Uppdaterad 30.10.2021 (Publicerad 20.10.2021.) Vi uppdaterar anvisningarna enligt behov.

Arbetshälsoinstitutet har sammanställt frågor som kommit från arbetsplatser under hösten 2021 och utarbetat svar på frågorna.


 

Riskbedömning

Säkerhetsavstånd

 • Kan säkerhetsavstånden slopas på arbetsplatserna?

  • Arbetsgivaren beslutar om huruvida säkerhetsavstånden slopas utgående från riskbedömningen. Ifall säkerhetsavstånd varit i bruk på basis av riskbedömningen, ska riskerna som lett till denna åtgärd ha minskat för att man ska kunna lätta på åtgärderna.

Fastighetsskötsel och handhygien

 • Ska kontor fortfarande städas extra effektivt?

  • För lokaler som är öppna för kunder, deltagare och övrig publik gäller paragraferna 58 c och e i lagen om smittsamma sjukdomar fram till den 31 december 2021. Paragraferna föreskriver om skyldigheten att extra effektivt rengöra lokaler och ytor i syfte att förhindra spridningen av covid-19-epidemin. 

   Utifrån arbetsgivarens riskbedömning fattas beslut om behovet av extra effektiv rengöring i arbetsplatsens interna utrymmen för att minska risken för smitta med covid-19. För övrigt sköts rengöringen av arbetsplatsens verksamhets- och produktionslokaler samt övriga utrymmen i enlighet med de krav på hygien som rör lokalernas användningsändamål. 

 • Måste det finnas handsprit för de anställda på arbetsplatsen?

  • Främst gäller det för arbetsplatserna att ordna möjlighet till handvätt med tvål och engångshanddukar när risk för smitta råder. Handsprit måste finnas tillgängligt om handtvätt inte på annat sätt är möjlig.

Masker och att skydda sig

 • Måste masker fortfarande användas på kontoret?

  • Arbetsgivaren beslutar om maskanvändningen på basis av riskbedömningen. Även om man slopar maskanvändningen på arbetsplatsen lönar det sig att fortfarande erbjuda dem till arbetstagare om de vill använda dem.

 • Kan masker slopas i produktionsanläggningar? De är tunga att använda.

  • Arbetsgivaren beslutar om maskanvändningen på basis av riskbedömningen. Även om man slopar maskanvändningen på arbetsplatsen lönar det sig att fortfarande erbjuda dem till arbetstagare om de vill använda dem.

 • Används masker vid möten med kunder?

  • Det är bra att erbjuda masker vid alla möten, så att var och en kan använda dem om de vill. På basis av arbetsplatsens egen riskbedömning kan man vid behov skärpa praxisen och komma överens om att alla som deltar i mötet använder mask.

Vaccinationer

 • Kan man fråga arbetstagare om vaccinationer?

  • Arbetsgivaren kan rekommendera vaccination och dela ut information om fördelarna med vaccination. Genom att låta vaccinera sig skyddar arbetstagaren utöver sin egen hälsa även sina närstående, arbetskamrater, samarbetspartner och kunder.

   Arbetstagare är inte skyldiga att berätta om sina vaccinationer till arbetsgivaren. På arbetsplatsen kan man prata om arbetstagarnas coronavaccinationsstatus, men vaccinationsuppgifterna ska inte registreras i arbetsgivarens system.

   Om en arbetstagare inte delger sin vaccinationsstatus kan det i vissa situationer finnas skäl att med hjälp av riskbedömningen kontrollera vad detta innebär för arbetets säkerhet. Beroende av arbetsuppgiften och arbetsmiljön samt smittosituationen kan bristen på uppgifter om vaccinationsstatus vara ett hinder för att utföra en arbetsuppgift där en ovaccinerad person kan utgöra en risk för arbetarskyddet eller hälsan.

Arbetshälsoinstitutets coronaanvisningar

Mer information viestinta@ttl.fi

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet (STM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också med Världshälsoorganisationens (WHO) och den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) publikationer.

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus-webbplats