Uppdaterad 10 Februari  2022 (Publicerad 15.4.2020).
Vi uppdaterar sidan.

 

Användning av masker och typ av mask

När typen av mask väljs ska man alltid utgå ifrån aktuell information om smittrisken som orsakas av coronaviruset och följderna av smittorna. Föreskrifter och rekommendationer av myndigheterna ska uppmärksammas. Med masker avses fibermasker, tygmasker, kirurgiska mun- och nässkydd eller andningsskydd i klassen FFP2 eller FFP3.

THL styr användningen av masker under fritiden. På arbetsplatsen är det arbetsgivaren som bestämmer om användningen av masker. På arbetsplatsen görs en riskbedömning som utgör grunden för beslut om situationer där det är nödvändigt att använda mask och hurdana masker ska användas. Regionala rekommendationer och begränsningar ska beaktas i riskbedömningen.

Maskerna minskar effektivt på mängden coronavirus i smittbärarens omgivning. Smittbärarna kan inte nödvändigtvis identifiera att de blivit smittade och därför bör alla använda mask enligt anvisningarna. Enligt nuvarande information kan även vaccinerade bli smittade och smitta andra, dock i en lägre utsträckning. Nedanför hittar du information om maskernas effektivitet när användaren skyddas.

Se också:
Anvisning för arbetsplatser om utförande av riskbedömning gällande COVID-19 (Arbetshälsoinstitutet)
Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker (THL)
Smitta och skydd – coronaviruset (THL)
Coronavirus och inomhusluftens säkerhet (THL)
Coronaepidemin: Regionernas situation, rekommendationer och begränsningar (THL)

Skyddet i social- och hälsovården styrs för coronavirussmittornas del av THL:
Anvisningar för åtgärder vid misstanke om infektion orsakad av coronaviruset COVID-19.
THL:s skyddsklassificering

Visir, masker och andningsskydd

Ansiktsskydd, dvs. ansiktsvisir

Ansiktsvisir är en personlig skyddsutrustning avsedd att skydda mot vätskestänk (bild 1). Det skyddar ansiktet, ögonen, näsan och munnen från droppar som flyger mot ansiktet. Visiren effektiviserar det skyddet som ansiktsmasker or andningsskydd ger. Den blokkar droppar både mot användare och från användare. Visiren skyddar inte mot aerosoler och skyddar bara delvis mot corona virus.

En utmaning vid användning av visir som skydd mot coronavirus är renhållningen av den om man inte använder engångsvisir. Det krävs en god motivation för att hålla visiren rena. Utsidan och kantområdena ska alltid desinficeras när visiret tas av. Hela visiret ska tvättas med vatten och tvål, sköljas och torkas minst en gång per dag. Ansiktsskyddet ska vara CE-märkt och det ska ha en bruksanvisning.

Kuva 1. Kasvojensuojain eli kasvovisiiri

Bild 1. Ansiktsskydd, dvs. ansiktsvisir

Ansiktsmasker gjorda av tygmaterial

Med hjälp av ansiktsmasken kan man minska spridningen av droppar som orsakas av hostande och nysande och därigenom skydda andra. Tygmasker kan vanligtvis användas många gånger. De ska tvättas efter varje användning.

För ansikstmasker gjorda av tyg finns inte några generella kvalitetsstandard. Kvaliteten varierar mycket och masken skyddar inte så bra som mun- och nässkydd (kirurgisk mask).

Om du köper ansiktsmasker gjorda av tygmaterial, lägg märke till att det måste finnas en bruksanvisning med. Det är viktigt att man kan andas väl genom masken och att masken passar bra för ansiktet. Om du köper ett stort antal masker, det skulle vara bra att några människor och också arbetsgivaren först provar maskerna.

Se Information om ansiktsmasker av tyg (Arbetshälsoinstitutet)

Kangasmaski rappukäytävässä_web-1
Bild 2. Tygmask

Fibermasker

För konsumenternas bruk kan ansiktsmasker av mun- och nässkyddstyp tillverkas, vars polymermaterial inte är tillverkat genom vävning eller stickning. De kallas ofta fibermasker. De kan endast kallas mun- och nässkydd om vartenda krav på mun- och nässkydd uppfylls. Fibermaskerna har samma användningsändamål som ansiktsmaskerna gjorda av tygmaterial. Materialets filtreringseffekt kan vara bättre och andningsmotståndet mindre än hos tygmaskerna, men det kan man inte veta om inte tillverkaren meddelar testresultat och -metod. Fibermasker är avsedda för engångsbruk om det inte finns rengöringsanvisningar i deras bruksanvisning.

Krav på fibermasker för engångsbruk och tygmasker som finns till salu

 • De får inte orsaka olägenheter för användarens hälsa eller säkerhet.
 • Tillverkarens, kontraktsgivarens eller importörens namn måste finnas på produkten.
 • De måste ha en bruksanvisning.
 • Deras användningsändamål, som inte kan vara något som tyder på att masken skulle skydda användaren, måste anges på förpackningen eller i bruksanvisningen.
 • I dem får inte på något sätt hänvisas till mun- och nässkydd eller andningsskydd. I produktinformationen kan det till exempel meddelas om filtreringsförmåga och andningsmotstånd samt metoden kan beskrivas, men i samband med informationen får det inte hänvisas till standarder gällande skydd.
 • Produkten ska inte vara CE-märkt.


Mer information från TUKES: Andningsskydd

Kuva 3. Kuitumaski. Kuitumaskit näyttävät suu-nenäsuojaimilta. Eroa on suodatuskyvyssä, pakkausmerkinnöissä ja käyttöohjeissa.
Bild 3. Fibermask. Fibermasker ser ut som mun- och nässkydd. Skillnaden ligger i filtreringsförmågan, förpackningsmärkningarna och bruksanvisningarna.

Mun- och nässkydd

Den ursprungliga meningen av mun- och nässkydd är att skydda patienten mot sjukpersonalens droppar. Mun- och nässkydd blokkar droppar både mot användare och från användare. Mun- och nässkydd skyddar inte så bra mot aerosoler.

Mun- och nässkydd ska uppfylla lagstiftningens krav på utrustning och förnödenheter för hälsovården. Mun- och nässkydd uppfyller kraven i standard EN 14683 samt de allmänna krav som ställts på utrustning och förnödenheter för hälsovården i I-klass. Mun- och nässkydd ska bland annat registreras som medicintekniska produkter. När kraven uppfyllts ansluter tillverkaren en CE-märkning till mun- och nässkydden. 

Mun- och nässkydd kan skaffas för arbetstagarnas eller konsumenternas bruk. Om arbetstagaren på basis av en riskbedömning ska skyddas mot aerosoler som svävar i luften med andningsskydd kan mun- och nässkydd inte väljas för ändamålet. Om mun- och nässkydd säljs för något annat bruk än hälsovårdens ska de ha bruksanvisning.

Enligt standarden EN 14683:

 • Klass I mun- och nässkydd sätts över patientens ansikte till exempel i en epidemi- eller pandemisituation så att personen inte smittar andra.
 • Klass II mun- och nässkydd används i operationssalar och i andra medicinska syften för att skydda patienten från vårdpersonalens luftvägssekret.
 • Klass IIR mun- och nässkydd skyddar dessutom användaren mot blodstänk som blodtrycket avger.
Enligt Institutet för hälsa och välfärd används mun- och nässkydd (klass II och IIR) för så kallade droppförsiktighetsåtgärder när andningsskydd som skyddar mot aerosoler inte behövs.

Bruksanvisning för mun- och nässkydd
 • Dra på med rena händer. Näsklämman, dvs. den styva delen i skyddets övre kant, ska vara uppåt när skyddet tas på. Vecken går vanligtvis nedåt på utsidan (se bruksanvisning). Det övre bandet sätts bakom bakhuvudet, det nedre bandet bakom nacken eller öronslingorna bakom öronen. Den nedre kanten dras ner under hakan (bilderna 2 och 3). Näsklämman formas med två fingrar på båda sidorna av näsan så att den följer ansiktsformen.
 • Rör inte skyddet under användningen. Om du måste röra vid det rengörs händerna före och efter beröringen.
 • Tas bort med rena händer genom att man tar tag i banden, varefter händerna tvättas/desinfekteras. 


 • TTL-tyypin-II-suu-nenasuojain
  Bild 4. Mun- och nässkydd av typ II rätt påklädd: den nedre kanten har dragits under hakan, vecken på utsidan går neråt och näsklämman är böjd längs med ansiktet.

Andningsskydd av FFP-klass, dvs. filtrerande halvmask

Då man behöver skydd mot aerosoler i arbetsplatsen, kan man välja bara andningsskydd some är producerat och godkänt enligt ”Statsrådets förordning om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet” (VnA 427/2021)”. Andningsskydd av FFP-klassa ska fylla krav av EU’s förordning 2016/425 och standard EN 149.

Ett skydd av FFP-klass känns igen av att

 • skyddets identifikation, standard EN 149 (och standardens publikationsår vid tiden för typgodkännandet för skyddet) samt klassificeringen FFP1, FFP2 eller FFP3 finns angivna på det.
 • skyddet har CE-märkning och efter den fyra siffror som avser den anmälda inrättning som regelbundet bedömer överensstämmelsen för tillverkningen av skyddet.
 • skyddet har en bruksanvisning med kontaktuppgifter till den inrättning som gjort EU-typgranskningen för skyddet.
 • på FFP-skyddets förpackning ska det finnas angivet skyddets namn, FFP-klass, förvaringstidens upphörande och förvaringsförhållanden samt tillverkarens och EU-importörens kontaktuppgifter.
Användaren ska läsa bruksanvisningen. I den finns det bland annat information om rengörings- och desinfektionsmetoder, med vilka skyddet kan rengöras. Vanligtvis saknas informationen i fråga och då kan skyddet inte rengöras. Efter att förvaringstiden upphört tar tillverkaren inte längre ansvar för skyddets skyddsförmåga. Försäljaren av skydden kan inte packa om skydden i mindre partier i förpackningar som inte har kravenliga märkningar.


För arbetsplatser avsedda FFP-skydd som till exempel har bristfälliga märkningar eller bruksanvisningar kan anmälas till Regionförvaltningsverket som övervakar marknaden. Anmälan görs till Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, när det gäller konsumenthandel.

Mot sjukdomen COVID-19 används FFP-skydd för engångsbruk. Det finns märkningar på skyddet om annan användning än för bekämpning av smittsamma sjukdomar:

 • NR (non-reusable) – skyddet är avsett för användning under högst en arbetsdag.
 • R (re-usable) – skyddet kan användas flera gånger, dvs. flera dagar, om inte skyddet blir tilltäppt under användning eller av någon anledning blir ohygieniskt.
 • Ett D-märkt skydd har genomgått ett med dolomit utfört stockningstest.
Skyddet får inte orsaka hälsomässiga olägenheter åt användaren, såsom hudirritationer eller allergier. Testning krävs inte, men tillverkaren ska i EU-typgranskningen ge sin försäkran om att produkten är säkert planerad. Hudirritation på grund av skavning är trots allt möjligt under kontinuerlig användning. Kontinuerlig användning kan även orsaka huvudvärk eller irritationsreaktioner från luftvägarna.

Personer med sjukdomar i andningsorganen, hjärtat eller blodcirkulationen kan ha svårt att använda andningsskydd eller dom måste ha mera pauser.  Användning i arbete förutsätter att ergonomi och användarens hälsotillstånd beaktas vid valet av skydd.

FFP-skydd skyddar inte mot aerosoler som svävar i luften om skyddet inte sitter tätt mot ansiktet. Modellen måste passa bra på ansiktet och behåring får inte bli kvar under skyddets kant.

Anvisningar för användning av FFP-skydd vid skydd mot coronaviruset

 • Dra på med rena händer. Se Arbetshälsoinstitutets anvisning eller skriv ut den för stället där skyddet tas på: Hur man tar på sig en filtrerande halvmask på finska).
 • Rör inte skyddet under användningen. Om beröring sker, tvättas händerna före och efter.
 • Tas bort med rena händer genom att man tar tag i banden och läggs i blandavfallet eller i en plastpåse, varefter händerna tvättas. Plastpåsen med de använda skydden läggs i blandavfallet.

FFP-skydd utan utandningsventil

FFP2-modellen på bild 5 nedan har ingen utandningsventil. En person kan inte använda den lika länge som en modell som har en ventil. En modell utan ventil blir fuktig snabbare än en modell med ventil. Skyddet skyddar såväl andra människor som användaren från aerosoler förutsatt att skyddet sitter tätt på ansiktet.

Kuva 5. FFP2-luokan hengityksensuojain ilman uloshengitysventtiiliä.

Bild 5. Andningsskydd av FFP2-klass utan utandningsventil

FFP-skydd med utandningsventil

På bild 5 nedan ses ett FFP3-skydd utrustat med utandningsventil. Ventilen underlättar användningen när den varma, fuktiga andningsluften kommer ut ur skyddet med ett mycket litet motstånd.

FFP-skydd försedda med utandningsventil rekommenderas inte för situationer där andra ska skyddas mot användarens luftvägssekret som sprids via luften. Saken har inte utretts tillräckligt. Man känner endast till ett rapporterat forskningsresultat, enligt vilket ett skydd försett med ventil skyddar andra personer utöver användaren på samma sätt som en tygmask.

Ventilmodellen ska inte användas för att skydda andra av en person som har sjukdomen COVID-19.

I situationer där alla använder ventilförsedda masker som sitter bra får man sannolikt ingen tilläggsnytta av modeller utan ventil. En sådan situation är till exempel när man i vården av en COVID-19-patient utför åtgärder som bildar aerosoler. I dessa situationer är det väsentligt att använda ventil för att orka arbeta.

Det finns ventilförsedda FFP-skydd som har ett skydd ovanpå ventilen, varför skyddet har ansetts även uppfylla kraven för mun- och nässkydd. Det är nu svårt att få tag på sådana skydd på grund av marknadssituationen. Arbetshälsoinstitutet rekommenderar inte att ett mun- och nässkydd sätts ovanpå ett FFP-skydd med ventil för att skydda andra mot användarens luftvägssekret.

Man har fått prov i forskningar om att om mun- och nässkydd sätts ovanpå ett FFP-skydd, kan det orsaka läckor vid skyddskanterna.

Kuva 6. FFP3-luokan hengityksensuojain, jossa on uloshengitysventtiili
Bild 6. Andningsskydd av FFP3-klass med utandningsventil

Se tilläggsinformation: Tekniska krav för andningsskydd och mun- och nässkydd av FFP-klass.

Mer information viestinta@ttl.fi

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också med Världshälsoorganisationens (WHO) och den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) publikationer.

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus-webbplats