Uppdaterad 4.10.2021. (Publicerad 18.5.2020).

Denna anvisning uppdateras inte för tillfället, men anvisningen kan vara till stöd då man planerar arbetsplatsens egna anvisiningar. De viktigaste åtgärderna för att förebygga smittor är att låta sig vaccineras, tvätta händerna, använda masker och se till att ventilationen fungerar som den ska.


Är det nödvändigt att skydda sig?

Det är viktigt att du skyddar dig. Du skyddar dig bäst mot sjukdomen COVID-19 genom att ta vaccinet,  tvätta händerna samt undvika nära kontakt med andra. Håll ett avstånd på minst 2 meter till kunder och arbetskamrater. Hälsa inte genom att skaka hand.

Följ arbetsgivarens bestämmelser och anvisningar om säkerhet, arbetskläder och användningen av skyddsutrustning.

Arbetsgivarens uppgift är att introducera arbetstagarna i arbetet och även att säkerställa att de inte exponeras för coronaviruset. Arbetstagarna ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Om det inte finns möjlighet att tvätta händerna, ska handdesinfektionsmedel med en alkoholhalt på minst 60 procent finnas tillgängligt. Rör ansiktet endast med rena händer.

Hur smittar coronaviruset?

COVID-19 smittar främst via droppsmitta då man är nära en annan person och den insjuknade personen hostar, nyser, sjunger eller talar högt. Viruset kan även smitta genom beröring, om den insjuknade till exempel har hostat i sina händer och därefter rört vid en annan människa. Ytors andel i spridningen av viruset är inte betydande enligt den information vi har idag. Smittor via livsmedel, föremål eller djur har inte konstaterats.

Enligt befintlig information är det mycket sällsynt att viruset SARS-CoV-2 smittar till djur och tillbaka till människan. Undantag är minkarna. I Europa exempelvis i Holland, Danmark och Sverige, har viruset SARS-CoV-2 påträffats hos minkar på minkfarmer. Så också i Finland bör man anmäla till kommunens veterinärmyndighet om en person som bor eller arbetar på en pälsdjursfarm konstateras ha covid-19.

- Se THL och Livsmedelsverket har utarbetat anvisningar för coronatestning av pälsdjursfarmernas anställda
- Se Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande
- Se vanliga frågor: djur och COVID-19 (Livsmedelsverket)
- Se anvisningen: Suojautuminen zoonoottiseen virusinfektioon sairastuneiden tuotantoeläinten hoidossa (Arbetshälsoinstitutet) (på finska)

Grundläggande anvisningar för att undvika smitta – gör så här

 • Kom till arbetet om du är symtomfri och arbeta endast med symtomfria arbetskamrater.
 • Håll ett avstånd över 2 meter till andra under arbetet och pauserna.
 • Om du arbetar i par eller mindre grupp, arbeta och håll pauser med samma par eller grupp om arbetet tillåter det.
 • Tvätta händerna när du anländer till arbetsplatsen eller precis före det. Om det inte är möjligt att tvätta händerna med tvål och vatten, använd ett alkoholbaserat desinfektionsmedel.
 • Rengör gemensamma arbetsredskap och utrustningar efter användning, åtminstone kontaktytorna, med antingen tvål och vatten eller desinfektionsmedel. Tvätta även dina händer.
 • Undvik att röra vid samma ytor som övriga arbetstagare. Om det är möjligt, dela upp arbetsredskapen och utrustningen så att korsanvändning minimeras. Kom överens om vem som ska ansvara för underhållet och reparationen av utrustningen.
 • Hosta och nys i engångsnäsdukar eller armvecket och se till att även dina arbetskamrater följer denna anvisning. Snyt dig i en ren näsduk.
 • Om lantbruksföretagaren måste arbeta om hen är sjuk, ska hen och hens familjemedlemmar arbeta vid en annan tidpunkt eller på en annan plats än de övriga anställda. Dessutom ska användning av gemensamma arbetsredskap undvikas.

Personlig handhygien

Att sköta sin personliga hygien innebär att tvätta händerna före och efter arbetsuppgiften, före och efter toalettbesök samt alltid före måltider och rökning eller när man annars har rört ansiktet, till exempel när man har snutit sig eller hostat i handen.

Skyddshandskar eller andra skydd ersätter inte en god handhygien. Du ska tvätta händerna också när du har använt skyddshandskar. Synlig smuts ska alltid avlägsnas genom tvätt med tvål och vatten. Därefter kan du, om du vill, effektivisera rengöringen med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel.

Användning av andningsskydd

 • På lantgården finns ofta behov av att använda skydd, såsom andningsskydd, skyddshandskar eller ansiktsskydd på grund av damm, gaser eller kemikalier som förekommer i arbetet. Andningsskydden kan vara till exempel filtrerande halvmasker för engångsbruk i klassen FFP3 eller FFP2.
 • Om du använder återanvändbara skydd (halvmasker, fläktskydd), ska de rengöras efter användning med antingen tvål- och vattenlösning eller desinfektionsmedel. Närmare underhålls- och rengöringsinstruktioner finns på skyddets bruksanvisning. Skyddsutrustning för engångsbruk läggs bland brännbart blandavfall efter användning.
 • Vid användning av andningsskydd är det viktigast att se till att skyddet sitter tätt mot ansiktet och att det har ett partikelfilter av P3-klass som filtrerar bort biologiska partiklar. Behovet av att använda egentliga andningsskydd på gården fastställs i första hand utgående från andra risker än Covid-19.
 • Med tanke på coronaviruset behöver du normalt sett inget mun- och nässkydd eller en hemmagjord mask när du utför lantbruksarbete, men med hjälp av dem kan en lantbruksföretagare med symtom skydda produktionslokalerna och arbetsredskapen från droppar vid hosta eller nysningar. En arbetstagare med symtom ska hålla sig borta från arbetsplatsen.
 • Om du hanterar ett andningsskydd, ett mun- och nässkydd eller en mask utan att sköta handhygienen eller om någon nyser eller hostar i din närhet, kan masken utgöra en smittkälla. Därför används engångsmasker när man till exempel går till affären eller från en arbetspaus till en annan.
 • FFP-andningsskydd eller kirurgiska mun- och nässkydd kan inte tvättas.
 • Masker av tyg kan tvättas. Tvätta en mask av tyg i ett 90 graders program eller koka den i vatten med lite tvättmedel i fem minuter. Skölj och torka masken.
 • Tvätta masken med rena händer. Rör inte utsidan på masken när du har den på dig. Ta av dig masken utan att röra dess utsida. Skyddsutrustning för engångsbruk läggs bland brännbart blandavfall efter användning. Tvätta eller desinfektera händerna efter att du tagit av skyddet.
 • Om arbetarna på lantgården använder ansiktsskydd med ett genomskinligt plastvisir, ska det rengöras med tvål- och vattenlösning efter användning. Om visiret lånas ut till en annan person, ska det dessutom desinfekteras. Observera dock att personlig skyddsutrustning i första hand är avsedd för personlig användning.

Utmaningar med gemensam inkvartering

 • Om inkvartering ordnas på gården ska man se till att personerna kan hålla tillräckliga avstånd mellan varandra och att det finns möjlighet att sköta den personliga hygienen i inkvarteringslokalerna.
 • Använd helst pappershanddukar för engångsbruk. Om handdukar av tyg används, ska de vara personliga och bytas 2–3 gånger per vecka.
 • Arbetskläderna ska bytas en gång per vecka. Tvätta i minst 60 grader.
 • Se Anvisningarna om hälsosäker inresa för säsongarbetare inom primärproduktionen är färdiga, Jord- och skogsbruksministeriet. För utländsk arbetskraft tillämpas två veckors karantän. Personer som anlänt samtidigt till gården kan inkvarteras i gemensamma lokaler och på så sätt bilda en gemensam karantänenhet. Om nya utländska arbetstagare anländer till gården senare, bildar de naturligt en egen grupp som omfattas av två veckors karantän.
 • Karantängrupperna får inte träffa varandra i lokalerna för inkvartering, umgänge, måltider och dylikt. Likaså ska mänsklig kontakt med personer utanför karantänen förhindras i ovan nämnda utrymmen samt vid transport av personerna.
 • Under karantänen kan arbetstagarna arbeta samtidigt till exempel på åkern, plantskolan eller i växthuset, så länge man håller tillräckliga säkerhetsavstånd (över 2 m).

Städning av gemensamma utrymmen

 • Rengör alltid från de renaste ytorna till de smutsigaste. Alla ytor som vidrörs, till exempel handtag, dörrhandtag, dörrposter, kranar och så vidare, ska torkas av dagligen med ett svagt basiskt rengöringsmedel.
 • Inkvarteringslokalerna ska ha egna städredskap. Vid städning ska engångshandskar användas. Om andra slags skyddshandskar används ska de rengöras med tvål och varmt vatten. Desinfektionsmedel ska används i sanitetsutrymmen.
 • Städredskapen ska tvättas i 60 grader med tvättmedel eller desinfektionsmedel. Om möjligt bör man använda städredskap för engångsbruk.
 • Arbetskläderna ska bytas till civila kläder efter arbetsdagen. Kläderna ska tvättas varje vecka.
 • När gårdens arbetstagare rör sig på allmänna platser, till exempel affärer eller kollektivtrafiken, ska de även där sörja för en god hand- och hosthygien för att inte föra in sjukdomen till arbetsplatsen.
 • Rengör redskap och utrustning för gemensamt bruk innan du använder dem genom att torka av dem med tvål- och vattenlösning eller alkoholbaserat rengöringsmedel. Använd om möjligt engångshandskar när du använder utrustning för gemensamt bruk. I mån av möjlighet kan du skydda handtag och knappar på utrustning för gemensamt bruk med engångsplast, som du slänger i avfallskärlet efter användning.

Exempel på lantbruksarbete och hur du skyddar dig

Vid potatissättning kan man behöva sitta bredvid varandra i potatissättaren. Då är det i praktiken omöjligt att hålla ett tillräckligt avstånd. Om det finns behov av att begränsa kontakten mellan arbetstagarna, kan det vara möjligt att installera en genomskinlig plexiglasskiva i potatissättaren mellan arbetstagarna. Om det inte är möjligt att installera en skiva, kan arbetstagarna i stället använda mun- och nässkydd eller ett genomskinligt ansiktsskydd, det vill säga ett plastvisir. Detta kan förhindra att droppar som bildas när man hostar eller nyser sprids till den andra arbetstagarens ansikte. I det här arbetsskedet uppstår ofta damm från jorden, så det är viktigt att skydda andningen med till exempel ett andningsskydd för engångsbruk i klassen FFP2 eller FFP3.

Vid paketeringen av potatis ska arbetsenheterna arrangeras så att avståndet mellan arbetstagarna är över 2 meter. I arbetet uppstår ofta skadligt damm, så även därför rekommenderas andningsskydd eller effektiv punktventilation. Om andningsskydd inte finns till hands eller de inte anses vara nödvändiga, kan man minska risken för droppsmitta genom att använda mun- och nässkydd eller ansiktsskydd av visirmodell. Ett visir eller mun- och nässkydd skyddar dock inte mot damm.

Vid djurförflyttningar finns skäl att beakta arbetsmetoderna för att undvika onödig mänsklig kontakt.

 • Gårdsarbetarna bör föra djur som ska levereras till förmedling eller för slakt nära produktionsbyggnadens ytterdörr. En vanlig lösning är ett separat utrymme i byggnaden, där djur som ska hämtas får vänta på transport. Föraren av förmedlings- eller slaktbilen och eventuell lastpersonal kan då ta med djuren utan fysisk kontakt med gårdsfolket. Det är bra om det finns till exempel en postlåda för djurens dokument.
 • I produktionsbyggnaden är det bra om det finns ett utrymme dit djuren som kommer till gården kan lastas ur förmedlingsbilen. Utrymmet kan vara samma som för djur som ska hämtas.
 • Vid beställning av klövvårdare kan man använda en serviceproducent som har med sig en assistent för djurförflyttningen. Då undviker man mänsklig kontakt mellan gårdsfolket och klövvårdaren.
 • Vid djurförflyttning som kräver assistans av flera personer kan det vara svårt att hålla tillräckliga avstånd mellan arbetstagarna. Då är det bra att använda mun- och nässkydd, ansiktsskydd av visirmodell eller andningsskydd. Ett andningsskydd skyddar förutom mot eventuell droppsmitta även mot allergiframkallande epiteldamm från djur.

Om lantbruksföretagaren eller en lantbruksanställd insjuknar

Om någon på gården misstänker en coronavirussmitta ska en genast kontakta hälso- och sjukvården per telefon. Man kan även göra en symtombedömning i tjänsten Omaolo. I responsen får man anvisningar om hur man söker sig till testet och information om hur brådskande det är för sig att söka vård. Därifrån hänvisas vid behov till testet och smittspårning och kontaktspårning görs för att begränsa epidemin.

Symton på coronavirusinfektion kan vara feber, hosta, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående och diarré. I samband med sjukdomen har även smak- och luktbortfall beskrivits.

Se THL sidor för Vilka är symtomen på en coronavirusinfektion?

Lantbruksföretagaren ska i förväg fundera över nödvändiga stödåtgärder för gårdsarbetet om hen själv insjuknar. Företagaren ska sträva efter att förhindra sjukdomsspridning till de övriga familjemedlemmarna. Hen ska även undvika att arbeta och röra sig i produktionslokalerna och gårdens fordon under sjukdomstiden. Specielt på mårdhundfarmer och minkfarmer måste man hindra att smitta djuren.

Arbetstagaren ska anmäla sjukdom till arbetsgivaren så snart som möjligt. Om arbetsgivaren kräver ett läkarintyg för sjukledigheten, ska hälsovårdscentralen eller företagshälsovården kontaktas per telefon eller via deras webbapplikationer.

SE OCKSÅ

Plockning av vilda bär och andra vilda naturprodukter av utländska plockare i Finland (TE)

English, Thai och UkrainaMer information viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också med Världshälsoorganisationens (WHO) och den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) publikationer.

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus-webbplats