Anvisiningen granskat 20.9.2021 (Publicerad 24.3.2020). 


Denna anvisning uppdateras inte för tillfället, men anvisningen kan vara till stöd då man planerar arbetsplatsens egna anvisiningar. De viktigaste åtgärderna för att förebygga smittor är att låta sig vaccineras, tvätta händerna, använda masker och se till att ventilationen fungerar som den ska.


Hur smittar det nya coronaviruset? 

Det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) smittar i första hand som droppsmitta när en insjuknad person hostar, nyser, sjunger eller talar högt. Viruset kan också smitta via beröring av ytor där sekret från luftvägarna på en insjuknad person nyligen har hamnat. Coronavirus är dock uppbyggda så att de inte klarar sig en längre tid på ytor. I vardagen påverkas virusets smittoförmåga och hållbarhet på ytorna av bl.a. temperatur, luftfuktighet, ventilation och ytans material. Undergången av virusen kan göras snabbare med tvättmedel.

Allmän städning i alla slags lokaler

 • Städningen ska inledas i de renaste föremål och fortskrida till smutsigare föremål. Alla ytor som ofta berörs (till exempel dörrhandtag, armstöd, bordsytor, ljusbrytare, vattenkranar) ska rengöras omsorgsfullt och ofta. 
 • I offentliga lokaler där människorna ofta rör ytorna, ska städningen göras åtminstone dagligen. Om det är möjligt även oftare till exempel varje 2-4 timmar specielt under epidemin.
 • Arbetsplatsernas offentliga lokaler rengörs med annan utrustning än personalrum. 
 • Vid städning ska man använda ett milt alkaliskt universalrengöringsmedel. I sanitetsutrymmen kan städningen effektiviseras genom användning av desinfektionsmedel. 
 • Händerna ska skyddas med handskar när ytorna rengörs. Efter städningen ska handskarna antingen tvättas omsorgsfullt och torkas eller bytas ut mot nya.  
 • Som universalhandskar kan användas till exempel täta engångshandskar.
 • Se anvisningar om hur man klär av engångshandskar. (på finska)
 • Städutrustningen rengörs omsorgsfullt efter det att städningen avslutats. 
 • Skräpkorgar – specielt för bio- och blandavfall – ska förses med läckagefria påsar som enkelt kan tas loss. Fyllningen av skräpkorgar ska kontrolleras och de får fyllas till högst tre fjärdedelar av sin volym. Skräpkorgar ska tömmas dagligen, särskilt i offentliga lokaler. Påsar för blandavfall ska slutnas genom att knyta eller tejpa.
 • Städutrustningen rengörs omsorgsfullt efter det att städningen avslutats.  Städdukarna ska tvättas åtminstone i 90 grader eller med desinficerande allmänt rengöringsmedel.
 • Rengör med desinficerande allmänt rengöringsmedel nycklarna, städvagnens handtag, skaften till golvmopparna och tvättmedelsflaskornas kontaktytor.
 • Handskarna ska rengöras och engångshandskarna ska slängas i blandavfall. Tvätta händerna med vatten och tvål upp till armbågen, när handskarna har tagits av.  
 • Byt arbetskläderna till dina egna kläder innan du lämnar arbetsplatsen.  Arbetskläderna ska tvättas på arbetsplatsen eller så ska arbetsgivaren låta dem tvättas. 
 • På grund av renhållningen rekommenderas inte cellplastöverdragna handtag på städvagnen. 

Städning av toalettutrymmet

 • Det finns olikheter i städanvisningarna för toalettutrymmena. Genomtänkta, bra aseptiska anvisningar behöver inte ändras i enlighet med denna anvisning. I toalettens städanvisning ska emellertid observeras att virus utsöndras i avföring och att små droppar stänker när toalettstolen rengörs och att det även uppstår aerosol. 
 • Använd hela tiden engångsskyddshandskar när du städar toaletten. Om det är möjligt att använda engångsskyddshandskar (nitrilhandskar standard EN 374-1) som når ända upp till armbågen, använd dom. Om det inte är möjligt, ska du använda skyddshandskar (standard EN 374-1) som når ända upp till armbågen ovanpå engångshandskarna och som efter användningen rengörs med desinfektionsmedel. De långskaftade handskarna ska ha ett eget kärl på städvagnen som gör det lätt att klä på handskarna utan att röra vid deras yta annat än vid öppningen. Släng engångshandskarna som du har använt under de långskaftade handskarna i avfallskärlet efter att du städat toalettutrymmet. Bekanta dig med anvisningen för hur du tar av handskarna (på finska) .  
 •  I toalettutrymmet torka med en fuktig städduk och desinficerande allmänt rengöringsmedel dörrhandtagen, kranen, kranduschen, bordsytan, vasken, spegeln, väggen kring vasken, samt pappers- och tvålställningarna. Var speciellt noga med att rengöra kontaktytorna.
 • Dosera lite rengöringsmedel ovanpå toalettstolen, på båda sidorna om locket samt på toalettsitsen. Lägg ner toalettlocket och spola i toaletten.
 • Dosera rengöringsmedel i toalettskålen och längs kanterna, speciellt på fläckar. Klä på de långskaftade städhandskarna. Tvätta toalettskålen med toalettborsten. Skölj av borsten medan du spolar i toaletten och lägg ner locket. Torka av toalettstolen med en städduk uppifrån och ner samt eventuellt stänk från väggarna.
 • Gör rengöringen av toalettstolen i den här ordningen: 1. vattenbehållare och knappen, vänd städduken 2. övre locket, vänd städduken 3. nedre locket, vänd städduken 4. toalettskålen
 • När du går ut från toaletten, öppna dörren utan att ta tag i handtaget eller öppna dörren med hjälp av en pappershandduk.
 • Lägg städduken i tvättpåsen eller använd engångsduken.
 • Desinficera de långa handskarna och lägg dem i det kärl som reserverats för dem.
 • Släng engångshandskarna i blandavfall och ta nya handskar.
 • Torka av golvet med en golvmopp och allmänt rengöringsmedel.

Särskild rengöring av lokaler där personer som smittats av COVID-19 vistats

 • Städutrustningen ska vara lätt att rengöra efter användning och den ska rengöras före nästa användning. Vid rengöringen av lokalerna ska man i den mån det är möjligt använda rengöringsutrustning för engångsbruk, såsom städdukar.  
 • Städningen utförs i huvudsak på sedvanligt sätt, till exempel med ett milt alkaliskt universalrengöringsmedel. Desinfektionsmedel används för rengöring av kontaktytor, sanitetsutrymmen och synliga sekret- och stänkfläckar. Sekret- och stänkfläckar ska sugas upp i en engångsduk med hög sugkraft innan desinfektionsmedlet används.  
 • Efter allmän rengöring behandlas kontaktytorna med alkoholhaltiga (t.ex. 70 % etanol), väteperoxid (t.ex. 0,5 %) eller klorhaltiga desinfektionsmedel (t.ex. natriumhypokloritlösning; koncentration 0,05 %, utspädningsförhållande 1:100 om utgångskoncentrationen är 5 %). Sanitetsutrustning i toaletter ska hanteras med en starkare klorhalt (t.ex. 0,1 %). De rekommenderade användningskoncentrationerna och verkningstiderna för preparaten ska iakttas. Desinfektionsmedel, såsom klorhaltiga ämnen, kan skada ytor. Klorhalter som överskrider 0,5 % ska sköljas av från ytorna. Efter användning av en lösning på 0,1 % ska ytorna torkas med en fuktig engångsduk när verkningstiden har gått ut. På utspädda desinfektionsmedel ska den sista användningsdagen märkas ut. 
 • Det avfall som uppkommer vid rengöringen ska förpackas i en separat sopsäck som omedelbart försluts och förs till ett blandavfallskärl. 
 • Handdukar och andra textilier, såsom sängkläder, tvättas i första hand med ett tvättprogram på 60–90 grader. Om textilierna inte tål en tillräckligt hög temperatur ska ett desinfektionsmedel användas. 
 • Se även närmare anvisningar om användning av starka desinfektionsmedel.

Hur kan en anställd inom städbranschen skydda sig mot virusinfektioner?

 • Välj arbetskläder som är lätta att rengöra och skor som enkelt kan tvättas. För rengöring av lokaler där en person som smittats av COVID-19 vistats används som tilläggsbeklädnad en ogenomtränglig långärmad skyddsjacka och/eller skyddsförkläde.  
 • Använd engångshandskar och skyddshandskar i ditt städarbete (t.ex. nitrilhandskar, minimitjocklek 0,3 mm, enligt standarden EN 374-1). Ha tillräckligt med skyddshandskar av lämplig storlek för ditt bruk.  
 • Vid rengöring av sanitetsutrymmen och behandling av desinfektionsmedel ska du vid behov använda dubbla skyddshandskar. Använd underst tunna engångshandskar och överst kemikalieskyddshandskar. Handskarna ska tas ur bruk efter användning.  Släng engångshandskarna i blandavfall.
 • Vid användning av klorhaltiga desinfektionsmedel ska du också skydda dig med ett andningsskydd.
 • Om det i ditt städarbete bildas rikligt med droppar eller det skvättar, använd andningsskydd (FFP3) och även ansiktsskydd eller ögonskydd särskilt vid rengöring av lokaler där en person som smittats av COVID-19 har vistats.  Se anvisning om hur man ska klä på sig andningsskydd (FFP2/FFP3).
 • Rengör din städutrustning omsorgsfullt efter det att städningen avslutats. 
 • Var försiktig när du tar av dig skyddsutrustning så att du inte rör deras utsidor.   Se anvisningar om hur man klär av engångshandskar (på finska).
 • Efter att du tagit av skyddshandskar och annan skyddsutrustning ska du tvätta händerna med varmt vatten och tvål eller ett alkoholhaltigt handsköljmedel. Om vatten och tvål inte finns att tillgå, använd ett alkoholhaltigt handsköljmedel och tvätta händerna när du kommer till ett tappställe. Tvätta händerna efter städningen upp till armbågen. 

Kontakt med hälso- och sjukvården

Om du misstänker att du har smittats med coronavirus COVID-19, kontakta din företagshälsovård eller jouren inom hälso- och sjukvården per telefon. 

Mer information viestinta@ttl.fi.

 

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också med Världshälsoorganisationens (WHO) och den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) publikationer.

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus-webbplats

Version 1.0.