1. Ingen ska behöva klara sig ensam. Arbetsgemenskapens sociala stöd är en resurs också under förändringar och kriser. Alla har ett ansvar för att bygga upp känslan av gemenskap.
  2. Det behövs en ny definition av arbetsförmågan. Att man inte är frisk betyder inte att man inte kan arbeta. Vi förbinder oss att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att medverka och delta i arbetslivet. Även arbetet borde stödja den psykiska hälsan. 
  3. Grunden för en god mental hälsa i arbetet skapas genom arbetsförhållandena. Var och en har rätt att få god ledning, uppgifter som är väl organiserade samt respons och uppskattning i sitt arbete. Även cheferna behöver få stöd i sitt arbete. 
  4. Måtta med allt! När arbetsmängden är rätt fördelad skapar det en bra grund för välbefinnande och goda arbetsresultat. En arbetstagare som mår bra får bättre resultat och tar gärna initiativ och är flexibel.  
  5. Psykisk hälsa är en framgångsfaktor. När vi mår bra psykiskt mår vi bra, utvecklas, kan hantera förändringar och är produktiva både som individer och som kolleger. När arbetstagarna och arbetsgemenskapen mår bra ökar också arbetsplatsens attraktionskraft.  
  6. Känslor är en del också av arbetslivet. Vi skapar en trygg och öppen stämning för alla så att vi kan tala om psykisk hälsa och psykiska problem på arbetsplatsen och i mån av möjlighet lösa problem tillsammans. 
  7. Vi behandlar varandra bra! Vi kan alla vara ett gott exempel på hur vi kan behandla varandra bra. Dåligt beteende kan förebyggas med åtgärder på organisationsnivå, och dåligt beteende ska alltid åtgärdas.  
  8. Vi främjar insikten om att gott hälsofrämjande ledarskap i alla skeden av arbetskarriären är en del av den strategiska verksamheten på arbetsplatsen. Det inverkar på kundbelåtenheten, personalens trivsel och produktiviteten.  
  9. Vi satsar på att förebygga problem och stärka välbefinnandet. På så sätt kan vi minska de konsekvenser som en försämrad psykisk hälsa kan få för arbetstagaren, arbetsplatsen och samhället. Företagshälsovården är arbetsplatsens partner också vid främjandet av psykisk hälsa. 
  10. Det är arbetsplatsen som har nyckeln till utvecklandet av den psykiska hälsan i arbetet. Låt oss värna om vår psykiska hälsa tillsammans!