Mun- och nässkydd är främst avsedda för att förhindra spridning av användarens luftvägssekret, såsom droppar. Andningsskydd, såsom filtrerande halvmasker (FFP), är avsedda att förhindra att orenheter i luften kommer in i användarens andning. De skyddar även mot finfördelade aerosoler som svävar i luften.  

Testning 

Testet för FFP-skyddens filtreringsförmåga är avsevärt mer krävande än testet för bakteriefiltreringsförmåga hos mun- och nässkydd. Skillnaden beror på skillnaden mellan partikelstorleken och testaerosolens flödeshastighet i testerna. Testresultaten mellan dessa kan inte jämföras på något annat sätt än genom att konstatera att det krävs bättre filtreringsförmåga av det svagaste andningsskyddet, dvs. FFP1-klass, än av mun- och nässkydd i någon klass. Dessutom förväntas det av skydden av FFP-klass att de ska vara tätt mot ansiktet. FFP-skydden skyddar mot aerosoler som svävar i luften. I undersökningar har det konstaterats att mun- och nässkydd skyddar mycket dåligt mot aerosoler.  

Krav på mun- och nässkydd enligt standarden EN 14683  

Krav 

Typ I 

Typ II 

Typ IIR 

Bakteriefiltreringsförmåga, BFE, %* 

≥ 95 

≥ 98 

≥ 98 

Tryckdifferens dvs. andningsmotstånd, Pa/cm2 

< 40 

< 40 

< 60 

Stänkskydd, kPa 

Krävs inte 

Krävs inte 

≥ 16 

Mikrobiell renhet, cfu/g 

30  

 30 

30 

Vävnadskompabilitet EN ISO 10993-1** 

Krävs av alla typer. 

*   Aerosolens flödeshastighet är 28,3 l/min. Medeltalet för storleksfördelningen ska vara minst 3,0 mm. 

** Standardtester för allergi och giftighet utförs på produkten.  

Krav på filtrerande halvmasker, dvs. andningsskydd av FFP-klass, enligt standarden EN 149:2001+A1:2009 

Krav 

FFP1 

FFP2 

FFP3 

Totalläckage på användaren ska uppfyllas i 46 resultat av 50 enskilda resultat, % 

25 

11 

5 

Medeltal för totalläckage ska uppfyllas hos åtta av 10 enskilda användare, % 

22 

≤  8 

≤  2 

Skyddsutrustningens filtreringsförmåga 
natriumklorid och paraffinolja, % 

≥ 80 

≥ 94 

≥ 99 

Inandningsmotstånd 95 l/min med flöde, mbar 

2,1 

2,4 

3,0 

Utandningsmotstånd 160 l/min med flöde, mbar 

 ≤  3,0 

 ≤ 3,0 

3,0 

Koldioxidhalt i andningsluften, % 

1,0 

1,0 

≤ 1,0 

 

Totalläckaget testas genom försökspersoner som går 6 km/h i en testkammare med natriumkloridaerosol. Med totalläckage avses läckage av partiklar genom filtret och via kanterna på filtret in i masken, när masken är på användaren under testet. Storleksfördelningen på partiklarna i testet är 0,02–2 mm och medelvärdet är 0,6 mm. 

I skyddstestet för filtreringsförmåga är aerosolens flödeshastighet 95 l/min. Medelvärdet på partiklarnas storleksfördelning i natriumkloridtestet är 0,6 mm och i testet med paraffinolja 0,4 mm.  

FFP-skydden har dessutom andra krav som bland annat gäller antändlighet, hållbarhet, ofarlighet, bruksanvisningar, märkningar och fortgående övervakning av produkttillverkningen. 

Bekanta dig även med  

Andningsskydd och masker (Tukes)