Arbete stärker välbefinnande och hälsa: det erbjuder en utkomst, sociala relationer, uppskattning och möjlighet att förverkliga sig själv. Arbetet kan också skydda mot utifrån kommande hot mot den psykiska hälsan.

Coronaviruspandemin har varit ett hot mot många människors psykiska hälsa. Effekterna av pandemin har dock påverkat olika sektorer och yrken i arbetslivet på mycket olika sätt, bland annat beroende på osäkerhet beträffande utkomst och hälsorisker i arbetet.

Arbetshälsa har många aspekter. Det är känt att de stressfaktorer som upplevs på arbetet och olika symtom på utbrändhet, tristess och arbetsnarkomani har en skadlig inverkan på arbetsförmågan och den psykiska hälsan.

Det är också känt att arbetstillfredsställelse baserad på arbetsresurser och arbetsengagemang har positiva effekter på goda prestationer, arbetsförmåga och psykisk hälsa. Det är viktigt att ta hänsyn till både de negativa och de positiva aspekterna.

Vid behov ska stöd finnas tillgängligt. Var och en har rätt till bra ledarskap, korrekt organisation av arbetet och till respons på och uppskattning för arbetet. Samtidigt har alla möjlighet att påverka sitt eget välbefinnande, till exempel genom att anpassa sitt arbete och stötta varandra.

Verktygslåda för arbetstagare

Hur mår du? -arbetsvälbefinnandetestet visar en forskningsbaserad, mångsidig välbefinnandeprofil jämte råd om hur man upprätthåller och förbättrar sin egen situation. Testet ger snabbt en lägesbild av arbetshälsan och riktlinjer för vad man ska göra.

Testet gör det också möjligt att få tillgång till arbetets resurser. Sådana resurser kan omfatta tillräcklig variation i arbetsuppgifterna, självständighet och möjligheter att påverka, stöd och uppskattning från arbetskamrater eller chefer samt ansvar och möjligheter till lärande och utveckling.

Coachningen Työuran Uurtaja (på finska) är en gruppcoachning för dem som befinner sig mitt i sin karriär och funderar över sin arbetshälsa och nästa steg i sin karriär. Det är vetenskapligt bevisat att deltagande i gruppcoachningen ökar chanserna att hitta positiva lösningar för karriären och stärka förmågan att vara förberedd på eventuella bakslag.