Psykisk hälsa är en viktig del av arbetsförmågan. För närvarande är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till arbetsoförmåga i Finland.

Problem med den psykiska hälsan orsakar årligen kostnader på cirka 2,5 miljarder när man bedömer värdet av förlorade arbetsinsatser.

Den psykiska hälsan kan påverkas på arbetsplatsen. Att stödja psykisk hälsa och förebygga problem är ett samarbete mellan olika aktörer på arbetsplatsen och inom företagshälsovården.

Stöd behövs redan i ett tidigt skede. De risker som identifierats i tid ger möjlighet att utveckla arbetsförhållanden och arbetsgemenskapen så att man kan undvika allvarliga problem. Tidigt stöd förbättrar arbetstagarnas möjligheter att fortsätta arbeta.

När det gäller företagshälsovårdssamarbete bör man se till att målet är att förebygga problem med psykisk hälsa och att lämpliga åtgärder enligt organisationens behov har utarbetats för att uppnå målet. Det är också viktigt att följa upp hur målen uppnås med hjälp av gemensamt överenskomna mätare.

Verktyg till stöd för psykisk hälsa och arbetsförmåga

Verktygslådan till stöd för psykisk hälsa erbjuder praktiska verktyg som stärker den psykiska hälsan ur olika perspektiv.

Vid organisatoriska förändringar krävs stöd och flexibilitet och för att stödja detta behövs ledarskap och kultur som värdesätter människan, samarbete samt beredskap och hantering av kontinuitet. Testet för förändringberedskap ger en lägesbild av arbetsgemenskapens organisatoriska resiliens.

Återhämtningsräknaren hjälper till att identifiera och lösa utmaningar som är avgörande för återhämtningen.

Viktiga teman för främjande av psykiskt välbefinnande är också förebyggande av rusmedels- och beroendeproblem, beaktande av rörelse och rörlighet i arbetslivet och anpassning av arbetet som stöd för psykisk hälsa.