Arbetarskyddslagen kräver att arbetsgivaren tar hand om arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet. När det gäller psykisk hälsa är psykosociala arbetsförhållanden särskilt viktiga. I bästa fall är arbetsförhållandena resursfaktorer och stärker den psykiska hälsan genom att tillhandahålla sociala relationer, stöd, uppskattning, förutsägbarhet och en känsla av kontroll.

Verktygslådan till stöd för psykisk hälsa erbjuder många verktyg för samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Syftet med alla verktyg i verktygslådan är att utveckla samarbetet mellan olika aktörer på arbetsplatsen samt ett starkare företagshälsovårdssamarbete. Verktygen är därför lämpliga att använda i samarbetet inom arbetarskyddet och utgör en konkret grund för en gemensam diskussion baserad på forskningsrön.

Arbetarskyddets verktygslåda

Verktygen ger arbetarskyddet möjlighet att utveckla sin egen kompetens, bedöma risker på arbetsplatsen och stärka det förebyggande arbetet för att stödja psykisk hälsa.

Med hjälp av Återhämtningsräknaren kan man bedöma arbetsförhållandena ur ett återhämtningsperspektiv. Återhämtningsräknaren, som är utformad för att fyllas i tillsammans med arbetsgivaren, HR, arbetarskydd och arbetstagarnas representant, lämpar sig till exempel som ett verktyg för arbetarskyddskommissionens regelbundna utvärdering och uppföljning av återhämtningen under arbetsdagen.

Arbetarskyddsfullmäktige kan bidra till att stärka arbetsresursfaktorerna, till exempel genom att för arbetsplatsens chef föreslå Må bra av jobbet -materialet i syfte att förbättra chefsfärdigheterna.

Verktyg för rusmedelsprogram erbjuder hjälp med att utveckla ett modernt program mot missbruk utifrån organisationens behov.