Verktygslådans uppgift är att se till att arbetslivet har tillräckligt med verktyg för att stärka och stödja den mentala hälsan. Verktygen kommer att vara tillgängliga utan avgifter för alla arbetsplatser och aktörer inom företagshälsovården intresserade av att stärka psykisk hälsa.

  • Webbkurs om anpassning av arbete är en kurs om metoder för anpassning av arbetet till stöd för psykisk hälsa och psykisk funktionsförmåga och för att leda arbetsförmåga på arbetsplatsen.

I verktygslådan för att stödja psykisk hälsa ingår nio verktyg. Fler hjälpmedel lanseras på svenska under år 2022.

En del av verktygen är riktade till chefer, arbetarskyddsaktörer eller personalförvaltning, andra till företagshälsovården, arbetstagarna eller ledningen. Verktygen erbjuder hela arbetsgemenskapen metoder för att förebygga arbetsförmågan.

Verktygen stärker kompetensen på arbetsplatserna

Målsättningen hos verktygslådan som stödjer psykisk hälsa är att ändra stödet för psykisk hälsa från individcentrerad verksamhet där befintliga problem löses till en verksamhet som betonar prevention av problem med arbetsförmågan.

Olika typer av verktyg och metoder behövs, både för inlärning och som praktisk hjälp för att leda utvecklingen i en konstruktiv riktning eller kanhända för att vidareutveckla riktlinjer och konkreta förfaringssätt på arbetsplatsen.

Digitala verktyg baserar sig på forskningsrön och som har utvecklats i samarbete med arbetsplatser, företagshälsovården och andra aktörer i arbetslivet.

En arbetskultur som stöder den psykiska hälsan handlar om vardagliga saker, såsom växelverkan, att lösa problem tillsammans och att utveckla arbetssätten. Verktygen för att stödja psykisk hälsa kan utnyttjas individuellt som riktat stöd eller genom att man inom arbetsgemenskapen tar i bruk en verktygslåda för långsiktigt stöd i vardagen.

Verktygslådan gör det lättare att ta upp belastning eller andra frågor som påverkar arbetsförmågan. När det blir mer vardagligt att prata om psykisk ohälsa är det lättare att ta tag i utmaningarna i tid. Arbetsgemenskapen uppmuntras att testa verktygen genom att diskutera tillsammans.

Psykisk hälsa är en betydande delfaktor inom arbetsförmågan. Problem med den psykiska hälsan orsakar årligen kostnader på cirka 2,5 miljarder när man bedömer värdet av förlorade arbetsinsatser. Det lönar sig att öka användningen av förebyggande verktyg vars effektivitet konstaterats.