Uppdaterad 5.1.2022. (Publicerad 26.3.2020). Vi uppdaterar anvisningarna enligt behov.


 I företagshälsovårdens verksamhet finns det  fortfarande skäl att iaktta den regionala epidemisituationen och allmänna vaccinationstäckningen. Följ de riksomfattande, regionala och lokala instruktionerna och samarbeta med de lokala myndigheterna och sjukvårdsdistrikten.

 1. Företagshälsovården ska stödja och råda kundföretag i riskbedömning, arrangemang av säkert arbetande och frågor relaterade till ork. Arbetshälsoinstitutet har publicerat bl.a. följande instruktioner på sina webbsidor: 

Det bästa skyddet mot coronaviruset är att så många arbetstagare som möjligt blir vaccinerade. I företagshälsovårdens kund- och företagskontakter ska man uppmuntra att ta vaccinerna. Gällande arbetstagare som hör till riskgruppen bör utvärderingen göras från fall till fall, och här kan arbetsgivaren utnyttja företagshälsovårdens kompetens.

2. Företagshälsovården ska utföra företagshälsovårdssamarbete aktivt och täckande och observera möjliga ogjorda verksamheter från tiden under coronavirusepidemin. Företagshälsovårdens roll i att råda och handleda kundföretag är viktig.
Tillgång till sjukvårdstjänster ska försäkras i alla hälsoproblem och samtidigt ska försiktighetsåtgärder observeras och nya rutiner utnyttjas. Kunder ska uppmuntras till att kontakta företagshälsovården så att behov till vård kan utvärderas. Det bör finnas ett utbud av olika slags mottagningstider (förutom olika distansalternativ också traditionella mottagningstider). Allvarliga symptom ska utredas genast och primärsjukdomar ska vårdas så effektivt som möjligt. Separering/centralisation av mottagningar för luftvägsinfektionspatienter i separata lokaler är fortvarande motiverat för att minska smittorisken.
Uppmuntra arbetsplatser att ta i bruk arbetstagarens ”egen anmälan till chefen”-praktik för arbetsfrånvaro på grund av sjukdom.

3. Om personen hör till riskgruppen på grund av sin sjukdom och läkaren utvärderar att om personen insjuknar i coronavirussjukdomen kan det orsaka en allvarlig risk för hens hälsa (THL) ska hen inte ges sådana uppgifter som innehåller stor exponeringsrisk.  Se riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom (THL).

För att försäkra tryggt arbetande ska SHM:s 25.3.2020 publicerade instruktion för riskgruppers arbetande och utvärdering av speciellt skyddsbehov under epidemin (PDF) (speciellt på sektorer som är kritiska med tanke på samhället).  

I uttalandet om lämplighet för arbetet antecknas i detta fall ”passande med begränsningar” och den utsatta tiden. I tilläggsuppgifterna antecknas begränsningarna och rekommendationerna (t.ex. för att undvika smittorisk rekommenderas distansarbete eller utplacering i uppgifter där det inte finns närkontakter med andra människor).

4. En sjukdom orsakad av coronaviruset kan vara en yrkessjukdom om man sannolikt har fått smittan i arbetet. Ersättning för yrkessjukdom förutsätter att man måste kunna reda ut smittkällan och -omständigheterna. Dessutom förutsätter ersättning för yrkessjukdom en diagnostiserad sjukdom. Endast exponering för coronaviruset är ingen yrkessjukdom och på grund av det får man inga ersättningar.

Företagshälsovården ska ta hand om att försäkra Covid-19-smittor med laboratorietester om det finns misstankar om yrkessjukdom oberoende av allmänna testningsrekommendationer.

Största delen av yrkessjukdomarna som har ersatts hittills har konstaterats hos personer som arbetar inom omsorgs- och sjukvårdsbranschen men en yrkessjukdom som ersätts kan framkallas i ett arbete på vilken bransch som helst.

Mer information om ämnet finns på Arbetshälsoinstitutets webbsida “Kan COVID-19 vara en yrkessjukdom?” (på finska) och Olycksfallsförsäkringscentralen sida (på finska).


Mer information viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också med Världshälsoorganisationens (WHO) och den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) publikationer.

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus-webbplats