Uppdaterad 22.3.2021. (Publicerad 7.4.2020).

Denna anvisning uppdateras inte för tillfället, men anvisningen kan vara till stöd då man planerar arbetsplatsens egna anvisiningar. De viktigaste åtgärderna för att förebygga smittor är att låta sig vaccineras, tvätta händerna, använda masker och se till att ventilationen fungerar som den ska.

 


COVID-19, smittosätt och sjukdomsbild

I Kina konstaterades i december 2019 fall av lunginflammation, som visade sig förorsakas av ett nytt coronavirus (SARS-CoV-2) och sjukdomen kallas ofta COVID-19-infektion.

Primärt smittar det nya coronaviruset som droppsmitta när en infekterad person hostar eller nyser. Vid närkontakt kan corona även smitta genom beröring, om den insjuknade till exempel har hostat i sina händer och därefter rört vid en annan person. När en person hostar eller nyser kan det förutom de stora dropparna även bildas mycket små droppar som kan bli kvar i luften en stund i aerosolformat. Risken för luftburen smitta är dock liten enligt det vi vet i nuläget. Viruset kan även smitta via beröring av ytor, där en insjuknad persons luftvägssekret nyligen hamnat. Ytors andel i spridningen av viruset är inte betydande enligt den information vi har idag. Än så länge har inga smittor via livsmedel eller varor konstaterats

Inkubationstiden för sjukdomen har uppskattats till 2–14 dagar, i genomsnitt cirka 4–5 dagar. En coronavirusinfektion kan vara smittsam 1–2 dagar innan symtomen börjar. Även en symtomfri person kan vara en smittkälla.

Symtom på coronavirussjukdom kan vara feber, hosta, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående och diarré. Störningar i smak- och luktsinnet har också rapporterats i samband med sjukdomen. Merparten av dem som fått coronavirussmitta har ett milt sjukdomsförlopp och tillfrisknar bra. Hos vissa människor kan sjukdomen vara allvarlig. Största delen av dem som fått allvarligare symptom har varit äldre personer och många har därtill haft någon primärsjukdom.  THL:s sida med information om symtomen på coronavirus och vården (länk till sidan på finska).

Lindriga symtom – gör så här

Om sjukdomssymtomen är lindriga och personen inte hör till någon riskgrupp behövs i regel ingen diagnos av läkare, utan personen kan vara kvar på fartyget under sjukdomstiden. Lindriga symtom är snuva, hosta, ont i halsen, värk i kroppen eller feber. Den insjuknades tillstånd ska ändå observeras och vissa symtom kräver omedelbar vård.

En coronavirusinfektion medför en större risk för ventromboser. Fråga anvisningar genom TMAS-system eller kontakta den behandlande läkaren, i fall personen käns ha en förhöjd risk för blodproppar.
Se Coronaviruset och trombosbenägenhet – Infektionssjukdomar och vaccinationer – THL

Man ska kontrollera hur personen mår 2–3 gånger per dag tills hen blivit frisk. Mät kroppstemperaturen, pulsen och andningsfrekvensen. Om en medlem av besättningen har symtom som stämmer in på coronavirusinfektion eller av andra skäl misstänks ha en coronavirusinfektion, bör hen vid återkomsten till en finländsk hamn hänvisas till företagshälsovården eller sin egen hälsostation för ett coronavirustest. I utländska hamnar agerar man i enlighet med de lokala hälsomyndigheternas anvisningar. Kontakta hälsovården per telefon eller näte.

Allvarliga symtom – gör så här

Fråga efter anvisningar via TMAS-systemet om den insjuknade får allvarliga symtom, såsom andnöd och försvagat allmäntillstånd. Länk till anvisningarna om när man ska uppsöka vård (på finska).

Även många andra mikrober kan orsaka luftvägsinfektion och symtomen kan vara likadana som vid en infektion orsakad av coronaviruset, dvs. de kan inte åtskiljas enbart baserat på symtomen.

Se Anvisning för arbetsplatser om utförande av riskbedömning gällande COVID-19.

Riskgrupper

Om personer som hör till coronavirussjukdomens riskgrupper (THL, på finska) arbetar på fartyget, rekommenderas det att de i mån av möjlighet ska placeras i trafik nära kusten för att trygga så snabb tillgång till vård som möjligt.

På grund av den aktuella COVID-19-pandemin ska de som trafikerar inom Europa observera att de landsvisa resurserna gällande sjukhusvård har ändrats betydligt angående de allvarligt insjuknade.

Allmänna skyddsåtgärder på fartygen

 • På fartyget finns det skäl att iaktta de givna hygienanvisningarna:
 • Man får inte gå till arbetet om man är sjuk. Det är särskilt viktigt att iaktta de allmänna hygienanvisningarna på fartygen, eftersom personalen tillbringar långa tider i samma lokaler både under arbetstiden och fritiden, vilket ökar risken för spridning av smittosamma sjukdomar.
 • I matsalar och pausrum ska man undvika nära kontakter och periodisera pauserna så att där är så få anställda samtidigt som möjligt.
 • Om man i hamnar har kontakt med personer som inte jobbar på fartyget ska man använda ansiktsmask.
 • Då man reser mellan hemmet och hamnen, måste man ta hänsyn till THL Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker

Bäst undviker man luftvägsinfektioner genom att sköta om hand- och hosthygienen. En noggrann handtvätt med vatten och tvål och/eller med desinfektionsmedel är viktig.

Anvisningar för sjukdomsfall på fartyget

Åtgärder i en situation där en besättningsmedlem insjuknat i en lindring luftvägsinfektion på fartyget. Infektionen kan vara COVID-19 eller någon annan luftvägsinfektion.

 • Den insjuknade ska undvika nära kontakter med andra. Han ska stanna i sin hytt. Gällande isoleringens längd och fortsatta åtgärder bör man fråga TMAS-läkaren eller hälsomyndigheterna i nästa ankomsthamn om råd. En luftvägsinfektion går vanligen över med cirka en veckas vila.
 • Man borde fortsätta isoleringen av patienten med lindriga symptom tills personen ha varit symptomfri för 2 dygn (48 timmar) eller det har tagit 10 dygn symptom har börjat.
 • Symptomfri betyder, att det inte finns febern och också andra symptom har avklingat. Obs. Det behövs inte att fortsätta isoleringen, om luftsinne och maksinne har förändrats och man har lite hosta.
 • När man är sjuk är det viktigt att vila och dricka tillräckligt med vätska. Feber och värk kan lindras med läkemedel som fås från fartygsapoteket.
 • Den insjuknade ska ombesörja en god hand- och hosthygien.
 • Om det är nödvändigt för den sjuka personen att röra sig på fartyget utanför sin hytt, ska hen använda mun-nässkydd.
 • Den sjuka bör ha tillgång till eget badrum och egen toalett. Om detta inte är möjligt ska den sjuka ha en egen handduk.
 • Den insjuknades tillstånd ska observeras och vid behov ska läkare kontaktas.
 • Man bör gärna begränsa antalet personer som har kontakt med den sjuka till 1–2.
 • När man går in i den insjuknades hytt ska man eftersträva att hålla avståndet (över 2 m) och ombesörja god handhygien.
 • Skyddsutrustning såsom mun- och nässkydd eller FFP2/3-andningsskydd ska sparas åt den person som sköter om den insjuknade besättningsmedlemmen och som har undervisats i användningen av skydden. Om det är möjligt bör man använda kirurgiska mun- och nässkydd samt skyddshandskar i vården av den sjuka.
 • Hälsodeklaration för sjöfolk ska göras i enlighet med hamnens/landets krav innan man kommer i hamn.

När ska man kontakta läkare?

 • Läkare ska kontaktas om den insjuknade personen hör till en riskgrupp (THL) eller om hen får allvarliga symtom, såsom andnöd och/eller försvagat allmäntillstånd. Observera att även andra mikrober än coronaviruset kan orsaka allvarliga infektioner. Läkaren gör en riskbedömning och beslutar om den insjuknade personen ska evakueras från fartyget.

Städning, klädtvätt och renhållning

Åtgärder när en luftvägsinfektion fastställts vara ett fall av COVID-19

 • Om en luftvägsinfektion fastställs vara ett COVID-19-fall medan den insjuknade besättningsmedlemmen är på fartyget, agerar man på samma sätt som ovan beskrivits i punkten ”Anvisningar för sjukdomsfall på fartyget”.
 • Hälsodeklaration för sjöfolk ska göras i enlighet med hamnens/landets krav innan man kommer i hamn. De lokala hälsovårdsmyndigheterna beslutar om de fortsatta åtgärderna.
 • Om en luftvägsinfektion fastställs vara ett COVID-19-fall efter att den insjuknade besättningsmedlemmen förflyttats bort från fartyget görs en hälsodeklaration för sjöfolk om fallet i enlighet med hamnens/landets krav innan man kommer i hamn.
 • De lokala hälsovårdsmyndigheterna beslutar om de fortsatta åtgärderna.. Hytten som den insjuknade besättningsmedlemmen använde ska städas i enlighet med Arbetshälsoinstitutets städanvisning.

Väg till arbetet och arbetsräsor

Regeringen har skärpat kraven vid gränsövergången den 22.1.2021, för att minska risken för de nya koronavirussmittor. Bara ytterst nödvändiga och kritiska arbetsräsor är tilllåtna.

Personalen i godstransporten och logistiken hör till de kritiska grupper, som inte behöver vara i karantän eller ta tester om de är symptomfri och de reser för arbetet.

Fartygspersonalen måste ha anställningskontrakt med sig vid gränsövergången.

Ytterligare information:

Anvisningar om gränsövergång (Corona) – Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Resor och coronaviruspandemin – Infektionssjukdomar och vaccinationer – THL

THL rekommenderar att alla transportföretag och rederier som transporterar personpassagerare förutsätter ett negativt coronavirustestresultat av alla resenärer som kommer till Finland från utlandet. Ett intyg ska visas upp för trafikföretaget innan resan inleds.

THL rekommenderar att alla resenärer som kommer till Finland från utlandet ska ha ett negativt coronavirustest – Pressmeddelande – THL

Se internationella anvisningar

United Nations International Maritime Organisation (IMO) meddelanden och rekommendationer

Coronavirus (COVID-19) Guidance for Ship Operators for the Protection of the Health of SeafarersMer information viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också med Världshälsoorganisationens (WHO) och den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) publikationer.

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus-webbplats