Uppdaterad 19.8.2021. (Publicerad 13.3.2020).

Denna anvisning uppdateras inte för tillfället, men anvisningen kan vara till stöd då man planerar arbetsplatsens egna anvisiningar. De viktigaste åtgärderna för att förebygga smittor är att låta sig vaccineras, tvätta händerna, använda masker och se till att ventilationen fungerar som den ska.

 

Denna anvisning kompletterar social- och hälsovårdsministeriets (SHM), miljöministeriets (MM), THL:s och Arbetshälsoinstitutets gemensamma tidigare anvisningar gällande coronaepidemin (länk).

Val och användning av skyddsutrustning

Arbetsgivaren ansvarar för användning och underhåll av skyddsutrustning på arbetsplatsen. Vid valet av skydd är det viktigt att beakta arbetets, arbetsmiljöns och de anställdas krav. Den som sköter anskaffningen av skyddsutrustning måste ha tillräcklig kunskap om var skydden ska användas.

 • välj skyddsutrustning enligt arbetsplatsens riskbedömning
 • säkerställ att skyddsutrustningen har korrekt skyddsnivå
 • välj CE-märkt och typgodkänd personlig skyddsutrustning
 • kontrollera skyddens användbarhet och funktion i arbetsuppgiften tillsammans med andra skydd
 • kontrollera att skydden ger tillräcklig rörelsefrihet samt fungerande synfält och röstkommunikation
 • beakta de anställdas hälsotillstånd vid valet av skyddsutrustning
 • Arbete i värme. Beakta, att personlig skyddsutrustning i stark värme ökar påfrestningen för kroppen. Håll pauser ofta och drick ofta. Andvändningen av visiren eller masken i värme kan vara svårt och obehagligt.
 • Se Faktablad Arbete i värme
 • Kuuman haittojen hallinta (på finska)
 • markera med skyddssymboler de arbetslokaler som kräver användning av skyddsutrustning
 • handled de anställda i användning och underhåll av skyddsutrustning på arbetsplatsen och de olika arbetsställena
 • utse en person som ansvarar för skyddsutrustningen på arbetsplatsen
 • övervaka användningen av skyddsutrustning
 • ordna vid behov täthetstest – dessa kan utföras tillsammans med experter på personlig skyddsutrustning
 • ordna med underhåll av skyddsutrustningen, såsom utbytbara delar, tvätt och desinfektion samt eventuellt annat underhåll i enlighet med bruksanvisningen

Arbetstagaren behöver åtminstone skyddshandskar, skyddskläder och skyddsskor

Den dagliga skyddsutrustningen för avfallshantering inkluderar skyddshandskar, skyddskläder och skyddsskor. Skyddshandskarnas material väljs utifrån de faror som identifierats i riskbedömningen. Övrig skyddsutrustning används i situationer där de konstaterats vara nödvändiga utifrån riskbedömningen. Arbetstagaren är skyldig att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren har beordrat, men har rätt att bland de alternativ med tillräcklig skyddsnivå som arbetsgivaren erbjuder välja de skydd som passar bäst.

Val av andningsskydd

Andningsskydd används i situationer där flytande aerosoler, partiklar eller gaser sprids i luften från avfall eller vid avfallshanteringens processer.

 • Vid användning av andningsskydd är det viktigast att se till att skyddet sitter tätt mot ansiktet. Det måste vara försett med ett partikelfilter av klass P3 som filtrerar bort biologiska partiklar i situationer där man bedömt att det finns rikligt med mikrober i luften, såsom bakterier och virus.
 • Vid arbete utomhus och kortvarigt arbete räcker det med ett FFP2/FFP3-andningsskydd av standarden EN 149 om arbetet inte är fysiskt belastande. Man klarar vanligtvis av att använda ett filtrerande skydd utan fläkt i ungefär två timmar, varefter en vilopaus på en halvtimme rekommenderas. Ett ventilförsett skydd är ofta behagligare att använda än ett skydd utan ventil.
 • Vid arbete inomhus, där stora mängder flytande aerosoler eller partiklar frigörs i luften från avfallet, används i första hand fläktassisterade andningsskydd med beteckningen TM3P, TH3P samt i kortvariga arbetsuppgifter helmasker försedda med partikelfilter av P3-klass. Vid dylika arbetsuppgifter måste man också skydda ögonen.
 • Om det frigörs ämnen i gasform, måste skyddsutrustningen kompletteras med ett passande gasfilter eller ett kombinationsfilter som också filtrerar partiklar (t.ex. ABEK2P3R).
 • Filtrerande andningsskydd skyddar inte mot syrebrist och inte mot t.ex. kolmonoxid, kväveoxider eller metan.

Partikelfiltren kan vara engångsskydd (NR) eller flergångsskydd (R)

I andningsskydd, såsom halv- eller helmask samt andningsskydd med fläkt, kan man byta filter. Filtren i andningsskydd som kan användas flera gånger byts ut enligt användningsbehov.

När partikelfiltret är försett med ett R (reusable), kan det användas flera gånger. Partikelfiltret ska bytas senast när andningsmotståndet blir högt eller när fläkten inte längre klarar av att blåsa tillräckligt med luft genom filtren. I fläktutrustningen finns ett larm som varnar för låg luftgenomströmning och låg batteriladdning. Ett NR-märkt (non-reusable) partikelfilter är avsett att användas endast under ett arbetsskift.

Andningsskydden (R eller NR) är engångskydd som används från en paus till den nästa paus.

Gasfiltren har begränsad användningstid

Gasfiltret eller kombinationsfiltret ska bytas ut genast om gaslukt tränger igenom. Lukt kan också tränga in via läckage i ansiktsdelen om skyddet inte är tätt. Vissa gaser kan förlama luktsinnet, såsom svavelväte. Skyddets läge måste då omedelbart korrigeras. Om man inte snabbt slutar känna av lukten, ska man avlägsna sig från utrymmet och byta ut filtret. Alla skadliga gaser luktar inte ännu vid skadliga nivåer utan först då nivåerna är mycket höga. I arbetsplatsens riskbedömning ska ingå en utredning över förekomsten av sådana ämnen på arbetsplatsen. För dessa ämnen måste man på filtren ange längsta tillåtna användningstid utifrån förhållandena på arbetsplatsen. Denna tid får inte överskridas. Filtrets användningstid påverkas av temperaturen och fukthalten i användningsmiljön samt vilka halter av ämnena som förekommer i luften och på så sätt fyller upp filtret. Alla filter har också en maximigräns för lagring, som anges på filtret.

När filtret i ett fläktskydd är märkt med PSL skyddar det mot båda flytande och fasta aerosoler. För tvätt av avfallskärl och andra arbeten där flytande aerosoler frigörs, väljer man ett PSL-märkt fläktskydd. Filtren i FFP2- och FFP3-skydd samt P3-halvmasker och helmasker skyddar också mot flytande aerosoler.

Man får inte röra vid andningsskyddet under användning

Andningsskydden är alltid personlig skyddsutrustning. Skyddet ska användas hela tiden medan man arbetar i en smutsig miljö, från när man går in i utrymmet ända tills man har avlägsnat sig därifrån. Andningsskyddet tas på med rena händer och i enlighet med tillverkarens anvisningar. Man får inte röra skyddet medan man använder det. Andningsskyddet tas av med rena händer, varefter händerna tvättas. Andningsskydd av engångskaraktär, såsom FFP2/FFP3, slängs i blandavfallet efter användning.

Tätheten ska kontrolleras när skyddet tas på

I samband med att skyddet tas på, innan man går in i den smutsiga miljön, ska man kontrollera skyddets täthet i enlighet med tillverkarens anvisningar. Om skyddet inte ligger tätt mot ansiktet, får man inte gå in i det smutsiga utrymmet. Om man använder fläktförsedda eller andra halv- eller helmasker som kan användas flera gånger, ska dessa rengöras efter användning antingen med tvål och vatten eller desinfektionsmedel i enlighet med tillverkarens anvisning.

Utbildning i användning av skyddsutrustning

Arbetsgivaren är skyldig att ordna utbildning i användning av skyddsutrustning för de anställda. Det är viktigt att planera och lämna ut anvisningar om användning av skyddsutrustning på arbetsplatsen. Personerna som ansvarar för skyddsutrustning på arbetsplatserna måste ha goda kunskaper om utrustningen. Utbildade experter på skyddsutrustning, som bland annat jobbar hos försäljare specialiserade på skyddsutrustning, kan hjälpa till vid val av skydd och användarutbildning.

Bekanta dig även med

Användning av andningsskydd (på finska)

Hur man tar på sig en filtrerande halvmask (FFP3) (på finska)

Hur man tar på sig en halvmask (på finska)

Arbetshälsoinstitutets utbildning för experter på skyddsutrustning

Mer information viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också med Världshälsoorganisationens (WHO) och den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) publikationer.

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus-webbplats