Uppdaterad 26.2.2022 (Publicerad 6.9.2020). Vi uppdaterar anvisningarna enligt behov.


Riskbedömning

Om det finns en risk att exponeras för coronavirus på arbetsplatsen ska arbetsgivaren fastställa sannolikheten för att arbetstagare blir smittade och hur allvarliga sjukdomens konsekvenser är. På basis av dessa kan man bedöma hur stor risken är för arbetstagarna samt planera och genomföra åtgärder med vilka riskerna för arbetstagarna kan minskas. I allmänhet är målet med åtgärderna vid riskbedömning att minska riskerna till en godtagbar nivå. Se även Utredning och bedömning av faror, Työsuojelu.fi 

Vaccinationernas inverkan på riskbedömningen

 • Coronavirusvaccinet erbjuder skydd mot coronavirussjukdom och särskilt dess allvarliga former samt förebygger virusinfektion, utsöndringen av coronavirus och smittspridningen till andra. Det bästa skyddet mot coronaviruset är att så många arbetstagare som möjligt blir vaccinerade.

 • Risken för coronavirusinfektion minskar om man har blivit vaccinerad. Också infektionens allvarliga konsekvenser på arbetsplatsen blir mindre. I riskbedömningen det här menar att risknivån blir lägre och de arbetsrelaterade begränsningarna kan lindras för personer som blivit vaccinerade. Samtidigt måste man beakta beslutets inverkan på personer som inte har vaccinerats eller som endast har fått en vaccindos. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till att vaccinationsuppgifterna är hälsouppgifter. Mer information på Dataombudsmannens webbplats.

 • Företagshälsovårdens kompetens kan utnyttjas vid bedömningen av vaccinets effekter på de arbetstagare för vem COVID-19 utgör en särskilt allvarlig risk (riskgrupp).

Bedömning av den sannolika smittorisken

Genom att besvara följande frågor kan ni bedöma den sannolika risken för coronavirussmitta på er arbetsplats:

Om arbetsplatsen har nått en bra vaccinationstäckning, är risken för coronavirusinfektion låg. Man ska dock ombesörja hygien och ta hand om bra säkerhet på arbetsplatsen samt uppdatera riskbedömningen.

Om det inte finns en bra vaccinationstäckning på arbetsplatsen enligt bedömningen, kan risken evalueras med följande frågor.

 • Har smitta som anknyter till arbetsplatsen eller arbetstagare identifierats?
 • Är det omöjligt att ordna förhållandena på arbetsplatsen så att risker förknippade med närkontakter är under kontroll?
 • Kan man komma till arbetet med förkylning?
 • Omfattar arbetet kraftfull användning av rösten?
 • Är det omöjligt att dela upp arbetstagarna i grupper så att grupperna skulle arbeta och hålla paus åtskilda?
 • Måste arbetstagare i arbetsärenden röra sig i förhållanden som berörs av THL:s maskrekommendation? Till exempel resa med kollektivtrafik för arbetet?
 • Använder man gemensamma transporter i arbetet?
 • Måste arbetstagarna vara på arbetsplatsen för att utföra arbetet, dvs. möjlighet till distansarbete saknas?
 • Ordnas möten eller pauser i lokaler där deltagarna träffar varandra ansikte mot ansikte?
 • Är hygiennivån svag på arbetsplatsen?
 • Är ventilationens effekt svag?
 • Måste arbetstagarna resa utomlands?
 • Saknar er arbetsplats anvisningar gällande resande och dem som anländer från utlandet?
 • Finns det bland arbetstagarna personer som tillfälligt inte bor hemma eller som tillfälligt bor i gemensamma bostäder eller rum? Byts sammansättningen av dem som bor tillsammans ofta?
 • Finns det arbetsskeden i arbetet som inkluderar damm eller andra ämnen som irriterar luftvägarna och ökar behovet av att nysa och hosta?
 • Använder man gemensamma verktyg i arbetet, som inte kan rengöras mellan användarna?
 • Har arbetsplatsen underlåtit att med stöd av företagshälsovården eller vårdande läkare identifiera dem som hör till riskgrupperna eller underlåtit att genomföra riskhanteringsåtgärder förknippade med detta?
 • Har arbetsgivaren underlåtit at  ta regionala begränsningar och rekommendationer i beaktande på arbetsplatsen?

Ju oftare du svarar NEJ på frågorna ovan, desto mindre är smittorisken på er arbetsplats och desto färre begränsningsåtgärder behövs det. Om någon betydande sannolikhet för exponering inte konstateras på arbetsplatsen räcker det att ombesörja hygien och god ventilation samt att anvisa arbetstagare med symtom till hälsovården. Hälsovården bedömer arbetstagarnas hälsotillstånd och styr vid behov till testning. Med dessa åtgärder förebygger man även andra smittsamma sjukdomar (t.ex. influensa) och minskar mängden sjukfrånvaro.

Åtgärder för att minska smittoriskerna

 • Det lönar sig att rekommendera att arbetstagarna blir vaccinerade.
 • De observerade riskerna bör i första hand avlägsnas med tekniska eller organisatoriska arrangemang.
 • Om en godtagbar risknivå inte nås med distansarbete, rums- och arbetstidsarrangemang på arbetsplatsen eller andra åtgärder kan arbetsplatserna ta i bruk masker eller andningsskydd.
 • Vid användning av masker och andningsskydd ska följande beaktas:
  • Maskanvändningen får inte leda till brister i andra säkerhetsåtgärder.
  • Genom maskanvändning minskas droppexponering för andra än maskanvändaren. Andningsskydd (FFP2, FFP3) kan användas på basis av en riskbedömning när målet är att skydda den som använder skyddet, särskilt i situationer med högre risk.
  • Om arbetsgivaren beordrar användning av masker eller andningsskydd ska föreskriften övervakas och alla arbetstagare utbildas i korrekt användning av masker eller skydd.
  • Arbetstagarna ska iaktta arbetsgivarens föreskrifter om användningen av masker och skydd.
  • Arbetsgivaren ska beakta särskilda situationer där en enskild arbetstagare inte kan använda skydd (t.ex. sjukdom). Företagshälsovårdens expertis kan användas som hjälp när särskilda situationer bedöms.
  • Arbetsgivaren ska säkerställa att det finns tillräckligt med masker eller skydd till hands.
 • Bekanta er även med Arbetshälsoinstitutets Checklista för bedömning av coronarisker på arbetsplatsen (länk) och anvisningar för förebyggande av coronavirusepidemin.
 • Genom att vidta åtgärder i enlighet med anvisningarna kan ni påverka svaren på frågorna i checklistan (ja =>nej) och smittorisken minskar.
 • Skriv ut Checklista för bedömning av coronarisker på arbetsplatsen till arbetsplatsen. (20.10.2021)

Bekanta dig även med

Mer information viestinta@ttl.fi  

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet (STM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också med Världshälsoorganisationens (WHO) och den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) publikationer.

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus-webbplats