammateissa ja työympäristöissä. Yleistyvät nollakelit, erilaiset sään ääri-ilmiöt, lämpökuormittuminen ja infektiosairaudet aiheuttavat monenlaisia työterveys- ja työturvallisuusriskejä, jotka tulee ottaa huomioon sekä työpaikoilla että työterveyshuollossa.
  • Ilmastonmuutoksella ilmiönä, sen myötä muuttuvilla sääoloilla ja ilmastonmuutokseen varautumisella on myös psyykkisiä vaikutuksia, joiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy on tärkeää ottaa huomioon työntekijöiden terveyden seurannassa ja työkyvyn tukitoimissa.

Lataa raportti Julkarista