Målsättning 

Med arbetsbundenhet avses 

  • arbetstagarens bundenhet till arbetsplatsen utanför ordinarie arbetstid (till exempel en paus när det i praktiken är omöjligt att lämna arbetsplatsen).
  • arbetsrelaterade begränsningar av användningen av fritid (till exempel kravet på att svara på arbetsrelaterad e-post och telefonsamtal utanför ordinarie arbetstid och restid som inte räknas som arbetstid). 

När belastningen från arbetsbundenheten hanteras på rätt sätt, ökar arbetstagarens möjligheter att frigöra sig från arbetet och återhämta sig tillräckligt på sin fritid. Förändringen återspeglas i mängden stress och sömn samt kvaliteten på det sociala livet. 

Överbelastning till följd av arbetsbundenhet kan förebyggas genom en fungerande praxis för utvecklingssamtal. Det är därför värt att utvärdera och utveckla praxis samt införa den praxis som visat sig fungera i större utsträckning. 

Riktlinjer 

1. Börja utveckla praxis för utvecklingssamtal genom att utvärdera nuvarande praxis.

a) Täcker det nuvarande formuläret för utvecklingssamtal de relevanta delområdena för arbetsbundenhet? Dessa omfattar:

  • utförda arbetstimmar i genomsnitt/vecka under de föregående 12 månaderna
  • antal övertidstimmar under de föregående 12 månaderna
  • tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid
  • hantering av arbetsbelastning vid resor.

b) Förs utvecklingssamtal tillräckligt ofta för att hantera belastningen av arbetsbundenhet?

2. Använd utvärderingen för att utveckla praxis för utvecklingssamtal så att den täcker nyckelområdena. Säkerställ att utvecklingssamtal förs tillräckligt ofta för att vara användbara för att hantera belastningen från arbetsbundenhet.

3. Påbörja en försöksperiod som är tillräckligt lång och omfattande för att utvärdera nya tillvägagångssätt för utvecklingssamtal.

4. Introducera cheferna i de förnyade tillvägagångssätten för utvecklingssamtal. Kommunicera tillvägagångssätten till hela personalen.

5. Efter försöksperioden, utvärdera de förnyade tillvägagångssätten för utvecklingssamtal bland deltagarna i försöket och gör ytterligare ändringar utifrån utvärderingen.

6. Anta de förnyade tillvägagångssätten för utvecklingssamtal i större utsträckning i organisationen och vidareutveckla dem vid behov.

Uppföljning av effekterna 

  • Kartlägg till exempel med en enkät i samband med utvecklingssamtalen hur de anställda upplever effekterna av de förnyade tillvägagångssätten.
  • Bedöm utifrån arbetstidsuppföljningen förekomsten av övertid och långa arbetsdagar, samt möjligheten att återhämta sig efter resdagar.
  • Utvärdera möjligheten att skilja på arbete och fritid utgående från arbetsplatsens upprepade undersökningar av välbefinnande i arbetet och/eller arbetsklimat.