Till exempel natriumhypoklorit är strakt frätande på huden och ögonskadande. Effekterna beror dock på brukslösningens koncentration, mängden som används och användningsförhållandena. Lösningen är alkalisk på grund av att den innehåller lut. Natriumhypoklorit utvecklar mycket giftig klorgas vid kontakt med syror. Natriumhypoklorit släpper ut klor i luften även utan kontakt med syror. Lukten varnar dåligt för hälsofaran som orsakas av klor. Lukttröskeln är 0,2 –0,4 ppm klor i luften. Gränsvärdet för kortvarig exponering i 15 minuter är 0,5 ppm, gränsvärdet får inte överskridas. Om klorens lukt kan anas, finns det för mycket av den i andningsluften och då kan arbetet inte utföras utan andningsskydd.

Luftvägsexponering ska förhindras genom punktutsugning eller med andningsskydd och/eller genom att ändra på arbetssätt/arbetslängd. Om klorlukten kan anas, ska man använda en helmask med B2P3-filter eller en TH2B2P-, TH3B2P eller TM3B2P-mask med fläkt.

Man ska använda ögonskydd eller ansiktsmask om man inte använder ett andningsskydd som täcker hela ansiktet. P.g.a. faran att den klorhaltiga lösningen kommer in i ögonen måste minst tre flaskor ögonsköljning vara till hands vid arbetet. Vid en olycka ska man skölja ögonen i 15 minuter och fortsätta skölja hela vägen till läkaren.

Andningsskyddet ska alltid vara av en storlek och modell som passar användarens ansikte. Man ska kontrollera tätheten åtminstone genom att andas. Anvisning för påtagning av halvmask. Anvisning för påtagning av filtrerande halvmask (FFP) (på finska).