Publicerad 23.2.2022.  Vi uppdaterar anvisningarna enligt behov.


Under coronaepidemin övergick man till distansarbete på många arbetsplatser. När den landsomfattande rekommendationen om distansarbete upphör, flyttas ansvaret för hälsosamt och säkert arbete allt mer till arbetsplatserna. Distansarbete har gett många goda erfarenheter och man har lärt sig att se fördelarna med distansarbete. Arbetsplatserna ska också i fortsättningen bedöma sin egen praxis vad gäller såväl distansarbete och närarbete som en kombination av dessa.

På arbetsplatserna är det nödvändigt att göra upp en plan för återgången till närarbete och uppdatera riskbedömningen. Planen innehåller en beskrivning av hur återgången till arbetsplatsen sker kontrollerat. Planen ska beakta arbetshälsan och arbetssäkerheten hos personer som övergår från distansarbete till närarbete och personer som hela tiden utfört närarbete.

Tips för återgång till närarbete:

 • Följ med hur epidemin utvecklas och fortsätt följa myndighetsanvisningar och -rekommendationer. Gör vid behov ändringar utifrån dem i riskbedömningen och i arbetsplatsens praxis och anvisningar. Arbetsgivaren fattar vid behov beslut om skyddsåtgärder utgående från riskbedömningen.
  Se Anvisning för arbetsplatser om utförande av riskbedömning gällande COVID-19
 • Förbered metoder och principer för när- och distansarbete tillsammans med personalen, till exempel under gemensamma diskussionstillfällen.
 • Utnyttja fungerande metoder som utvecklats under pandemin vad gäller till exempel webbmöten.
 • Försäkra att personalen vet hur de kan ge förslag och lyfta fram problem.
 • Beakta att coronapandemin har belastat olika människor på olika sätt och reservera tid för återgången till närarbete.
 • Kom ihåg att orientera de nya anställda om arbetplatsens rutiner.
 • Lägg fram masker åt arbetstagare och kunder, även om man på arbetsplatsen har beslutat att slopa användningen av masker på basis av riskbedömningen.
 • Överväg behovet av att ordna återgången till arbetsplatsen stegvis, till exempel per grupp. På så sätt blir det inte rusning i gemensamma utrymmen såsom paus- och lunchlokaler.
 • Kom ihåg att man ska komma till arbetsplatsen bara om man är frisk. Då begränsningarna reduceras och antalet kontakter ökas, är det sannolikt att också antalet smittor och sjukfrånvaro ökas.
 • Fundera över om ökat närarbete även måste beaktas i mötesarrangemangen, till exempel genom att lämna utrymme i kalendern så att alla vid behov hinner förflytta sig från ett mötesrum till ett annat.
 • Beakta förändringarna som hybridarbetet medför när ni planerar användningen av lokaler. Hybridarbete avser en kombination av distansarbete och närarbete.
 • Uppdatera riskbedömningen regelbundet. Utnyttja företagshälsovårdens och arbetarskyddets expertis i riskbedömningen.

 

Mer information viestinta@ttl.fi

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet (STM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också med Världshälsoorganisationens (WHO) och den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) publikationer.

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus-webbplats