Uppdaterad 21.1.2021. 

Denna anvisning uppdateras inte för tillfället, men anvisningen kan vara till stöd då man planerar arbetsplatsens egna anvisiningar. De viktigaste åtgärderna för att förebygga smittor är att låta sig vaccineras, tvätta händerna, använda masker och se till att ventilationen fungerar som den ska.


Hur smittar coronaviruset?

Det nya coronaviruset smittar främst via droppsmitta då den insjuknade personen hostar, nyser, talar eller sjunger. Vid närkontakt kan corona även smitta genom beröring, om den insjuknade till exempel har hostat i sina händer och därefter rört vid en annan människa. Viruset kan även smitta via beröring av ytor, där en insjuknad persons luftvägssekret nyligen hamnat.

Försiktighetsåtgärderna i fordonet

 • Strävan ska vara att skydda chauffören med en fast eller provisorisk skyddshytt eller plastskiva och också ta hand om säkerhetsavståndena.
 • Om det finns annorlunda inventarier tillgängliga, används de fordon där skyddshytt redan finns.
 • Ett tillfälligt skydd mellan chauffören och kunden kan byggas av genomskinlig plast, t.ex. polykarbonatplast. Skyddet kan monteras själv, men det finns även serviceleverantörer som erbjuder bra monteringslösningar.
 • Skyddet ska monteras så att chaufförens arbete eller nedstigning från fordonet inte förhindras, inte heller vid olyckssituationer.
 • Passagerare ska försöka undvika att stå nära chauffören. Bussen ska inte vara full med passagerare under högtrafik.
 • Om en skyddsvägg för chauffören redan finns i fordonet, kan extra skydd skapas genom att dra ett avspärrningsband mellan chauffören och passagerarna samt genom att avspärra framför allt de första bänkraderna i stora fordon.
 • Om det finns ingångar med betalningsautomater någon annanstans än vid framdörren nära chauffören, ska de ingångarna användas i första hand.

Andningsskydd och ansiktsmasker

 • Om arbetsgivaren gör bedömningen att arbetstagaren behöver personlig skyddsutrustning, kan arbetsgivaren förpliktiga arbetstagaren att använda skydd som uppfyller kraven speciellt i situationer där det inte går att hålla säkerhetsavstånd.
 • Andningsskydd förhindrar partikel- och vätskeaerosoler från luften att hamna i användarens luftvägar. De minskar spridningen av sekret från luftvägarna i närheten.
 • Vid val av skyddsutrustning ska de ergonomiska kraven och arbetstagarens hälsotillstånd iakttas. Personlig skyddsutrustning i stark värme ökar påfrestningen för kroppen. Se också THL:s maskrekommendation
 • Företagshälsovården kan hjälpa med att evaluera om arbetstagaren kan använda masken.
 • Om arbetsgivaren anser att mun- och nässkydd eller filtrerande halvmask behövs i arbetet, masken får inte äventyra arbetstagarens hälsa. Man måste också se till att chauffören orkar arbeta så att trafiksäkerheten inte riskeras. Det rekommenderas inte att använda masken eller andningskyddet hela dagen.
 • Återanvänd inte en använd mask. Byt mask om den blir fuktig eller smutsig.

THL rekommenderar användning av masken i följande situationer för passagerare

 • I kollektivtrafik, där man inte alltid kan undvika närkontakter.
 • Personer som ska testa sig för corona och är på väg till provtagning, samt innan testresultatet är klart, om de av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.
 • Resenärer som anländer till Finland från ett riskområde och tar sig från inreseplatsen till karantänen, samt om de under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.
Oberoende av THL maskrekommendation arbetsgivaren beslutar andvändninge av masken i arbetet.


Om någon i personbilen tvivlas ha smitta, rekommenderas både chauffören och passageraren att använda ansikstmask eller FFP2/FFP3 andnindsskydd.

Framför alt måste passagerare sitta så långt från chauffören som möjligt.

Instruktioner för chauffören

 • Ladda Appen Coronablink i din mobiltelefon. Coronablinkern underlättar brytandet av smittkedjor.
 • Om chauffören känner sig sjuk eller har symptom som tyder coronavirusinfektion ska han inte gå till jobbet utan söka sig till testet. Han kan även göra en symtombedömning i tjänsten Omaolo. I responsen får man anvisningar om hur man söker sig till testet. Se THL sidor för Vilka är symtomen på en coronavirusinfektion?
 • Ansiktsmasken rekommenderas också för chaufförer (e.g. Inva-taxi, Kela-taxi), som transporterar personer, som hör till risk grupper till exempel äldre eller handikappade personer.
 • Använda mun-nässkydden, ansiktsmasker och engångshandskar ska tas av och läggas bland blandavfall utan att röra deras yttre yta. Händerna ska regöras efter man har tagit av handskarna.
 • Tvätta händerna eller använd handsprit om du rört passagerarens betalningsmedel, andra varor eller avfallet som passageraren lämnat med bara händer.
 • Tvätta händerna när du har paus och äter eller om du röker en cigarett. Tvätta händerna när du går hem från arbetet.
 • Se till att inte röra ansiktet med otvättade händer, särskilt i områden som ligger nära munnen, näsan eller ögonen.

Om en passagerare hostar kraftigt

 • Om du märker att en passagerare har symptom, placera denne på minst 2 meters avstånd från dig, om möjligt. Vid taxitransporter med personbil ska en sådan passagerare helst placeras på baksätets högra sida.
 • På bussen och eller övriga fordon ska en person som hostar kraftigt placeras tydligt separat (helst på minst två meters avstånd) från andra passagerare, om möjligt. Man kan ge en sjuk passagerare en ansikstmask eller annat skydd för mun och näsa speciellt i långdistanstrafik.
 • Se till att näsdukar finns till hands, speciellt i taxibilar, så att passageraren kan nysa eller hosta i näsduken om denne inte kan använda ett skydd för mun och näsa eller om ett sådant skydd inte finns till hands. Vid behov, vänligen be passageraren att hosta i engångsnäsduk eller sitt armveck.

Städa fordon om en person med misstänkt coronasmitta har åkt med

 • För snabb rengöring av bil, reservera en förpackning med dukar som är avsedda för desinfektion eller desinfektionsmedel i en sprayflaska (t.ex. alkoholhaltig lösning eller natriumhypokloritlösning på 0,05%) som du kan använda för att rengöra fordonets inre ytor vid behov efter transporten.
 • Använd engångsrengöringsdukar för att rengöra ytorna och lägg dem bland blandavfall efter användningen.
 • Kom ihåg speciellt att rengöra betalterminalerna, dörrhandtagen, armstöden och avfallskorgarna samt fordonets nycklar och styrutrustning.
 • Använd skyddshandskar när du hanterar desinfektionsmedel.
 • Om corona-misstanken gällande en passagerare är stark ska fordonets inre utrymmen rengöras grundligt efter transporten. Se Städanvisningarna (Arbetshälsoinstiutet).

Kontakt med hälso- och sjukvården

 • De som har symtom som tyder på coronavirusinfektion får delta i coronatestet. Om du misstänker en coronavirussmitta ska du kontakta hälso- och sjukvården per telefon. Därifrån hänvisas du vid behov till testet. Du kan även göra en symtombedömning i tjänsten Omaolo. I responsen får du anvisningar om hur du söker dig till testet och information om hur brådskande det är för dig att söka vård.
  Se THL sidor för Vilka är symtomen på en coronavirusinfektion?

Mer information viestinta@ttl.fi.
 
Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också med Världshälsoorganisationens (WHO) och den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) publikationer.